Zinātniski pētnieciskā darbība

Zinātniski pētnieciskā darbība ir pakārtota aizsardzības nozares pamatuzdevumam – nepieciešamā militārā spēka nodrošināšanai, lai garantētu Latvijas valsts suverenitāti, teritoriālo nedalāmību un iedzīvotāju drošību.

Aizsardzības nozare ir cieši integrēta kopējā zinātnes, pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovāciju vidē, lai ar modernu tehnoloģiju un inovatīvu risinājumu palīdzību stiprinātu valsts aizsardzības spējas. Lielākā daļa nepieciešamo pētījumu un inovāciju ir ar divējādu pielietojumu (dual use) vienlaicīgi civilajām un militārajām vajadzībām. Ņemot vērā valsts aizsardzības nozares specifiku, salīdzinoši nelielo pasūtījumu apjomu un to divējādā pielietojuma iespējas – kopēju vajadzību formulēšana aizsardzības un civilajā sfērā ļauj efektīvāk piesaistīt zinātniekus un uzņēmējus dažādu projektu īstenošanai. Vienlaicīgi tiek īstenota pakāpeniska pāreja uz „gudro aizsardzību” (smart defence) – aizsardzības sistēmas pilnveidošanu un efektivitātes celšanu, kas balstīta uz inovācijām, jaunu pieeju pašreizējo problēmu risināšanā, savstarpējo sadarbību un koordinētu aizsardzības spēju attīstību.

Aizsardzības ministrijas nolūks ir atbalstīt tādu zinātniski pētniecisku projektu realizāciju, kas būtu nepieciešami Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu sekmīgai risināšanai. Aizsardzības ministrija sagatavo nozares vidēja termiņa zinātniskās pētniecības attīstības plānu un vadlīnijas ilgtermiņa zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju attīstībai.

Militārās pētniecības sastāvdaļas
Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijā kā struktūrvienība ir izveidots Drošības un stratēģiskās pētniecības centrs. Centrs īsteno galvenokārt teorētiskus pētījumus militārajā nozarē, kas nepieciešami valsts drošības un aizsardzības jomā: vispārīgus teorētiskus pētījumus par drošības, aizsardzības un tehnoloģiju attīstības tendencēm, padziļinātus pētījumus attiecīgajā laika posmā prioritārajās jomās, priekšizpēti projektu īstenošanai, pētījumus aizsardzības politikas, kara mākslas vēstures, medicīnas, psiholoģijas, vadības un individuālo kaujas spēju attīstībā.

Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments, sadarbojoties ar Aizsardzības plānošanas un analīzes departamentu, izstrādā valsts aizsardzībai nepieciešamo pētījumu politiku, plāno, organizē un koordinē zinātniski pētniecisko darbību. Industrijas un pētniecības atbalsta nodaļa organizē un koordinē sadarbību ar Latvijas zinātniskajām institūcijām, zinātniekiem un profesionālajām asociācijām, nodrošinot koordinētu nepieciešamo pētījumu veikšanu valsts aizsardzībai nozīmīgās zinātnes jomās.

Inovācijām, zinātniskajai pētniecībai un tehnoloģiju attīstībai kopumā nepieciešami lieli un daudzveidīgi resursi (zinātniskais potenciāls, pētniecības un ražošanas infrastruktūra, ražošanas tehnoloģijas, finanses, materiāli, personāls u.c.), ko ir grūti radīt un uzturēt katrā atsevišķā valstī. Līdz ar to pieaug starptautiskās sadarbības loma zinātnes, pētniecības un tehnoloģiju attīstības jomā. Aizsardzības ministrija organizē sadarbību ar NATO – NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizāciju (NATO Science and Technology Organization) un Eiropas Savienību (ES) – Eiropas Aizsardzības aģentūru (European Defence Agency). Aizsardzības ministrija nodrošina Latvijas pārstāvju dalību NATO Zinātnes un tehnoloģiju organizācijas kolēģiju un Eiropas Aizsardzības aģentūras Spēju tehnoloģiju grupu darbā. Zinātnieku piedalīšanās NATO un ES organizētajos pētījumos veicina nacionālās pētniecības kapacitātes attīstību, zināšanu un pieredzes apmaiņu un konkurētspējīgu tehnoloģisko risinājumu izstrādi militārās industrijas ražošanas nepieciešamībām. Zinātnisko pētījumu jomā Aizsardzības ministrija organizē sadarbību arī reģionālajā līmenī – ar Baltijas valstīm tiek īstenota sadarbība pētniecības un tehnoloģiju jomā, lai koordinētu ar aizsardzību saistīto zinātniski pētniecisko darbību un racionālāk izmantotu akadēmiskos, tehniskos un finanšu resursus.

Zinātnes un pētniecības finansēšanas mehānismi tiešam vai netiešam atbalstam:

  • Pakalpojuma iepirkuma procedūras saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu vai Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu;
  • Grantu projekti atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 28. augusta Ministru kabineta noteikumu Nr.544 “Kārtība, kādā Aizsardzības ministrija īsteno projektu konkursus militāru vai divējāda lietojuma produktu attīstības atbalstam”;
  •  AM rīkoti nozares pasākumi/konferences par NBS vajadzībām;
  • NATO/ES finansējums Latvijas industrijas vai pētniecības iestāžu pārstāvju līdzdalībai dažādu formātu ietvaros – projektos, darba grupās (NATO STO finansējums, Eiropas Aizsardzības fonda iniciatīva).

Aizsardzības ministrija strādā pie jauniem atbalsta veidiem zinātnei un pētniecībai - 2021.gada rudenī plānota Aizsardzības ministrijas pētījumu programma atbilstoši 2018. gada 4. septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.560 “Valsts pētījumu programmu projektu īstenošanas kārtība”, tāpat tiek stiprinātas lietišķās pētniecības atbalsta un koordinācijas kapacitātes, veidojot Aizsardzības tehnoloģiju un inovāciju centra struktūrvienību Nacionālo bruņoto spēku sastāvā.