Projekts “Nacionālais koordinācijas centrs - Latvija” (NCC-LV)

Līdzfinansētāju logo

 

 

 

Projekta ieviešanas periods: 2023. gada 1. septembris – 2025. gada 31. augusts (24 mēneši).

Projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Savienības (turpmāk – ES) programmas “Digitālā Eiropa” (turpmāk – DEP) līdzekļiem (līguma Nr. 101127985).

2021. gada 20. maijā tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2021/887, ar ko izveido Eiropas Industriālo, tehnoloģisko un pētniecisko kiberdrošības kompetenču centru un Nacionālo koordinācijas centru tīklu. Nacionālo koordinācijas centru (turpmāk – NCC) uzdevums ir koordinēt kiberdrošības kompetenču kopienas ES dalībvalstīs, sniegt tehnisko palīdzību ES finansējuma apguvē, sekmēt pētniecības un attīstības aktivitātes kiberdrošības jomā u.c. aktivitātes. Latvijā NCC funkcijas funkcijas īsteno Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru. Vairāk par Latvijas NCC šeit.

DEP programma paredz atbalsta aktivitātes ES dalībvalstu NCC darbības uzsākšanai un kapacitātes stiprināšanai, kā arī atbalstu trešajām pusēm grantu programmu veidā. NCC-LV projekts ir pirmais Latvijas NCC īstenotais projekts.

Projektā paredzētās aktivitātes:

  1. vietējās kiberdrošības kompetenču kopienas attīstīšana un pārrobežu kontaktu veidošana;
  2. kiberdrošības zināšanu, prasmju un kompetenču un kibernoturības uzlabošana sabiedrībā kopumā un specifiskās mērķauditorijās;
  3. atbalsts kiberdrošības pētniecības un rīcībpolitikas uzlabošanas aktivitātēm;
  4. atbalsts mazajiem un vidējiem saimnieciskās darbības veicējiem – kiberdrošības transformācijas grantu programma pētniecības, tehnoloģisko risinājumu ieviešanas un kapacitātes stiprināšanas projektiem.

NCC-LV projekta konsorcija dalībnieki:

  • Aizsardzības ministrija (koordinators): www.mod.gov.lv
  • Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (partneris): www.cfla.gov.lv 
  • Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts – Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija CERT.LV (AM saistītā iestāde-partneris): www.cert.lv 
Projekta kopējais finansējums 4 280 000 euro
Es līdzfinansējums 2 000 000 euro
Valsts līdzfinansējums 1 140 000 euro
Trešo pušu līdzfinansējums 1 140 000 euro
Aizsardzības ministrijas finansējuma daļa 1 792 317 euro

 

 

NCC-LV sekretariāts: ncc@mod.gov.lv; 67335532