Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm.

 

Kas var saņemt speciālo atļauju (licenci)?

Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus, kā arī tad, ja komersantam vai komercsabiedrībai pieder, komersanta vai komercsabiedrības valdījumā vai lietošanā ir telpas, kurās komersants vai komercsabiedrība uzglabās Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, vai ja minētais subjekts ir noslēdzis attiecīgu glabājuma līgumu un tā dalībnieki (fiziskās personas), izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla, prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, atbilst šādām prasībām:

1) ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas Republikas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi;

2) nav sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu — vismaz gadu pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) ir psihiatra atzinums, ka viņiem nav diagnosticēti psihiski traucējumi;

4) ir narkologa atzinums, ka viņiem nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

5) pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem;

6) Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm nav ziņu, kas apliecinātu viņu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

7) ir deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

8) (izslēgts ar 14.07.2011. likumu);

9) nav atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.pantu — agrāk par gadu pēc lēmuma stāšanās spēkā;

10) nav nosacīti atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.1 pantu — agrāk par pārbaudes laika izbeigšanos;

11) nav atbrīvoti no soda vai soda izciešanas saskaņā ar Krimināllikuma 59.pantu, kamēr nav pagājis gads pēc nolēmuma par atbrīvošanu no soda vai soda izciešanas spēkā stāšanās;

12) tiem netiek piemērots aizdomās turamā statuss;

13) netiek saukti pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

14) tiem nav anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju vai pirotehniskiem izstrādājumiem, sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm saskaņā ar Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumu, Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu vai Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu, kamēr nav pagājis gads pēc tās anulēšanas.

 

Uz kādu termiņu tiek piešķirta speciālā atļauja (licence)?

Speciālā atļauja (licence) tiek piešķirta uz nenoteiktu termiņu.

 

Kāda ir speciālās atļaujas (licences) piešķiršanas kārtība?

Licences piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012. gada 8.maija noteikumi Nr.331 „Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm”. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), komersants iesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijā iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (MK 08.05.2012. noteikumu Nr.331 1.pielikums) un šādus dokumentus:
1. dokumentu, kas apliecina, ka komersantam pieder vai komersanta valdījumā, lietošanā vai saskaņā ar glabājuma līgumu ir glabātava, kurā komersants uzglabās stratēģiskas nozīmes preces, kā arī šīs glabātavas plānojumu;

2. dokumentu, kas apliecina, ka glabātava ir aprīkota ar signalizāciju un signalizācija savienota ar centralizēto apsardzes pulti;

3. sarakstu, kurā norāda komersanta dalībniekus – fiziskas personas (izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla), prokūristus, vadītājus un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī tos komersanta darbiniekus, kuri tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, apsardzi vai attiecīgu pakalpojumu sniegšanu (norāda katras personas amatu un personas kodu). Attiecībā uz darbiniekiem iesniedz darba līgumu apliecinātas kopijas. Psihiatra un narkologa atzinumu iesniedz par katras sarakstā minētās personas veselības stāvokli, ievērojot šo noteikumu 4. un 5.punktu;

4. informāciju par tām Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām preču grupām, ar kurām plānots veikt komercdarbību, vai apliecinājumu, ka komersantam komercdarbība nebūs saistīta ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču saraksta sadaļās ML1, ML2, ML3 un ML4 minētajām precēm.

Kāda ir militāro šaujamieroču munīcijas, militārās pirotehnikas, militāro sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabāšanas kārtība un prasības noliktavām?

Komersants Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās militāro šaujamieroču munīciju, militāro pirotehniku, militārās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises glabā īpaši ierīkotā noliktavā, kuras adrese tiek norādīta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm.

Noliktavas pārbaudi veic atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā komersants glabā Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto militāro munīciju, militāro pirotehniku, militārās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas struktūrvienības speciālisti.

Komersanti, kas speciālo atļauju (licenci) saņēmuši pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, šajos noteikumos noteiktās prasības militārās pirotehnikas glabāšanai piemēro ar 2012.gada 1.jūliju un prasības militāro sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabāšanai piemēro ar 2013.gada 1.janvāri. Militāro šaujamieroču munīciju glabāšanas prasības nav mainītas.

 

Kur jāiesniedz pieteikuma dokumenti speciālās atļaujas (licences) saņemšanai?

Dokumenti jāiesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijai (adrese: K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473).

Lai saņemtu atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: licences@mod.gov.lv vai zvanīt pa tālruni: 67335233.

Kur jāiesniedz pieteikuma dokumenti speciālās atļaujas (licences) saņemšanai?

