Zinātniski pētnieciskā darbība

Zinātniski pētnieciskā darbība ir pakārtota aizsardzības nozares pamatuzdevumam – nepieciešamā militārā spēka nodrošināšanai, lai garantētu Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību.

Aizsardzības nozare ir cieši integrēta kopējā zinātnes, pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju vidē, lai ar modernu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu palīdzību stiprinātu valsts aizsardzības spējas. Lielākā daļa nepieciešamo pētījumu un inovāciju ir ar divējādu pielietojumu (dual use) vienlaicīgi civilajām un militārajām vajadzībām. Ņemot vērā valsts aizsardzības nozares specifiku, salīdzinoši nelielo pasūtījumu apjomu un to divējādā pielietojuma iespējas – kopēju vajadzību formulēšana aizsardzības un civilajā sfērā ļauj efektīvāk piesaistīt zinātniekus un uzņēmējus dažādu projektu īstenošanai. Vienlaicīgi tiek īstenota pakāpeniska pāreja uz „gudro aizsardzību” (smart defence) – aizsardzības sistēmas pilnveidošanu un efektivitātes celšanu, kas balstīta uz inovācijām, jaunu pieeju pašreizējo problēmu risināšanā, savstarpējo sadarbību un koordinētu aizsardzības spēju attīstību.

Aizsardzības ministrijas nolūks, sadarbojoties Aizsardzības plānošanas un analīzes departamentam, Nodrošinājuma politikas departamentam un Personāla attīstības departamentam, ir atbalstīt tādu zinātniski pētniecisku projektu realizāciju, kas būtu nepieciešami Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu sekmīgai risināšanai. Aizsardzības ministrija sagatavo nozares vidēja termiņa zinātniskās pētniecības attīstības plānu un vadlīnijas ilgtermiņa zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju attīstībai.

Attīstības virzieni pētniecības un tehnoloģiju jomā ir:

  • Nacionālo bruņoto spēku spēju nodrošināšana (izveidošana, uzturēšana, attīstīšana un izmantošana);
  • aizsardzības industrijas kapacitātes veidošana un uzturēšana;
  • iegāžu procesa efektivitātes celšana (smart customer);
  • risku vadība un mazināšana politikas veidošanā un lēmumu pieņemšanā;
  • starpnozaru un starpinstitucionālu risinājumu pielietošana;
  • integrācija NATO un ES un starptautiskā sadarbība.

Savlaicīgi un skaidri formulētas vidēja un ilgtermiņa attīstības prioritātes un vajadzības nodrošina zinātniekiem iespēju veikt aizsardzības nozarē nepieciešamos pētniecības darbus inovāciju un jaunu tehnoloģiju radīšanā, bet uzņēmējiem – atbilstošo produktu vai pakalpojumu īstenošanu un piedāvājuma sagatavošanu.

Aizsardzības ministrijas sadarbība ar Latvijas zinātniskajām institūcijām un centriem tiek īstenota uz savstarpēju līgumu (vienošanās) pamata. Šobrīd ir noslēgta Vienošanās par Latvijas Zinātņu akadēmijas un Aizsardzības ministrijas sadarbību zinātniskās pētniecības ekspertīžu veikšanā, kā arī sadarbības līgumi par sadarbību izglītībā, zinātnē un tehnoloģijās ar Latvijas vadošajām augstskolām – Rīgas Tehnisko universitātiLatvijas UniversitātiLatvijas Lauksaimniecības universitāti un Rīgas Stradiņa universitāti. Aizsardzības ministrija ir izvērsusi sadarbību ar aizsardzības industriju – Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācijas personā.

Inovācijām, zinātniskajai pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai kopumā nepieciešami lieli un daudzveidīgi resursi (zinātniskais potenciāls, pētniecības un ražošanas infrastruktūra, ražošanas tehnoloģijas, finanses, materiāli, personāls u.c.), ko ir grūti radīt un uzturēt katrā atsevišķā valstī. Līdz ar to pieaug starptautiskās sadarbības loma zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā. Aizsardzības ministrija organizē sadarbību ar NATO – NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizāciju (NATO Science and Technology Organization) un Eiropas Savienību (ES) – Eiropas Aizsardzības aģentūru (European Defence Agency). Aizsardzības ministrija nodrošina Latvijas pārstāvju dalību NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas kolēģiju un Eiropas Aizsardzības aģentūras Spēju tehnoloģiju grupu darbā. Zinātnieku piedalīšanās NATO un ES organizētajos pētījumos veicina nacionālās pētniecības kapacitātes attīstību, zināšanu un pieredzes apmaiņu un konkurētspējīgu tehnoloģisko risinājumu izstrādi militārās industrijas ražošanas nepieciešamībām. Zinātnisko pētījumu jomā Aizsardzības ministrija organizē sadarbību arī reģionālajā līmenī – ar Baltijas valstīm tiek īstenota sadarbība pētniecības un tehnoloģiju jomā, lai koordinētu ar aizsardzību saistīto zinātniski pētniecisko darbību un racionālāk izmantotu akadēmiskos, tehniskos un finanšu resursus.

Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā kā struktūrvienība ir izveidots Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs. Centrs īsteno galvenokārt teorētiskus pētījumus militārajā nozarē, kas nepieciešami valsts drošības un aizsardzības jomā: vispārīgus teorētiskus pētījumus par drošības, aizsardzības un tehnoloģiju attīstības tendencēm, padziļinātus pētījumus attiecīgajā laika posmā prioritārajās jomās, priekšizpēti projektu īstenošanai, pētījumus aizsardzības politikas, kara mākslas vēstures, medicīnas, psiholoģijas, vadības un individuālo kaujas spēju attīstībā.

Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta Militārās izglītības un zinātnes nodaļa izstrādā valsts aizsardzībai nepieciešamo pētījumu politiku, plāno, organizē un koordinē zinātniski pētniecisko darbību. Militārās izglītības un zinātnes nodaļa organizē un koordinē sadarbību ar Latvijas zinātniskajām institūcijām, zinātniekiem un profesionālajām asociācijām, nodrošinot koordinētu nepieciešamo pētījumu veikšanu valsts aizsardzībai nozīmīgās zinātnes jomās.