Militārās infrastruktūras attīstība

Infrastruktūras attīstības prioritātes un mērķi tiek noteikti ilgtermiņā un vidējā termiņā. Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments apkopo Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzības un plāno jaunu būvniecības objektu un esošo nekustamo īpašumu attīstību, organizē plānošanas dokumentu sagatavošanu un to virzību. Par aizsardzības nozares infrastruktūras būvniecību, apsaimniekošanu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu atbildīgs ir Valsts aizsardzības un militāro iepirkumu centrs (VAMOIC).

Aizsardzības ministrijas nekustamie īpašumi

Aizsardzības ministrijas valdījumā pašreiz ir 158 nekustamā īpašuma objektu, 1086 būves, kā arī 173 zemes vienības 14501 ha platībā. Lielāko daļu būvju ekspluatācijas uzsākšanas laiks ir pagājušā gadsimta 60. gadu sākums – 70.gadu beigas, līdz ar to šo būvju tehniskais stāvoklis ir vai nu apmierinošs, vai slikts. Līdz šim ir veikta jaunu objektu izbūve, tomēr to skaits uz kopējā apjoma ir mazs un kopējo vērtējumu būtiski neiespaido. Lai sakārtotu vidi, uzlabotu bāzu kopskatu un atbrīvotu vietu jaunceļamajām būvēm, notiek to būvju demontāža, kuras ir avārijas, neapmierinošā vai sliktā tehniskā stāvoklī.  Veicot militārās infrastruktūras attīstību, turpmākajos gados nekustamo īpašumu apjoms būtiski pieaugs. 2016.gadā sekmīgi uzsākts Ādažu poligona paplašināšanas projekts – no Zemkopības ministrijas Aizsardzības ministrijas valdījumā pārņemtas zemju platības 5260 ha platībā, nodrošinot iespēju pilnvērtīgām gan nacionālo, gan sabiedroto militāro vienību apmācībām.

Munīcijas noliktava
 Munīciju noliktavu kompleksa izbūve Ādažu militārajā bāzē.

 

 

 

 

 

 

Lielākie uzsāktie un īstenotie pēdējo gadu būvniecības projekti

Pēdējos gados ir uzsākta intensīva Aizsardzības ministrijas īpašumu attīstība.

Ādažu militārajā bāzē 2015. gadā tika īstenota munīciju noliktavas būvniecība;

 • Ādažu militārajā bāzē 2016.gadā veikta atvērtā tipa kazarmu būvniecība un ekipējuma noliktavu jaunbūve;
 • Alūksnes militārajā bāzē 2016. gadā tika atjaunota Kājnieku skolas kazarmas ēka;
 • Vaiņodē 2016. gadā atklāts jaunizbūvēts munīcijas noliktavu komplekss;
 • Gaisa spēku aviācijas bāzē Lielvārdē 2016. gadā izbūvēta jauna kazarma;
 • Uzsākta Zemessardzes militāro bāzu rekonstrukcijas Ventspilī un Kuldīgā.

Alūksne
Rekonstruētā kazarma Alūksnes Kājnieku skolā

Būvniecībai paredzētais nacionālais finansējums

Aizsardzības nozarei līdz 2018. gadam paredzēts paaugstināt finansējumu līdz 2% no IKP, līdz ar to plānots palielināt arī infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai paredzēto finansējumu. Šādas investīcijas infrastruktūrā ļaus nodrošināt militārās infrastruktūras attīstību arī uzņemošās valsts atbalsta nodrošināšanai sabiedroto spēkiem. Ņemot vērā esošo infrastruktūras nodrošinājumu, infrastruktūras izveidošanai un uzturēšanai ilgtermiņā tiek paredzēts atvēlēt vidēji 8% no aizsardzības budžeta.

Finansējums
Aizsardzības nozares infrastruktūras attīstības finansējums 2016.-2019.g.

Būvniecībai paredzētais ārvalstu finansējums

Apjomīgāko starptautisko finansiālo atbalstu infrastruktūras attīstībai veido šādi avoti:

 • NATO drošības investīcijas programmas (NSIP) finansējums, kas sedz NATO vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izbūvi Latvijā (līdz šim Latvija ir saņēmusi NSIP finansējumu NBS Aviācijas bāzes lidlauka izbūvei);
 • Amerikas Savienoto Valstu finansējums:
 1. Eiropas iedrošināšanas iniciatīvas programma (European Reassurance Initiative - ERI);
 2. Ar mācībām saistītās būvniecības atbalsta programma (Exercise Related Construction - ERC);
 3. ASV Eiropas aktivitāšu komplekta infrastruktūras uzlabošanas projekti (European Activity Set - EAS).

Gan NATO, gan ASV infrastruktūras finansējuma mērķis ir nodrošināt un stiprināt Latvijas uzņemošās valsts atbalsta spējas.

 Nākamo gadu būvniecības prioritātes

Turpmākajos gados paredzēta esošo militāro bāzu infrastruktūras uzlabošana atbilstoši to operacionālām vajadzībām, kā arī apmācību infrastruktūras attīstības nodrošināšana visā valsts teritorijā.

 • NATO Kaujas grupas uzņemšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Ādažu militārajā bāzē;
 • NBS galveno bāzu attīstības turpināšana Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē un Liepājā;
 • Noliktavu infrastruktūras uzlabošana;
 • Zemessardzes bāzu attīstība un jaunu standarta Zemessardzes bāzu izveide Gulbenes, Krustpils, Bauskas, Jelgavas, Aizkraukles un Dobeles novados;
 • Kazarmu nodrošinājums;
 • Mācību infrastruktūras (t.sk. šautuvju) attīstība, kā arī poligonu “Lāčusils”, “Meža Mackeviči” paplašināšana.