Dokumenti jāiesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijai (adrese: K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai ar drošu elektronisko parakstu: kanceleja@mod.gov.lv.

 

Aizsardzības ministrija izsniegusi speciālās atļaujas (licences) šādiem komersantiem:

 

Nr.p.k.

Komersanta nosaukums

Speciālās atļaujas (licences) Nr.

Izdošanas datums

Eiropas Savienības Kopējā militāro preču saraksta sadaļas ar kurām ir tiesības veikt komercdarbību

1

SIA “Strēlnieks-A”

Reģ.Nr.40003055477

3

12.11.2007.

ML1, ML2, ML3, ML5, ML6, ML9, ML10, ML11, ML12, ML13, ML14, ML15, ML16, ML17, ML18, ML19, ML20, ML21, ML22

2

SIA “Arkada-M”

Reģ.Nr.40003856342

11

17.12.2010.

ML1, ML5, ML13, ML15

3

SIA “TRANSTECH SERVICE”

Reģ.Nr.40103191371

5

29.03.2018.

ML10

4

SIA “Zommers”

Reģ.Nr.40003289047

6

04.06.2009.

ML1, ML2, ML3, ML4, ML5, ML6, ML7f, ML7g, ML7h, ML7i, ML7, ML8, ML9, ML10, ML11, ML12, ML13, ML14, ML15, ML16, ML17, ML18, ML19, ML20, ML21, ML22

5

SIA “AVIATEHSERVISS”

Reģ.Nr.40003351868

12

18.03.2011.

ML1, ML2, ML3, ML5, ML6, ML10, ML11, ML13, ML14, ML15, ML16, ML17, ML18

6

AS “Rīgas kuģu būvētava”

Reģ.Nr.40003045892

14

24.03.2011.

ML9, ML11

7

SIA “D Dupleks”

Reģ.Nr.40003534304

15

21.08.2012.

ML1, ML2, ML3, ML5, ML6, ML7, ML8, ML9, ML10, ML11, ML12, ML13, ML14, ML15, ML16, ML17, ML18, ML19, ML20, ML21, ML22

8

SIA “Purnavu muiža”

Reģ.Nr.40103160117

16

02.06.2011.

ML1, ML2, ML3, ML5, ML6, ML7, ML9, ML10, ML11, ML12, ML13, ML14, ML15, ML16, ML17, ML18, ML19, ML20, ML21, ML22

9

SIA “ARIVAS”

Reģ.Nr.40003743614

17

29.03.2018.

ML11

10

SIA “AUTO KADA”

Reģ.Nr.40003275846

21

12.06.2013.

ML6

11

SIA “Zemgales remonta centrs”

Reģ.Nr.40003360659

22

12.06.2013.

ML6

12

SIA “RECRO”

Reģ.Nr.40003878797

23

01.04.2014.

ML6

13

SIA “Rīgas pirotehnika”

Reģ.Nr.40003148620

24

01.11.2018.

ML4 un ML8

14

SIA “BELSS”

Reģ.Nr.40003237609

25

21.05.2014.

ML5, ML6, ML9, ML11, ML14, ML15, ML16, ML17, ML21, ML22

15

SIA “Defence Technologies”

Reģ.Nr.40103739579

26

12.04.2018.

ML1, ML2, ML3, ML5, ML6, ML9, ML10, ML11

16

SIA “VLADCOM”

Reģ.Nr.50103337631

27

21.08.2014.

ML3, ML13, ML16, ML18, ML21, ML22

17

SIA “Psy Technology”

Reģ.Nr.40003978247

28

30.10.2014.

ML13

18

SIA “DATI Group”

Reģ.Nr.40003115371

29

30.10.2014.

ML15, ML11, ML21

19

SIA “NORVEKS SPORTS LV”

Reģ.Nr.40103410617

31

12.01.2015.

ML1, ML3, ML13

20

SIA “MOBUS”

Reģ.Nr.50103548321

32

19.01.2015.

ML1, ML2, ML3, ML5, ML6, ML10, ML13, ML14, ML15, ML16, ML17, ML21

21

SIA “LUMINA Group”

Reģ.Nr.40003516027

33

15.09.2015.

ML1, ML2, ML3, ML5, ML6, ML9, ML10, ML11, ML12, ML13, ML14, ML15, ML16, ML17, ML18, ML19, ML20, ML21, ML22, ML7f, ML7g, ML7h, ML7i

22

SIA “VAIROG EU”

Reģ.Nr.41203053232

34

29.04.2015.

