ECCC Nacionālais koordinācijas centrs

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 21. maija regulu 2021/887 tika izveidots Eiropas Industriālais, tehnoloģiskais un pētnieciskais kiberdrošības kompetenču centrs, plašāk zināms kā Eiropas Kiberdrošības kompetenču centrs (ECCC).

ECCC vispārējais mērķis ir veicināt pētniecību, inovāciju un ieviešanu kiberdrošības jomā, atbalstot Eiropas Savienības (ES) kiberdrošības kompetenču kopienu, kuru regulā noteiktajā kārtībā veidos valsts pārvaldes iestādes un privātpersonas. 

ECCC pamatuzdevumi ir:

 • stiprināt ES vadošo lomu un stratēģisko autonomiju kiberdrošības jomā, saglabājot un attīstot pētniecības, akadēmiskās, sociālās, tehnoloģiskās un industriālās kiberdrošības spējas un iespējas, kas nepieciešamas, lai digitālajā vienotajā tirgū stiprinātu uzticēšanos un drošību, tostarp datu konfidencialitāti, integritāti un piekļūstamību;
 • atbalstīt ES tehnoloģiskās spējas, iespējas un prasmes saistībā ar tīklu un informācijas sistēmu infrastruktūras, tostarp kritiskās infrastruktūras un ES plaši izmantotas aparatūras un programmatūras, noturību un uzticamību;
 • sekmēt ES kiberdrošības industrijas globālo konkurētspēju, nodrošināt augstus kiberdrošības standartus visā ES un padarīt kiberdrošību par konkurētspējas priekšrocību citām ES industrijām.

Tāpat saskaņā ar regulu katrai ES dalībvalstij tika uzdots izveidot savu Nacionālo koordinācijas centru (NCC), kas apzinātu nacionālo kiberdrošības komptenču kopienu, informētu kopienu par iespējām saņemt ES līdzfinansējumu ar kiberdrošību saistīto projektu īstenošanai, kā arī koordinētu un uzraudzītu tos kopienas dalībnieku projektus, kas tiek līdzfinansēti ar ECCC pārvaldīto finanšu instrumentu atbalstu.

Latvijas NCC (NCC-LV) funkcijas īsteno Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru.


Kiberdrošības kompetenču kopiena

18. oktobrī stājas spēkā Eiropas Kiberdrošības kompetenču centra 2021.–2027. gada plānošanas perioda grantu vadības likums, kas cita starpā nosaka arī Latvijas nacionālās kiberdrošības kompetenču kopienas dalībnieku reģistrācijas kārtību un prasības kopienu veidojošajiem subjektiem.

Par kopienas dalībnieku var kļūt valsts iestāde vai institūcija, atvasināta publiska persona vai Latvijas Republikā reģistrēta privāto tiesību juridiskā persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura spēj sniegt ieguldījumu ECCC un NCC tīkla pamatuzdevuma izpildē un kurai ir kiberdrošības lietpratība vismaz vienā no šādām jomām:

 • akadēmiski jautājumi,
 • pētniecība vai inovācija, industriālā vai produktu izstrāde,
 • apmācība un izglītība,
 • informācijas drošības vai incidentu reaģēšanas operācijas,
 • ētika,
 • oficiāla un tehniska standartizācija un specifikācijas.

Lai kļūtu par kopienas dalībnieku, subjektam jāiesniedz NCC-LV, proti, Aizsardzības ministrijai, kopienas dalībnieka iesniegums, kurā jānorāda:

 1. iesnieguma iesniedzēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese un cita kontaktinformācija;
 2. informācija par iesnieguma iesniedzēja patiesajiem labuma guvējiem (privāto tiesību juridiskajām personām);
 3. informācija par iesnieguma iesniedzēja biedriem un to patiesajiem labuma guvējiem (tiesībspējīgām personālsabiedrībām);
 4. apliecinājums, ka uz iesnieguma iesniedzēju neattiecas neviens no Regulas 2018/1046 136. pantā noteiktajiem izslēgšanas kritērijiem;
 5. informācija par iesnieguma iesniedzēja spēju sniegt ieguldījumu ECCC un NCC tīklam Regulas 2021/887 3. pantā noteiktā pamatuzdevuma izpildē;
 6. informācija par iesnieguma iesniedzēja lietpratību kiberdrošības jomā vismaz vienā no Regulas 2021/887 8. panta 3. punktā minētajām jomām (detalizēts lietpratības apraksts)

Plašāka informācija par kopienas dalībnieku reģistrāciju vai izslēgšanu no kopienas dalībnieku reģistra ir pieejama likumā.


 

Latvia NCCC

NCC-LV sekretariāta kontaktinformācija:

E-pasts: NCC@mod.gov.lv