Aktualitātes|Ministrija|Par aizsardzības nozari|NATO|Eiropas Savienība|UZŅĒMĒJIEM|Saites|Kontakti
Resursi un rīki
Fotogalerija
Normatīvie akti un attīstības plānošanas dokumenti
NATO iepirkumi
Tirgus izpēte
Iepirkumi
Līgumi
Amatpersonu atalgojuma datu bāze
Vakances
Kā kļūt par karavīru
Nosūtīt vēstuli
Iepirkumi RSS
Ziņas RSS
Meklēšana
Tavai drošībai
Saistītās iestādes
Jaunsardzes un informācijas centrs
Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūra
Latvijas Kara muzejs
Militārās izlūkošanas un drošības dienests
Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs
Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija
Aizsardzības ministrija / Aktualitātes / Aktuāli / Aptiprināts projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā"
Aptiprināts projekts "Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā"

Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (turpmāk – EKII) finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana valsts nozīmes aizsargājamos arhitektūras pieminekļos" ietvaros tika apstiprināts projekts “Siltumnīcefekta gāzu emisijas samazināšana Jūras virsnieku sapulču ēkā, Atmodas bulvārī 9, Liepājā”, Nr.EKII-1/4 (turpmāk – projekts).

 

Starp Vides aizsardzības un reģionālo attīstības ministriju, Latvijas Republikas aizsardzības ministriju, SIA “Vides investīciju fonds” un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centru 2016.gada 23.augustā tika noslēgts līgums par projekta īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Nr.8545 „Jūras virsnieku sapulču ēka” Atmodas bulvārī 9, Liepājā ēkas energoefektivitātes uzlabošana, īstenojot logu un durvju restaurāciju/nomaiņu un bēniņu pārseguma papildu siltināšanu.

 

Projekta īstenošanas rezultātā jāsasniedz:
- oglekļa dioksīda emisijas samazinājums gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa vismaz 36488,62 kgCO2 gadā;
- enerģijas patēriņš apkurei uz ēku aprēķina platību gadā pēc projekta īstenošanas beigu termiņa nepārsniedz 74.54kWh/m2 gadā;
Projekta kopējās izmaksas - 870776.23 EUR;
EKII finansējuma apmērs - 499949.03 EUR.
Projekta īstenošanas periods - 23.02.2019.

 

Projekta kopējās izmaksas ir EUR 481 695.92 (četri simti astoņdesmit viens tūkstotis seši simti deviņdesmit pieci euro, 92 centi), no tām:
1.Projekta attiecināmās izmaksas (turpmāk – Attiecināmās izmaksas) ir EUR 458 100.24 (četri simti piecdesmit astoņi tūkstoši viens simts euro, 24 centi) no tām:
1.1. Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta (budžeta apakšprogrammas 27.00.00 “Klimata pārmaiņu finanšu instruments”) līdzekļi (turpmāk- Atbalsta summa) ir 84.899999% no Attiecināmajām izmaksām nepārsniedz  EUR 388 927.10 (trīs simti astoņdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti divdesmit septiņi euro, 10 centi);
1.2.Finansējuma saņēmēja līdzfinansējums ir 15.100001% no Attiecināmajām izmaksām, nepārsniedzot EUR 69 173.14 (sešdesmit deviņi tūkstoši viens simts septiņdesmit trīs euro, 14 centi).

 

Projekta īstenošanas termiņa beigu datums, bet ne vēlāk kā 2015.gada 31.janvāris. Projektu īsteno Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs.

Aktuālās saites
© LR Aizsardzības ministrija, 2008 Adrese: Kr.Valdemāra ielā 10/12, Rīgā, LV – 1473 E-pasts: kanceleja@mod.gov.lv