Sākotnējā rīcība aizsardzības pētniecībā

2017. gada 11. aprīlī Eiropas Komisija ir pieņēmusi Sākotnējās rīcības (Preparatory Action for CSDP-related reasearch (PA)) finansēšanas lēmumu. Līdz ar finansēšanas lēmuma izplatīšanu ir sniegta pamatinformācija par pētniecības projektu tēmām, kuras plānots izsludināt 2017.gada maija nogalē plānotā uzsaukuma ietvaros. Plašāku informāciju skatīt šeit. 

Šodienas pasaulē, kur draudi ir kļuvuši komplicētāki, neparedzami un mazāk konvencionāli, nacionālās valstis vienas pašas, izmantojot tradicionālus līdzekļus, nespēj uz tiem adekvāti reaģēt. Aizsardzības pētniecības jomā ES ir bijis vērojams finansējuma kritums (no 2006.–2013. gadam finansējums pētniecībai samazinājies par 28%), kamēr trešajās valstīs, piemēram, ASV, Krievijā vai Ķīnā, šai jomai atvēlētais finansējums ir audzis.[1] Nepietiekamās investīcijas inovāciju jomā var negatīvi ietekmēt ES tehnoloģisko pārākumu, Eiropas aizsardzības industrijas konkurētspēju pasaules tirgū un rīcības brīvību KDAP misijām. Lai no tā izvairītos, ir nepieciešams atvēlēt papildu līdzekļus aizsardzības pētniecībai un sekmēt sadarbību dalībvalstu vidū. Lai rastu iespējas piesaistīt papildus finansējumu aizsardzības jomai, EK ir izveidojusi Sākotnējo rīcību (Preparatory Action for CSDP-related reasearch (PA))lai testētu ES kopējā budžeta izmantošanas iespējas aizsardzības pētniecībā, un PA veiksmes gadījumā, nākamajā budžeta ciklā tiktu izveidota aizsardzības pētniecības programma. Programma tiktu finansēta no nākamā ES daudzgadu budžeta (2021-2027), kas tiktu iekļauta civilās pētniecības programmā vai veidota pēc tās (Apvārsnis 2020 (Horizon 2020)) parauga, pirmo reizi no ES budžeta atvēlot finanšu līdzekļus pētniecībai aizsardzības jomā.

Idejas attīstības gaita

EK iniciatīvai pētniecībai aizsardzības jomā.

2013.jūlijs - EK Paziņojums (CCOM (2013) 542) Ceļā uz konkurētspējīgāku un efektīvāku aizsardzības un drošības nozari.

Pilotprojekts

  • 2016.g. martā uzsaukums 3 projektiem, budžets EUR 1,4 milj. apmērā,

  • 2016.g.jūnijā saņemts 21 projektu iesniegums (2 iesaistīti pārstāvji no LV - izvērtēšanā projekts neguva atbalstu).

PA

  • 2017.jūlijs - projektu pirmā uzsaukuma publicēšana (no 2017.novembra uzsākta projektu izstrāde).

  • 2018. janvāris - otrais projektu uzsaukums.

  • 2019.janvāris - trešais projektu uzsaukums.

 

Nākotnes pētniecības programma

ES līmeņa pētniecības programma, kas saistīta ar KDAP, iezīmējot dalībvalstīm pieejamus Struktūrfondu līdzekļus pētniecībai aizsardzības jomā.

Kopējais PA budžets ir plānots EUR 90 milj. apmērā, kas tiktu piešķirts trīs gadu periodā no 2017.-2019. gadam. PA tiks uzsākta 2017. gadā un Eiropas Komisija 2017. gada budžetā programmas pirmajam gadam ir iezīmējusi līdzekļus EUR 25 milj. apmērā, taču galīgais spriedums par budžeta piešķiršanu ir atkarīgs no Eiropas Parlamenta lēmuma.  PA pieejamais finansējums 2018. gadā plānots EUR 35 milj. apmērā, savukārt 2019. gadā – EUR 30 milj. apmērā. Eiropas Aizsardzības Aģentūrai (European Defence Agency (EDA)) ir uzticēta PA ieviešanas aģentūras (Implementing Agency) loma. PA ieviešanai EDA ietvaros plānota pārvaldības struktūra, kura konsolidēs dalībvalstu viedokļus, apkopos gala lietotāju vajadzības, definēs pētniecības uzdevumus, izvēlēsies piemērotākos pētījuma izpildītājus (industrijas pārstāvji kopā ar zinātnes un pētniecības organizācijām), izvērtēs rezultātus un tālākās darbības. Pētījumu pieteikumi atbalstītajās pētniecības jomās tiks izvērtēti atbilstoši noteiktajiem kritērijiem un izvērtēšanu veiks eksperti, kas tiks izvēlēti no speciāli izveidotas datu bāzes (dalībvalstīm būs iespēja ieteikt līdz sešiem ekspertiem). Ņemot vērā aizsardzības pētniecības jomas specifiku, projektu īstenošanai ir paredzēts piešķirt grantus, sedzot projekta izmaksas līdz pat 100%. Projekta pieteikumu varēs iesniegt konsorciji, kuru veido partneri (akadēmiskās vides pārstāvji, uzņēmumi, tai skaitā inovatīvi mazie un vidējie uzņēmumi, zinātnes un pētniecības organizācijas) vismaz no trīs dažādām dalībvalstīm.

PA izdošanās lielā mērā būs atkarīga no tā, cik veiksmīgi izdosies tajā nodrošināt aizsardzības industriju iesaisti, lai garantētu pētniecības rezultātu tālāku komercializāciju. Tāpēc EDA veicina konsultācijas starp dalībvalstīm un aizsardzības industriju, ar mērķi rast visām iesaistītajām pusēm pieņemamu Intelektuālā īpašuma tiesību (Intellectual Property Rights IPR) jautājuma risinājumu. PA ietvaros apspriešanai ir izvirzīta Inovāciju Iniciatīva (Innovation Initiative for PA), lai sekmētu civilo un divējāda pielietojuma (dual-use) tehnoloģiju attīstīšanu militāram pielietojumam.

EDA ietvaros Latvija ir iesaistījusies prioritāro PA pētniecības jomu noteikšanā, vērtējot projektu tēmas kategorijās “Tehnoloģiju demonstrators” (Technology Demonstrator) un “Kritiskās aizsardzības tehnoloģijas” (Critical Defence Technologies). Prioritārās tēmas katrā kategorijā tika noteiktas atbilstoši visu dalībvalstu vērtējumam. Latvijas vērtējums tika veidots atbilstoši prioritārajiem NBS spēju attīstības virzieniem un Latvijas zinātnieku kapacitātei iesaistīties šādos pētījumos.


[1] Report of the Group of Personalities on the Preparatory Action for CSDP-related research. EUROPEAN DEFENCE RESEARCH. The case for an EU-funded defence R&T programme.

Pieejams: http://www.iss.europa.eu/publications/detail/article/report-of-the-grou…

Saistītie dokumenti