Militārās infrastruktūras attīstība

Infrastruktūras attīstības prioritātes un mērķi tiek noteikti ilgtermiņā un vidējā termiņā. Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments apkopo Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzības un plāno jaunu būvniecības objektu un esošo nekustamo īpašumu attīstību, organizē plānošanas dokumentu sagatavošanu un to virzību. Par aizsardzības nozares infrastruktūras būvniecību, apsaimniekošanu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu atbildīgs ir Valsts aizsardzības un militāro iepirkumu centrs (VAMOIC).

Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments sadarbībā ar Valsts aizsardzības un militāro objektu un iepirkumu centru mērķtiecīgi realizē valsts drošībai nozīmīgu un stratēģiski svarīgu infrastruktūras izbūvi. Iepriekšējos gados ir izdevies attīstīt divas lielākās militārās bāzes Ādažos un Lielvārdē. Galvenokārt attīstot militāro bāzu administratīvās būves un NATO kaujas grupas uzņemšanai nepieciešamo infrastruktūru.

Aizsardzības ministrijas nekustamie īpašumi
Aizsardzības ministrijas valdījumā pašreiz ir 280 nekustamā īpašuma objektu, 1263 būves, kā arī 271 zemes vienības 19762ha platībā. Lielāko daļu būvju ekspluatācijas uzsākšanas laiks ir pagājušā gadsimta 60. gadu sākums – 70.  gadu beigas, līdz ar to šo būvju tehniskais stāvoklis ir vai nu apmierinošs, vai slikts. Aizsardzības ministrija pakāpeniski realizē jaunu objektu izbūvi, tomēr to skaits uz kopējā apjoma ir mazs un kopējo vērtējumu būtiski neiespaido. Lai sakārtotu vidi, uzlabotu bāzu kopskatu un atbrīvotu vietu jaunceļamajām būvēm, notiek to būvju demontāža, kuras ir avārijas, neapmierinošā vai sliktā tehniskā stāvoklī.

Lielākie uzsāktie un īstenotie pēdējo gadu būvniecības projekti
2020. gadā militārās infrastruktūras attīstībai tika atvēlēti 75.3 miljoni eiro, kas ļāva turpināt NBS nepieciešamās infrastruktūras izbūvi. Infrastruktūras attīstība 2020. gadā norisinājās saskaņā ar plānoto grafiku, un netika būtiski ietekmēta Covid-19 pandēmijas laikā.

Ievērojama finansējuma daļa investēta Ādažu militārajā bāzē, kur pabeigtas 2 daudzfunkcionālās kazarmas ar NATO Drošības investīciju programmas (NSIP) līdzfinansējumu, sporta komplekss, izbūvēts bāzes nožogojums un drošības sistēmas, kā arī nodrošināta infrastruktūra Daudznacionālā divīzijas štāba “Ziemeļi” vajadzībām. Bāzē turpināta 7 kolektīvo ekipējuma noliktavu būvniecība. Tāpat infrastruktūras attīstība veikta Lielvārdes militārajā bāzē, kur pabeigta kazarmas būvniecība, nodrošināti administratīvās ēkas būvniecības darbi.

Kazarmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporta komplekss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rīgā uzsākti pirmās reģionālās individuālās ekipējuma noliktavas būvdarbi, kas nodrošinās Rīgas garnizona karavīru, zemessargu un jaunsargu apgādi ar individuālo ekipējumu un būs Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centra pārvaldībā. Tāpat Nacionālo bruņoto spēku bāzē tika atklātas četras jaunbūves Speciālo operāciju pavēlniecības vajadzībām, tostarp mūsdienu militārajām un vides prasībām atbilstoša autotransporta teritorija, helikopteru nosēšanās laukums, transportlīdzekļu apkopes ēka un munīcijas izvietošanas laukums, kas īstenots ar ASV līdzfinansējumu Eiropas Atturēšanas iniciatīvas (European Deterrence Iniciative, EDI) projektu ietvaros.

Nodrošinājums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reģionos uzsākta vairāku objektu un militāro bāzu projektēšana, lai nākamajos gados īstenotu Nacionālo bruņoto spēku, tajā skaitā Zemessardzes, vajadzības. Alūksnes militārajā bāzē nodrošināta Sporta kompleksa celtniecības darbu uzsākšana, lai Kājnieku skolas un tuvākā reģiona karavīri varētu attīstīt un uzturēt fiziskās sagatavotības līmeni. Tāpat bāzē pabeigta bruņojuma noliktavas izbūve. Militārajā bāzē “Pipariņi” atklāta Zemessardzes 27. kājnieku bataljona štāba ēka, ar ko uzsākta bataljona pakāpeniska pārcelšanās no Cēsu Instruktoru skolas teritorijas. Tāpat veikti esošās infrastruktūras pārbūves darbi Daugavpilī, Valmierā, Rēzeknē u.c.

Meža Mackeviči

2020. gada sākumā militārā poligona “Meža Mackeviči” attīstības vajadzībām no Zemkopības ministrijas tika pārņemta teritorija 2 042,68 ha platībā Daugavpils novadā. Mācību poligons būs alternatīva apmācību vietas vienībām, veicot individuālo un kolektīvo apmācību un tādējādi paaugstinot vienību kaujas gatavību reģionā, kā arī atslogojot Ādažu militāro poligonu, kurā šobrīd nav iespējams nodrošināt visu NBS vienību apmācību pieprasījumus.  Tāpat vidējā plānošanas periodā plānotas investīcijas objekta attīstībā, kas nākotnē nodrošinās papildu darba vietas vietējiem iedzīvotājiem.

