NATO iepirkumi

Pieteikšanās kārtība dalībai NATO starptautiskajos iepirkumu konkursos

NATO (Ziemeļatlantijas līguma organizācijas) iepirkumi tiek rīkoti, lai nodrošinātu visu veidu bruņoto spēku vajadzības un iepirkumus NATO starptautiskajām operācijām un īstenotu projektus, kas tiek finansēti NATO Drošības investīciju programmas ietvaros. NATO iepirkumus īsteno gan NATO dalībvalstis individuāli, gan NATO aģentūras, gan NATO struktūras. Tie ir plaša spektra iepirkumi, kas saistīti ne tikai ar infrastruktūras objektu būvniecību, bet arī ar informācijas un komunikāciju tehnoloģijām, kā arī dažādu pakalpojumu nodrošināšanu.  

Atšķirībā no nacionālajiem iepirkumiem NATO iepirkuma rīkotājs vispirms paziņo par nodomu izsludināt iepirkumu (Notification of Intent (NOI) to Invite Bids), nosakot termiņu, līdz kuram visām NATO dalībvalstīm ir jādeklarē komersanti, kuriem ir interese tikt uzaicinātiem piedalīties NATO iepirkumā. 

Ja Latvijā reģistrētam komersantam ir interese piedalīties kādā izsludinātā NATO iepirkumā, nepieciešams aizpildīt zemāk minētos dokumentus, kas ir jāadresē Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departamentam un elektroniski jānosūta uz e-pasta adresi: NATOiepirkumi@mod.gov.lv.

1. pieteikumu, kurā minēts komersanta nosaukums, juridiskā un faktiskā adrese, komersanta kontaktpersonas vārds, uzvārds un amats un sniegts komersanta līdzšinējās pieredzes īss apraksts par ekvivalentu pakalpojumu sniegšanu vai preču piegādi atbilstoši izsludinātā NATO iepirkuma prasībām (veidlapa atrodama zem “Saistītie dokumenti”); 

2. industriālās drošības sertifikāta kopiju, ja NATO iepirkuma dokumentos ir norāde, ka komersantam savā darbā būs nepieciešams izmantot valsts noslēpuma objektus, ārvalstu vai starptautisko organizāciju un to institūciju klasificēto informāciju. 

3. konkrētā iepirkuma Notification of Intent (NOI) to Invite Bids kopija un to pielikumi.

Aizsardzības ministrija vērš komersantu uzmanību, ka turpmāk nav nepieciešams iesniegt izziņas no Valsts ieņēmumu dienesta un Uzņēmumu reģistra, jo šī informācija ir publiski pieejama.

Lai komersants sekmīgi varētu piedalīties NATO iepirkumā, tam tehniski, finansiāli un profesionāli jāatbilst izsludinātā NATO iepirkuma prasībām. Aizsardzības ministrija nodrošina kvalificētu Latvijas komersantu pieteikšanu dalībai NATO iepirkumos, iesniedzot atbilstības deklarāciju NATO iepirkuma rīkotājam, atbilstoši NATO Infrastruktūras komitejas 1996.gada Procedūrai par starptautiskajiem iepirkumiem AC/4D/2261(1996). Turpmāko informāciju par piedāvājuma iesniegšanu, iepirkuma dokumentiem un citām norādēm komersants saņems individuāli no NATO iepirkuma rīkotāja.

Vienlaicīgi Aizsardzības ministrija aicina Latvijas komersantus plašāk izmantot bezmaksas iespējas izvietot informāciju par savu komercdarbību un sekot līdzi informāciju par plānotiem iepirkumiem šādās NATO aģentūru un struktūru mājaslapās: 

1. NATO Atbalsta un iepirkumu aģentūra (NATO Support and Procurement Agency – NSPA) – komersantam iespējams reģistrēties NSPA datubāzē, lai turpmāk saņemtu informāciju par NSPA organizētiem iepirkumiem - https://www.nspa.nato.int/business/procurement

2. NATO Komunikāciju un informācijas aģentūru (NATO Communication and Information Agency - NCIA) komunikāciju un informācijas tehnoloģiju jomā - https://www.ncia.nato.int/business/do-business-with-us/procurement-methods.html.

3. NATO Drošības investīciju programma (NATO Security Investment Programme - NSIP). NSIP mērķis ir nodrošināt NATO militāro spēju attīstību atbilstoši NATO Stratēģisko pavēlniecību noteiktajām militārajām prasībām. NSIP pamatā atbalsta investīcijas divu veidu spēju blokos – infrastruktūras attīstībā un komandvadības, sakaru, IT tehnoloģiju jomā. https://www.ncia.nato.int/business/business-opportunities.html. Tā kā NSIP finansējuma saņēmējas ir gan dalībvalstis, gan NATO aģentūras, informāciju par iepirkumiem var meklēt gan abu NATO aģentūru mājas lapās, gan NATO dalībvalstu Aizsardzības nozares iepirkumu aģentūru mājas  lapās.

4. NATO HQ plānotie iepirkumi - https://nato.procureware.com/Bids