Elektromobīļu iegāde/ Electric vehicle

Date of issue
Expiration date

Pasūtītājs/ Customer:

NBS Apvienotā štāba Nodrošinājuma departaments

NAF Joint Headquarters Logistic department

Plānoto iepirkumu nosaukums/identification of the planned procurement:

Elektromobīlis ar dubulto kabīni un kravas kasti personāla un kravas transportēšanai

Double cab electric vehicle with cargo box for personnel and materials transportation

Tirgus priekšizpētes mērķis/ Purpose of the market research:

Nacionālie bruņotie spēki (NBS) ir ieinteresēts pirms iepirkuma izsludināšanas noskaidrot komersantu spējas un vidējās tirgus cenas minētā iepirkuma realizēšanai.

Before announcing the procurement, the National Armed Forces (NAF) is interested in finding out the capabilities of merchants and the average market prices for the implementation of the said procurement.

Tirgus priekšizpētes informācijas iesniedzējam (uzņēmējam)/ Submitter of market research information (entrepreneur):

Par vēlmi piedalīties tirgus priekšizpētes procesā lūdzam sazināties elektroniski rakstot uz e-pasta adresi: ingars.gulbis@mil.lv

About the intention to participate in the market research, please contact electronically by e-mail: ingars.gulbis@mil.lv

Tirgus priekšizpētes termiņš/ Term of the market research:

līdz 26.11.2021. plkst. 16:00 (pēc minētā termiņa iesūtītā informācija netiks apstrādāta un ņemta vērā).

until 26.11.2021.. at 16:00 (information sent after this deadline will not be processed and taken into account).

Jau iepriekš pateicamies par izrādīto iniciatīvu un sniegtajām atbildēm!

Thank you in advance for your initiative and your answers!

Tirgus priekšizpētes gaitas kontaktpersona/ Point of contact for the market research:

Ingars Gulbis, e-pasta adrese: ingars.gulbis@mil.lv

Ingars Gulbis, e-mail: ingars.gulbis@mil.lv