Eiropas aizsardzības industrijas attīstības programma (2019. -2020. gads) Eiropas Aizsardzības fonda iespējas (no 2021. gada)

Aktualitātes

Eiropas Aizsardzības industrijas attīstības programmas (European Defence Industry Development Programme – EDIDP) jaunu projektu pieteikšana 2020.gada uzsaukuma ietvaros ir noslēgusies 2020.gada 1.decembrī. Šis bija pēdējais EDIDP uzsaukums, jo no 2021.gada sāks darboties Eiropas Aizsardzības fonda (European Defence Fund - EDF) programma, integrējot gan spēju attīstības, gan pētniecības aktivitātes, kuras līdz 2020.gadam atsevišķi sedza EDIDP, kā arī Aizsardzības pētniecības sagatavošanas darbības programma (Preparatory Action for Defence Research – PADR). ES līmenī apstiprināto EDIDP un PADR projektu izpilde vēl turpināsies tuvākos gadus.
 
2020.gada decembrī ir panākta provizoriskā vienošanās par EDF izveidi, bet EDF regulas gala apstiprināšanu vēl ir jāveic Eiropas Parlamentam un Padomei. Eiropas Padomes skaidrojums par šī dokumenta apstiprināšanas gaitu ir pieejams šeit. Publiski pieejamais EDF regulas projekts ir skatāms šeit.

Paralēli Eiropas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm ir jau uzsākusi EDF 2021.gada uzsaukuma sagatavošanu. Ir paredzams, ka jaunā darba programma (Work Programme) 2021.gadam būs apstiprināta 2021.gada pavasarī, bet šobrīd nav pieejama detalizētāka informācija.

Aizsardzības ministrija aicina Latvijas uzņēmējus un pētniekus sekot līdzi EDF aktualitātēm, kā arī savlaicīgi apzināt iespējamos sadarbības partnerus (piemēram, skatīt Eiropas Aizsardzības aģentūras B2B Platformu biznesa partnerības veicināšanai (https://b2bplatform.eda.europa.eu/verify-account/). AM atjaunos informāciju par EDF jautājumu bloku, tiklīdz tas būs iespējams.

Uzzini vairāk par Eiropas Aizsardzības fonda sniegtajām iespējām Latvijas uzņēmumiem: www.sargs.lv/lv/uznemejdarbiba-un-inovacijas/2020-09-16/eiropas-aizsardzibas-fonda-budzets-dalibvalstu-industrijas

Eiropas Aizsardzības fonda mērķi, salīdzinājumā ar EDIDP un PADR, faktiski paliek nemainīgi - veicināt Eiropas aizsardzības industrijas vispārēju attīstību, tās konkurētspēju un Eiropas stratēģisko autonomiju. Paredzēts, ka finansējums inovatīvu aizsardzības produktu izstrādei veicinās pārrobežu industrijas sadarbību, kā arī pētnieku iesaisti aizsardzības industrijas nozares attīstībā.

Aizsardzības ministrija vērš uzmanību, ka Latvijai īpaši nozīmīgs ir iniciatīvā paredzētais atbalsts mazajiem un vidējiem uzņēmumiem kā inovāciju dzinējiem, kas ļauj līdzsvarot konkurētspēju Eiropas tirgū un iesaistīt piegādes ķēdēs, kas, apvienojumā ar iepriekšminēto pārrobežu sadarbību, paver iespējas šiem uzņēmumiem iesaistīties Eiropas aizsardzības industrijas produktu izstrādē.

Ja tiks saņemts galīgais apstiprinājums saistībā ar sarunām par DFS paketi un ar to saistītajām programmām, EDF tiks piešķirts 7 953 000 000 EUR finansējums pašreizējās cenās. No minētā finansējuma 2 651 000 000 EUR tiks piešķirti pētniecībai un 5 302 000 000 EUR tiks atvēlēti pilnveides darbībām. EDF būs īpaši mērķēts uz revolucionārām inovācijām, līdz 8 % no līdzekļiem tiks piešķirti revolucionārām tehnoloģijām un inovatīvām iekārtām. Precīzs šī finansējuma sadalījums par katru EDF darbības gadu vēl nav pieņemts.

Finansējums joprojām tiek paredzēts jaunu inovatīvu produktu un tehnoloģiju izstrādei vai esošo produktu un tehnoloģiju uzlabošanai - pētījumiem; dizaina un tehniskās specifikācijas izstrādei, kas var ietvert riska mazināšanas testus; prototipu izstrādei; produktu/tehnoloģiju testēšanai; kvalifikācijai; sertifikācijai; tehnoloģiju izstrādei, kas veicinātu produktu dzīves ciklu. Papildus tiek iekļauta pētniecība, uz ko tiek attiecinātas zināšanu izstrādes, zināšanu integrēšanas un pētījumu aktivitātes (atbilst EDF regulas projekta 11.3. panta (a) – (c) punktu aprakstam), kā arī daļēji dizaina izstrādes aktivitātes. Vismaz divām no projekta dalībvalstīm ir jābūt kopēji izstrādātai tehniskajai specifikācijai un atbalstam no attiecīgo valstu Aizsardzības ministrijām (šī prasība netiek piemērota pētniecības projektiem). Atbalstāmās jomas tiks precizētas Darba programmā.

EDF regulā tiek paredzēts 100% apmērā līdzfinansēt pētniecības projektus no EDF budžeta. Savukārt, maksimālais iespējamais ES līdzfinansējums attīstības projektu testēšanas, kvalifikācijas un sertifikācijas aktivitātēm, salīdzinājumā ar EDIDP nosacījumiem, ir nedaudz samazināts līdz 80% līmenim.

EDF programmas ietvaros būtiska nozīme saglabājas industrijas iniciatīvai, jo dalībvalstīm programmas darbībā joprojām tiks paredzēta ierobežota loma, proti, tās varēs balsot par piedāvātajiem projektiem, apliecināt attīstīto tehnoloģiju pielietojamību un lietderību, kā arī valstu eksperti varēs piedalīties projektu izvērtēšanā.

Lai veicinātu Latvijas aizsardzības industrijas iesaisti, Aizsardzības ministrija arī turpmāk regulāri konsultēsies ar Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federāciju, kas pārstāv aizsardzības nozares uzņēmumus un pētniecības institūcijas (konsultāciju grafiks tiks precizēts). Latvijas Drošības un aizsardzības industriju federācija apkopo informāciju par potenciālajiem projektiem, kurus varētu pieteikt ES programmām. Tāpat sadarbībā ar Aizsardzības ministriju tiek apzinātas iespējas Latvijas uzņēmumiem un pētniekiem iesaistīties citu dalībvalstu atbalstītos projektos.

Vēl nav precizēts Eiropas Komisijas ikgadēji organizētās industrijas dienas norises laiks un programma.

Kontaktinformācija

Jautājumu gadījumā par EDIDP un EDF problemātiku, kā arī, lai konsultētos par konkrētu aizsardzības nozares produktu, kuru potenciāli varētu pieteikt EDF programmas finansējumam, lūdzam sazināties ar Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamenta Industrijas un pētniecības atbalsta nodaļu, nosūtot e-pastu uz kanceleja@mod.gov.lv