ML1, ML2, ML3, ML5, ML6, ML8, ML10, ML13, ML14, ML16, ML18, ML21, ML22

  Militārā ražotāja sertifikāts  Nr.1  29.05.2018.  

23

SIA “C2”

Reģ.Nr.50103495541

35

01.06.2015.

ML7, ML11, ML21

24

SIA “Belss Solutions”

Reģ.Nr.40003633441

36

01.09.2017.

ML5, ML6, ML9, ML10, ML12, ML13, ML14, ML15, ML17 un ML19, ML21

25

SIA “Latvijas Praktiskās Šaušanas Centrs”

Reģ.Nr.40103643291

37

17.09.2015.

ML1, ML3, ML13

26

SIA “Opes technics”

Reģ.Nr.40103886305

38

25.04.2016.

ML6, ML9, ML10, ML14, ML15

27

SIA “Hansael”

Reģ.Nr.40003660806 

39

11.05.2016.

ML 15

28

SIA “BALTRONIC”

Reģ.Nr.40003583738

40 

 14.09.2016.

ML11, ML15, ML16, ML17, ML21, ML22 

29

“Rohde&Schwarz Danmark A/S”, Latvijas filiāle

Reģ.Nr.40003391926 

41 

01.02.2017.

ML11, ML15, ML16, ML17, ML21, ML22 

30

SIA “SRC BRASA”

Reģ.Nr.40003855474 

42 

 01.09.2017.

ML7 f., ML13, ML15

31

SIA “Interspiro Production”

Reģ.Nr.42103041965 

43 

 10.03.2017.

ML17, ML18 

32

SIA “DAN COMMUNICATIONS”

Reģ.Nr.50003294251 

45

 01.09.2017.

ML5, ML6, ML9, ML10, ML11, ML14, ML15, ML16, ML17, ML21, ML22

33

SIA “BNV Systems”

Reģ.Nr.40103733006

 46

 14.09.2017.

ML 1 d., ML5, ML15, ML18, ML21, ML22

34

SIA “WATEX” Reģ.Nr.40003712811 

47

28.06.2017.

 ML5, ML6, ML10, ML13, ML14, ML15, ML16, ML17, ML18

35

SIA “UNI Projects” Reģ.Nr.40203048213

48

04.10.2017.

ML6, ML7 e., ML7 f., ML7 g., ML7d, ML9, ML10, ML11, ML13, ML15 un ML17
 

36 SIA “Alpha Optics” Reģ.Nr.40103989143 49  23.02.2018. ML1d, ML15c. un ML15d
37 SIA “RĪGAS DĪZELIS SERVISS”, Reģ.Nr.40003486945 50 29.03.2018. ML6
38

SIA "TETERS"
Reģ.Nr. 41203036980

51 27.04.2018. ML6, ML9-ML22
  Militārā ražotāja sertifikāts  Nr.2 02.07.2019.  
39 SIA "EPION"
Reģ.Nr. 42103080515
52 20.06.2018. ML5, ML6, ML7f, ML7g, ML7h, ML7i, ML9-ML22
40 SIA "INTRANSSERVISS”
Reģ.Nr. 53603016161
53 31.08.2018. ML6, ML10 un ML13
41 SIA “VAIROG DEFENCE SYSTEMS” Reģ.Nr.40203082641 54 15.10.2018. ML1, ML2, ML3, ML5, ML6, ML8, ML8b, ML10-ML22
42 SIA „Manguss Automation”
reģ.Nr. 40203096020
55  31.10.2018. ML1, ML2, ML3, ML5, ML6, ML8b, ML11, ML15, ML21, un ML22
43 SIA "HCT AUTOMOTIVE" Reģ.Nr. 40003088088 56 27.03.2019. ML5, ML6, ML11, ML13, ML14, ML16, ML17 
44 SIA "RODEX" Reģ.Nr. 45403031982 57 17.04.2019. ML5, ML6, ML7f, ML7g, ML7h, ML7i, ML9 - ML22
45 SIA "Ripo Remonta Centrs" Reģ. Nr.40103223376 58 15.05.2019. ML6
46 SIA "Milrem Latvia" 40103840901 59 24.05.2019. ML5, ML6, ML10, ML13-ML22
47 SIA "Andre Motors" 40103997615 60 06.06.2019. ML6
48 SIA "Ripo Serviss" 40203069836 61 07.06.2019 ML6
49 SIA "Unitrack"            44103031842 62 13.06.2019. ML6
50 SIA "Ribel V" 40003256830 63 29.08.2019. ML6