Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm

Speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm.

 

Kas var saņemt speciālo atļauju (licenci)?

Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus, kā arī tad, ja komersantam vai komercsabiedrībai pieder, komersanta vai komercsabiedrības valdījumā vai lietošanā ir telpas, kurās komersants vai komercsabiedrība uzglabās Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, vai ja minētais subjekts ir noslēdzis attiecīgu glabājuma līgumu un tā dalībnieki (fiziskās personas), izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla, prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, atbilst šādām prasībām:

1) ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas Republikas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi;

2) nav sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu — vismaz gadu pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) ir psihiatra atzinums, ka viņiem nav diagnosticēti psihiski traucējumi;

4) ir narkologa atzinums, ka viņiem nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

5) pēdējā gada laikā nav administratīvi sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem;

6) Valsts policijai, prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm nav ziņu, kas apliecinātu viņu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskām organizācijām (partijām) vai to apvienībām;

7) ir deklarēta (reģistrēta) dzīvesvieta;

8) (izslēgts ar 14.07.2011. likumu);

9) nav atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.pantu — agrāk par gadu pēc lēmuma stāšanās spēkā;

10) nav nosacīti atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.1 pantu — agrāk par pārbaudes laika izbeigšanos;

11) nav atbrīvoti no soda vai soda izciešanas saskaņā ar Krimināllikuma 59.pantu, kamēr nav pagājis gads pēc nolēmuma par atbrīvošanu no soda vai soda izciešanas spēkā stāšanās;

12) tiem netiek piemērots aizdomās turamā statuss;

13) netiek saukti pie kriminālatbildības par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

14) tiem nav anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju vai pirotehniskiem izstrādājumiem, sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm saskaņā ar Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumu, Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumu vai Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu, kamēr nav pagājis gads pēc tās anulēšanas.

 

Uz kādu termiņu tiek piešķirta speciālā atļauja (licence)?

Speciālā atļauja (licence) tiek piešķirta uz nenoteiktu termiņu.

 

Kāda ir speciālās atļaujas (licences) piešķiršanas kārtība?

Licences piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2012. gada 8.maija noteikumi Nr.331 „Kārtība, kādā izsniedz speciālās atļaujas (licences) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm”. Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci), komersants iesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijā iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai (MK 08.05.2012. noteikumu Nr.331 1.pielikums) un šādus dokumentus:
1. dokumentu, kas apliecina, ka komersantam pieder vai komersanta valdījumā, lietošanā vai saskaņā ar glabājuma līgumu ir glabātava, kurā komersants uzglabās stratēģiskas nozīmes preces, kā arī šīs glabātavas plānojumu;

2. dokumentu, kas apliecina, ka glabātava ir aprīkota ar signalizāciju un signalizācija savienota ar centralizēto apsardzes pulti;

3. sarakstu, kurā norāda komersanta dalībniekus – fiziskas personas (izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla), prokūristus, vadītājus un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī tos komersanta darbiniekus, kuri tieši saistīti ar stratēģiskas nozīmes preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, apsardzi vai attiecīgu pakalpojumu sniegšanu (norāda katras personas amatu un personas kodu). Attiecībā uz darbiniekiem iesniedz darba līgumu apliecinātas kopijas. Psihiatra un narkologa atzinumu iesniedz par katras sarakstā minētās personas veselības stāvokli, ievērojot šo noteikumu 4. un 5.punktu;

4. informāciju par tām Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām preču grupām, ar kurām plānots veikt komercdarbību, vai apliecinājumu, ka komersantam komercdarbība nebūs saistīta ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču saraksta sadaļās ML1, ML2, ML3 un ML4 minētajām precēm.

Kāda ir militāro šaujamieroču munīcijas, militārās pirotehnikas, militāro sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabāšanas kārtība un prasības noliktavām?

Komersants Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās militāro šaujamieroču munīciju, militāro pirotehniku, militārās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises glabā īpaši ierīkotā noliktavā, kuras adrese tiek norādīta speciālajā atļaujā (licencē) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm.

Noliktavas pārbaudi veic atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 10.janvāra noteikumu Nr.33 „Kārtība, kādā komersants glabā Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto militāro munīciju, militāro pirotehniku, militārās sprāgstvielas un spridzināšanas ietaises” Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Valsts policijas struktūrvienības speciālisti.

Komersanti, kas speciālo atļauju (licenci) saņēmuši pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, šajos noteikumos noteiktās prasības militārās pirotehnikas glabāšanai piemēro ar 2012.gada 1.jūliju un prasības militāro sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu glabāšanai piemēro ar 2013.gada 1.janvāri. Militāro šaujamieroču munīciju glabāšanas prasības nav mainītas.

 

Kur jāiesniedz pieteikuma dokumenti speciālās atļaujas (licences) saņemšanai?

Dokumenti jāiesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijai (adrese: K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473).

Lai saņemtu atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: licences@mod.gov.lv vai zvanīt pa tālruni: 67335233.

Kur jāiesniedz pieteikuma dokumenti speciālās atļaujas (licences) saņemšanai?

Dokumenti jāiesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijai (adrese: K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai ar drošu elektronisko parakstu: kanceleja@mod.gov.lv.