NATO iepirkumi

Pieteikšanās kārtība dalībai NATO starptautiskajos iepirkumu konkursos

NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācijas) iepirkumi tiek rīkoti, lai nodrošinātu visu veidu bruņoto spēku vajadzības un iepirkumus NATO starptautiskajām operācijām un īstenotu projektus, kas tiek finansēti NATO Drošības investīciju programmas ietvaros. NATO iepirkumus īsteno gan NATO dalībvalstis individuāli, gan NATO aģentūras, gan NATO struktūras. Tie ir plaša spektra iepirkumi, kas saistīti ne tikai ar infrastruktūras objektu būvniecību, bet arī ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, kā arī dažādu pakalpojumu nodrošināšanu. 

Atšķirībā no nacionālajiem iepirkumiem NATO iepirkuma rīkotājs vispirms paziņo par nodomu izsludināt iepirkumu, nosakot termiņu, līdz kuram visām NATO dalībvalstīm ir jādeklarē komersanti, kuriem ir interese tikt uzaicinātiem piedalīties NATO iepirkumā. Saņemot šādus paziņojumus, Aizsardzības ministrija informāciju publicē mājas lapā, bet šajā posmā tā ir vispārīga rakstura. Informāciju par izsludināto NATO iepirkumu komersants var saņemt pēc pieprasījuma, rakstot uz publikācijā norādītās Aizsardzības ministrijas kontaktpersonas e-pasta adresi. 

Ja Latvijā reģistrētam komersantam ir interese piedalīties izsludinātajā NATO iepirkumā, nepieciešams iesniegt Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma politikas departamentā:

1.pieteikumu kurā minēts komersanta nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese, komersanta kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats un sniegts komersanta līdzšinējās pieredzes īss apraksts par ekvivalentu pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi atbilstoši izsludinātā NATO iepirkuma prasībām; 

2. industriālās drošības sertifikāta kopiju, ja NATO iepirkuma dokumentos ir norāde, ka komersantam savā darbā būs nepieciešams izmantot valsts noslēpuma objektus, ārvalstu vai starptautisko organizāciju un to institūciju klasificēto informāciju. 

  Aizsardzības ministrija vērš komersantu uzmanību, ka turpmāk nav nepieciešams iesniegt izziņas no Valsts ieņēmumu dienesta un Uzņēmumu reģistra, jo šo informāciju Aizsardzības ministrija saņems pati, tādējādi mazinot administratīvo slogu komersantiem.

  Lai komersants sekmīgi varētu piedalīties NATO iepirkumā, tam tehniski, finansiāli un profesionāli jāatbilst izsludinātā NATO iepirkuma prasībām. Aizsardzības ministrija nodrošina kvalificētu Latvijas komersantu pieteikšanu dalībai NATO iepirkumos, iesniedzot atbilstības deklarāciju NATO iepirkuma rīkotājam, atbilstoši NATO Infrastruktūras komitejas 1996.gada Procedūrai par starptautiskajiem iepirkumiem AC/4D/2261(1996). Turpmāko informāciju par piedāvājuma iesniegšanu, iepirkuma dokumentiem un citām norādēm komersants saņems individuāli no NATO iepirkuma rīkotāja

  Vienlaicīgi Aizsardzības ministrija aicina Latvijas komersantus plašāk izmantot bezmaksas iespējas izvietot informāciju par savu komercdarbību:

  1. NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūras (NATO Support and Procurement Agency – NSPA) datubāzē http://www.nspa.nato.int/en/organization/procurement/supplier.htm lai turpmāk saņemtu informāciju par aģentūras organizētajiem NATO iepirkumiem komersanta pārstāvētajā nozarē; 

  2. Eiropas Aizsardzības aģentūras (European Defence Agency - EDA) EBB portālā (Industry Sub-Contracting Opportunities) http://www.eda.europa.eu/ebbweb/

  3. Meklēt biznesa iespējas ar NATO Komunikāciju un informācijas aģentūru (NATO Communication and Information Agency - NCIA) komunikāciju un informācijas tehnoloģiju jomā: https://www.ncia.nato.int/Industry/Pages/Business-Opportunities.aspx.

   Papildu informāciju par Aizsardzības ministrijas mājaslapā publicētajiem NATO iepirkumiem, kā arī reģistrācijas iespējām NATO un ES datubāzēs var saņemt elektroniski, rakstot uz e-pasta adresi: NATOiepirkumi@mod.gov.lv vai zvanot pa tālruni: 67335166.