Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm

Kas var saņemt speciālo atļauju (licenci)?

Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm ir tiesīgi saņemt Latvijas Republikā reģistrēti individuālie komersanti vai komercsabiedrības, ja to dalībnieki (fiziskās personas), izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla, patiesie labuma guvēji, prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, atbilst šādām prasībām:

 

 1. Ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas Republikas pilsoņi, Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu pilsoņi, vai iepriekš neminētas valsts pilsoņi, ja ir saņemta Ministru kabineta atļauja;
 2. Nav sodīti par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu — vismaz gadu pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;
 3. Ir psihiatra atzinums, ka viņiem nav diagnosticēti psihiski traucējumi;
 4. Ir narkologa atzinums, ka viņiem nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;
 5. Nav administratīvi sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, kā arī nav administratīvi sodīti par ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas noteikumu pārkāpumiem — kamēr nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes;
 6. Valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu, ka viņu darbība vērsta pret valsts drošību, saistīta ar organizēto noziedzību vai kriminālsodāmām darbībām, kā arī nav ziņu, kas apliecinātu viņu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskām organizācijām (partijām) vai to apvienībām vai reliģiskām organizācijām, kuru darbība ir vērsta pret valsts drošību;
 7. Nav sodīti, pat ja sodāmība dzēsta vai noņemta, par Krimināllikuma IX, IX1, X nodaļā, 116., 117., 118. pantā, 175. panta ceturtajā daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzība), 176. panta trešajā daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšana), 176. panta ceturtajā daļā (laupīšana, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas), 177. panta trešajā daļā (krāpšana, ja tā izdarīta, iegūstot stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujamieročus vai munīciju), 179. panta trešajā daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanās), 233., 234., 236. un 237. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;
 8. Nav atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58. pantu par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu — agrāk par gadu pēc lēmuma stāšanās spēkā;
 9. Nav nosacīti atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.1 pantu par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu — agrāk par pārbaudes laika izbeigšanos;
 10. Nav atbrīvoti no soda vai soda izciešanas saskaņā ar Krimināllikuma 59. pantu par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu — kamēr nav pagājis gads pēc nolēmuma par atbrīvošanu no soda vai soda izciešanas spēkā stāšanās.

 

Uz kādu termiņu tiek piešķirta speciālā atļauja (licence)?
Speciālā atļauja (licence) tiek piešķirta uz nenoteiktu termiņu.

 

Kāda ir speciālās atļaujas (licences) piešķiršanas kārtība?
Licences piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012. gada 8.maija noteikumi Nr.331 „Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm”. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), komersants iesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijā iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (MK 08.05.2012. noteikumu Nr.331 1.pielikums) un šādus dokumentus:

 

 1. Dokumentu, kas apliecina, ka komersantam pieder vai komersanta valdījumā, lietošanā vai saskaņā ar glabājuma līgumu ir glabātava, kurā komersants uzglabās stratēģiskas nozīmes preces, kā arī šīs glabātavas plānojumu;
 2. Dokumentu, kas apliecina, ka glabātava ir aprīkota ar signalizāciju un signalizācija savienota ar centralizēto apsardzes pulti;
 3. Sarakstu, kurā norāda komersanta dalībniekus – fiziskas personas (izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla), patiesos labuma guvējus, prokūristus, vadītājus un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī tos komersanta darbiniekus, kuri tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, apsardzi vai attiecīgu pakalpojumu sniegšanu (norāda katras personas amatu un personas kodu). Attiecībā uz darbiniekiem iesniedz darba līgumu apliecinātas kopijas. Psihiatra un narkologa atzinumu iesniedz par katras sarakstā minētās personas veselības stāvokli. Par ārvalstu pilsoņiem komersants iesniedz attiecīgās valsts kompetentās institūcijas izsniegtu izziņu vai citu dokumentu, kas apliecina, ka tie atbilst Stratēģiskas nozīmes preču aprites likuma 5. panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām. 
 4. Informāciju par tām Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām preču grupām, ar kurām plānots veikt komercdarbību.

 

Kāda ir militāro šaujamieroču munīcijas, militārās pirotehnikas, militāro sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabāšanas kārtība un prasības noliktavām?
Komersants Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās militāro šaujamieroču munīciju, militāro pirotehniku, militārās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises glabā īpaši ierīkotā noliktavā, kuras adrese tiek norādīta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm.

Noliktavas pārbaudi veic atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā komersants glabā Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto militāro munīciju, militāro pirotehniku, militārās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas struktūrvienības speciālisti. 

Kādi ir licencēto komersantu pienākumi?
Komersanti, kuri ir saņēmuši Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm, sagatavo pārskatu par iepriekšējo gadu un līdz 31. janvārim iesniedz to licencēšanas komisijā, nosūtot pa pastu vai elektroniski uz oficiālo elektronisko adresi.
Ja komersants plāno veikt izmaiņas pārbaudīto personu sarakstā, tas par plānotajām izmaiņām informē licencēšanas komisiju, kā arī iesniedz nepieciešamos dokumentus pārbaudes veikšanai. 
Ja komersants plāno veikt izmaiņas speciālajā atļaujā (licencē) norādītajās ziņās, tas par plānotajām izmaiņām informē licencēšanas komisiju, kā arī iesniedz tai izmaiņas apliecinošus dokumentus. 

Kur jāiesniedz pieteikuma dokumenti speciālās atļaujas (licences) saņemšanai?
Dokumenti jāiesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijai (adrese: K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai nosūtot elektroniski uz oficiālo elektronisko adresi.

Lai saņemtu atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: licences@mod.gov.lv vai zvanīt pa tālruni: 67335233.