Ārvalstu finansējums
Uzņemošās valsts atbalsta funkciju nodrošināšanai Ādaži militārajā bāzē tika pabeigta infrastruktūras attīstība, izmantojot NATO Drošības investīciju programmas finansējumu.
Plānots, ka 2021. gadā noslēgsies liela daļa ASV finansēto infrastruktūras objektu būvniecība un tiks uzsākti daži jauni projekti. Finansējuma mērķis ir nodrošināt un stiprināt Latvijas kā uzņemošās valsts atbalsta spējas. 2020. gadā arī atbilstoši starptautiskajiem nolīgumiem veikta Kanādas bruņoto spēku finansētās infrastruktūras izbūve.

Tāpat 2020. gada februārī tika noslēgts saprašanās memorands ar Luksemburgas Aizsardzības ministriju, kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu vides attīrīšanas darbiem militāros objektos Latvijā, stiprinot Latvijas uzņemošās valsts atbalsta spēju. Saskaņā ar saprašanās memorandu Luksemburga Latvijai piešķirs finansējumu 1,2 miljonu eiro apmērā laika posmā no 2020. līdz 2023. gadam. 2020. gadā par Luksemburgas finansējumu uzsākta Zemessardzes 1.Rīgas brigādes 19.Kaujas Nodrošinājuma bataljona teritorijas sanācija par kopējo summu 406 000 EUR. Sanācijas darbu pabeigšana plānota 2023. gada 1.ceturksnī. Papildus tam 2020. gada nogalē Luksemburgas puse ir informējusi par lēmumu piešķirt papildu 5.7 miljonu eiro Lielvārdes bāzes teritorijas piesārņojuma attīrīšanai.

Sadarbība ar pašvaldībām
Tika turpināta sadarbība ar pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas lielākie militārie objekti, AM piešķirot pašvaldībām ministrijas budžeta līdzekļus, atbalsta infrastruktūras, piemēram, pašvaldības autoceļu pārbūves projektēšanas un būvniecības darbu veikšanai.

Būvniecībai paredzētais nacionālais finansējums un īstenojamie projekti 2021.gadā
2021. gadā kopējais būvniecībai atvēlētais nacionālais finansējums sastāda aptuveni 70 miljonus eiro, no kuriem puse ir atvēlēta esošo līgumsaistību segšanai, īstenojot jau uzsāktos būvniecības projektus.

Finansējums buvniecībai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nākamajos gados noteiktās prioritātes būvniecības jomā:

 • NATO Kaujas grupas uzņemšanai nepieciešamās infrastruktūras nodrošināšana Ādažu militārajā bāzē;
 • NATO Drošības Investīciju Programmas (NSIP) projektu īstenošana;
 • NBS galveno bāzu attīstības turpināšana Ādažos, Lielvārdē, Alūksnē un Liepājā;
 • Aizsardzības spēju projektu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve;
 • Noliktavu infrastruktūras uzlabošana;
 • Kadetu skolas vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izbūve;
 • Zemessardzes bāzu attīstība un jaunu standarta Zemessardzes bāzu izveide;
 • Mācību infrastruktūras (t.sk. šautuvju) attīstība reģionālajos poligonos un valsts aizsardzības mācības vajadzībām.

Finansējuma sadalījums

Apmācību infrastruktūras attīstība 2021. un turpmākajos gados ietver šautuvju  un to atbalsta infrastruktūras izbūvi gan reģionālajos poligonos, gan atsevišķu Nacionālo bruņoto spēku bāzēm pieguļošajās teritorijās. Šādas apmācību infrastruktūras izbūve nepieciešama arī valsts aizsardzības mācības ieviešanas ietvaros.
2021.gadā plānotie iepirkumi ar īstenošanu Rīgas reģionā būvniecības jomā ietver ugunsdzēsēju depo, noliktavu, izmitināšanas  infrastruktūras projektēšanu, būvniecību, atbalsta infrastruktūras attīstību.

Latgales reģionā plānota infrastruktūras attīstība Lūznavas militārajā bāzē, kas ietver 1.kārtas objektu projektēšanu un izbūvi, kā arī noliktavu attīstību, apmācību infrastruktūras - šautuvju projektēšanu gan Rēzeknes, gan Daugavpils novados.
Vidzemes un Zemgales reģionā paredzēta Zemessardzes bāzēs nepieciešamās noliktavu infrastruktūras projektēšana un būvniecība.
Kurzemes reģionā tiks turpināta poligona “Mežaine” vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras projektēšana, būvniecība, noliktavu projektēšana.

2021. gadā tiks turpināta jau uzsākto valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu pārņemšana, paplašinot esošās teritorijas un nodrošinot nepieciešamo militāro infrastruktūru NBS un sabiedrotajiem.

Apjomīgāko starptautisko finansiālo atbalstu infrastruktūras attīstībai veido šādi avoti:

 • NATO drošības investīcijas programmas (NSIP) finansējums, kas sedz NATO vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izbūvi Latvijā;
 • Amerikas Savienoto Valstu finansējums - Eiropas atturēšanas iniciatīvas programma (European Deterrence Initiative - EDI), veicot būtisku ieguldījumu būvniecības objektu izbūvē saskaņotajos objektos un  teritorijās atbilstoši Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības līgumu par sadarbību aizsardzības jomā;
 • Luksemburgas līdzfinansējums.