Valdības noteiktās prioritātes aizsardzības jomā

Visaptveroša valsts aizsardzība Latvijā ir izvirzīta par prioritāro valsts aizsardzības attīstības virzienu, lai nodrošinātu, koordinētu valsts militāro un civilo aizsardzību, valsts un sabiedrības noturīgumu, kā arī funkcionēšanu krīzes un kara laikā.

Veidosim visaptverošu valsts aizsardzības sistēmu. Līdz 2022. gadam izstrādāsim un noteiksim katras nozares ministrijas lomu valsts aizsardzības sistēmā, nodrošinot atbalstu Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem valsts militārās aizsardzības īstenošanā, kā arī sabiedrības funkcionēšanai krīzes un kara laikā. Aizsardzības ministrija koordinēs sadarbību starp visām ministrijām, lai nodrošinātu darbu pie visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas, kā arī turpinās stiprināt sabiedrības psiholoģisko noturību.

Latvija ir viena no NATO dalībvalstīm, kura valsts aizsardzības spēju stiprināšanai velta 2% no IKP. Militārās industrijas stiprināšana noteikta par vienu no aizsardzības nozares prioritātēm 2022. gadā.

Turpināt darboties līdzi NATO kolektīvās aizsardzības sistēmā un tās mērķu ieviešanā, kā arī piedalīties ES ārējās un drošības politikas iniciatīvās, tādējādi nodrošinot adekvātu ieguldījumu Latvijas drošības garanta attīstībā. Tāpat mēs turpināsim stiprināt pastāvīgu NATO sabiedroto ilgtermiņa klātbūtni Latvijā, tostarp attīstot daudznacionālas divīzijas štāba izveidi Latvijā, kā arī turpināsim dalību starptautiskajās misijās un operācijās un ātrās reaģēšanas spēkos. Mērķis nodrošināt NATO sabiedroto pastāvīgu klātbūtni reģionā.

Nodrošināt Latvijas karavīru dalību ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un Apvienotajos reaģēšanas spēkos:

  • Nodrošināta Latvijas karavīru dalība operācijās KFOR, NMI, EUTM Mali, IRINI, MINUSMA, Inherent Resolve.
  • Uzturēt ne mazāk kā 50 karavīru dalība starptautiskajās operācijās.
  • Uzturēts pastāvīgs NBS vienību rotāciju cikls apvienotajos reaģēšanas spēkos (JEF, NRF un EUBG).

Nodrošināsim regulāru militāro mācību cikla "Namejs" organizēšanu, lai pārbaudītu un pilnveidotu NBS gatavību valsts aizsardzības uzdevumu izpildei. Pakāpeniski attīstīsim militāro mācību cikla "Namejs" vērienu, lai 2022. gadā tajās piedalītos 15 000 dalībnieku. Vismaz reizi gadā organizēsim Ministru kabineta stratēģiskā līmeņa mācības "Kristaps", lai pilnveidotu visaptverošu stratēģiskā līmeņa sadarbību valsts apdraudējuma gadījumā.

Valsts pašaizsardzības spēju nostiprināšanai veiksim ilgtermiņa ieguldījumus NBS kaujasspēju attīstībā - spēju attīstības, personālsastāva un moderna materiāltehniskā nodrošinājuma jomā. Nodrošināsim materiāltehniskās iegādes funkciju civilo un militāro nodalījumu miera laikā. Valsts pašaizsardzības spējas balstīsim uz motivētu un apmācītu personālsastāvu:

  • Profesionālo militāro dienestu;
  • Zemessardzi;
  • Rezerves karavīriem, kā arī rezervistiem un turpināsim palielināt NBS profesionālā dienesta un rezerves karavīru skaitu, atbilstoši noteiktajām spēju prioritātēm.

Veiksim investīcijas Zemessardzes nodrošinājumā un savietojamībā ar citiem spēku veidiem, uzlabosim Zemessardzes brigāžu kaujas gatavību. Turpināsim palielināt NBS profesionālā dienesta karavīru, rezerves karavīru un zemessargu skaitu atbilstoši noteiktajām spēju prioritātēm

Ieguldīsim resursus jaunatnes valstiskajā audzināšanā, attīstot piederības sajūtu Latvijai, kritisko domāšanu un pilsonisko apziņu gan Jaunsardzes interešu izglītības organizatoriskajā ietvarā, gan pakāpeniski paplašinot valsts aizsardzības mācības priekšmeta pasniegšanu skolās

Turpināt ilgtspējīgu NBS spēju attīstību mobilizācijas un ugunsjaudas veicināšanai - Sauszemes spēku mehanizāciju, multifunkcionālu helikopteru iegādi, uzturēšanas infrastruktūru un bruņojumu netiešās ugunsvadības spējas attīstībai. Uzlabot NBS komandvadības un pretgaisa aizsardzības spējas ar materiāltehnisko līdzekļu iegādēm un spēju trenēšanu mācībās.

Stiprināsim valsts kiberdrošību un nacionālās kiberaizsardzības spējas, lai pilnveidotu noturību pret kiberuzbrukumiem un mazinātu digitālās drošības riskus. Lai apturētu ekspertu aizplūšanu un padarītu informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas konkurētspējīgas, veicināsim atalgojuma celšanu.