Dienesta veidi

DIENESTS NBS VIENĪBĀ

Dienests NBS vienībās paredz, ka pilsonis dienēs NBS kopumā 11 mēnešus, kur pirmajā dienesta laika daļā apgūs militārās pamatzināšanas un prasmes, kā arī apgūst militāro specialitāti, bet otrajā daļā pildīs amata pienākumus NBS vienībā. Apmācību modelis plānots identisks šobrīd jau īstenotajām karavīru militārās pamatapmācības programmai un dažādu specialitāšu apguves programmām, kuras ir vērstas uz vispārējām karavīram nepieciešamajām prasmēm un iemaņām, kas būs pamatā karavīra spējai pildīt amata pienākumus, atbilstoši tā brīža nepieciešamajām prioritātēm.

Tālāko dienesta uzdevumu izpilde ir saistāma ar attiecīgās NBS vienības noteiktajiem kaujas gatavības uzdevumiem.

Personas, kuras dienēs NBS vienībā būs pakļauts tās vienības dienes kārtībai, proti, attiecīgās dienas mācību vai uzdevumu izpilde tiek veikta vienības komandiera noteiktajā laikā. Tāpat tiks nodrošināta dzīvojamā telpa kazarmās un dienējošie saņems tiem noteikto karavīru uzturdevu, formas tērpu un nepieciešamo individuālo ekipējumu dienesta inventāru. VAD karavīrs, kurš dienestu pildīs NBS vienībā, mēnesī saņems Ministru kabineta noteikto dienesta uzdevumu izpildes kompensāciju, bet pēc dienesta beigām – atvaļināšanās kompensāciju.

VAD karavīriem, kuri dienēs 11 mēnešus, tiks veiktas arī sociālās apdrošināšanas iemaksas likumā "Par valsts sociālo apdrošināšanu" noteiktajā kārtībā. Papildus tam iesauktajam ir plānots nodrošināt darba vietas saglabāšanu, ja iesauktais jau ir paspējis uzsākt darba gaitas. Augstskolu studentiem, kuri pildīs VAD, kas ilgst 11 mēnešus, pēc atvaļināšanas rezervē tiks noteiktas tiesības turpināt mācības tajā pašā statusā kā pirms iesaukšanas.

Primārā un ierobežota sekundārā veselības aprūpe VAD karavīriem, pieejamo resursu ietvaros, tiks nodrošināta NBS ārstniecības iestādēs. Nepieciešamības gadījumā VAD karavīru ārstniecībai tiks nodrošināta arī ambulatoro un stacionāro pakalpojumu saņemšana ārstniecības iestādēs.

Pēc 11 mēnešu dienesta NBS vienībā VAD karavīru ieskaita augstas gatavības rezervē.

Ja VAD karavīrs dienesta laikā pēc militāro pamatzināšanu un prasmju apguves un militārās jomas iepazīšanas (apmēram pēc 6 mēnešu dienesta) vēlēsies uzsākt profesionālo dienestu, tad šāda iespēja tiks nodrošināta.

DIENESTS ZEMESSARDZĒ

Dienests Zemessardzē (ZS) rit paralēli civilajai dzīvei. Personas, kuras izvēlēsies dienēt Zemessardzē tiks integrētas esošajos Zemessardzes apmācību un dienesta uzdevumu izpildes ciklos. ZS dienestu pildošās personas tiks nodrošinātas ar vienotu un līdzvērtīgu apmācību procesu kā esošajam ZS personālam.

Dienests Zemessardzē ilgst 5 gadus, pavadot 28 dienas apmācībās un dienesta uzdevumu izpildē. Dienesta laikā personasi apgūs militāro pamatapmācību, speciālistu apmācību un kolektīvo apmācību, ka arī tiks iesaistīti dienesta uzdevumu izpildē.

Zemessardzē dienests būs jāpilda Zemessardzes vienības noteiktajā laikā un vietā. Par apmācību aktivitātēm ZS VAD karavīri tiks savlaicīgi informēti. Darba devējiem tiks noteikts pienākums atbrīvot personu no darba pienākumu izpildes uz dienesta laiku. Par katru mācību vai dienesta uzdevumu izpildes dienu saņems kompensāciju, kas tiks aprēķināta proporcionāli no noteiktās VAD izpildes kompensācijas. Vērtējama iespēja papildus motivēt VAD karavīrus, kuri apgūs jaunākā instruktora kursu.

Pēc dienesta ZS VAD karavīru ieskaita augstas gatavības rezervē, vai pēc karavīra brīvas izvēles, viņš var turpināt dienestu ZS vai uzsākt profesionālo dienestu.

AUGSTSKOLU STUDENTU SPECIĀLĀ MILITĀRĀ APMĀCĪBA

Uz augstskolu stundentu speciālās militārās apmācības pieteikties varēs tikai augstskolu studenti, kuri dienestā pavadīs 4 gadus, kā arī dienēs kādā vienībā. Šāds apmācību formāts eksistē arī šodien un to regulē Ministru kabineta 2019. gada 29. janvāra noteikumi Nr.48 "Studējošo speciālās militārās apmācības kārtība".

VAD izpildei studentiem tiks piedāvāta iespēja secīgi apgūt militāro pamatapmācību, kājnieku nodaļas komandiera kursa programmu un vada komandiera programmu atbilstoši Zemessardzes dienesta un apmācības modelim.

Personām, kuras būs apguvušas augstskolu studentu speciālo militāro apmācību dienestu katru gadu būtu jāpilda līdz 50 dienām. Kā priekšnoteikums šādas kvalifikācijas apguvei būs attiecīgā augstskolas studenta aktīva dalība Zemessardzē, kur pirmos divus gadus paralēli studijām būs jāapgūst pamatapmācības un kājnieku nodaļas komandiera kursa programma. Sekmīgi apgūstot šīs programmas un saņemot komandiera pozitīvu vērtējumu par attiecīgā studenta potenciālu kļūt par vada komandieri nākotnē, atlikušajos augstskolas studiju gados, tiks radīta iespēja Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas apmācību vidē iegūt virsnieka kvalifikāciju.

Pēc dienesta personu ieskaita augstas gatavības rezervē, saglabājot iespēju turpināt dienestu Zemessardzē vai uzsākt profesionālo dienestu.

VALSTS CIVILAIS DIENESTS

Valsts civilais dienests (VCD) nav paredzēts, lai valsts spētu pilnvērtīgi nodrošināt tai uzlikto pienākumu izpildi miera laikā un to ir plānots ieviest sākot ar 2024. gadu. VCD veicēji iekļausies kopējā iesaucamo plūsmā un tiks nosūtīti tālākam nemilitāram dienestam Iekšlietu, Veselības un Labklājības u.c. valsts tiešās pārvaldes padotības iestādēs. 12 mēnešu laikā iesaucamie VCD varēs apgūt aprūpētāju vai palīgstrādnieka, tehniskā darbinieka amatus sociālās aprūpes centros, atbalsta funkciju veicēju amatus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā, māsu palīgus stacionārajā ārstniecības iestādēs (slimnīcās) u.c.