Mācību programma

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas mācību programmu ir izstrādājusi Aizsardzības ministrija sadarbībā ar Valsts izglītības un satura centru.
2021. gada 16. jūlijā Izglītības un kvalitātes valsts dienests licencēja Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskolas Jaunākā militārā instruktora Izglītības programmu.
Mācību programma ir orientēta uz eksaktajiem mācību priekšmetiem – matemātiku, fiziku, ķīmiju un tehnoloģiju priekšmetiem, lai sagatavotu pieprasītus speciālistus darba tirgum un attīstītu nepieciešamās iemaņas darbā ar jaunākajām tehnoloģijām (arī kaujas tehniku)

2021.gada 10.februārī Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomē tika apstiprināts Jaunākā militārā instruktora profesijas standarts. Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas absolventi iegūs Jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju.

Profesionālās militārās vidusskolas mācību programma ne tikai nodrošinās profesionālo vispārējo izglītību, bet arī attīstīs individuālās īpašības – atbildību, pašdisciplīnu, neatlaidību, pašapziņu, iniciatīvu, radošumu.

Tiks attīstītas arī šādas prasmes – līderība, kritiskā domāšana, konfliktu vadības, problēmu risināšanas un argumentācijas prasmes, komunikācijas un uzstāšanās prasmes. Šīs prasmes paredzēts apgūt, sadarbojoties komandā, vadot to un uzņemoties atbildību, piedāvājot risinājumus nestandarta situācijās, plānojot laiku un resursus, izvirzot mērķus, izvērtējot alternatīvas un plānojot rīcību.
Mācību procesā tiks ievērotas noteiktās drošības prasības un fiziskās slodzes apjoms atbilstoši audzēkņu vecumam un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

  • Individuālo iemaņu attīstība: 1. kursa audzēkņi iegūs izpratni par militārās līderības pamatiem, tā attīstot viņu pamatzināšanas un īpašības.
  • Personīgās līderības prasmju attīstība: 2.kursa audzēkņi arvien vairāk pievērsīsies mācību programmai, kas paredzēta sadarbībai kolektīvā, tiks pārbaudītas viņu stiprās puses un izaicinājumi kļūt par līderiem personīgajā dzīvē un sabiedrībā.
  • Komandas līderības prasmju attīstība: 3.kursa audzēkņi arvien vairāk apgūs iemaņas un prasmes kolektīva vadīšanas jomā, kā arī iesaistīsies savas vietējās kopienas projektos, lai pārietu no individuālas darbības uz kolektīva vienotu darbību.
  • Komandas vadība: 4.kursa audzēkņi apgūst programmu, kas sagatavos viņus dzīvei pēc vidusskolas, sniedzot praktiskās iemaņas nelielas komandas (kolektīva) vadīšanai sarežģītos apstākļos, kā arī veicinās viņu kā patriotisku Latvijas pilsoņu attīstību.

 

 

Mācību kursi

Mācību programma sastāv no:
1)    vispārizglītojošiem mācību priekšmetiem;
2)    militāro mācību sadaļas – militārās vēstures, kaujas ieroču un kaujas šaušanas mācības un citiem mācību priekšmetiem;
3)    inženierzinātņu tehniskajiem priekšmetiem – matemātikas, fizikas, ķīmijas;
4)    papildu sporta nodarbībām;
5)    padziļinātas profesionālās militārās angļu valodas nodarbībām;
6)    līderības nodarbībām;
7)    prakses ceturtajā mācību kursā, kas notiks NBS vienībās.

 

Vispārizglītojošie mācību priekšmeti

Pamatkursi

Dabaszinības

Sociālās zinības un vēsture

Kultūras pamati

Svešvaloda (krievu)

Robotika

Kiberdrošība

Sports

Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas

Obligātie priekšmeti

optimālajā līmenī

Matemātika I

Fizika I

Ķīmija I

Svešvaloda I (angļu)

Latviešu valoda un literatūra I

Izvēles priekšmeti -

padziļinātā līmenī

Matemātika II

Svešvaloda II (angļu)

Profesionālie mācību priekšmeti

Karavīru pamatzināšanu mācība

Militārās vadības pamati

Komandas vadības psiholoģija (militārās vadības psiholoģija)

Ierindas apmācība

Topogrāfija un orientēšanās

Vada un nodaļas līmeņa taktika

Medicīna - pirmās palīdzības sniegšana

Lauka kaujas iemaņas

Fiziskā sagatavotība, rīta rosmes

Nodarbību vadīšana

Latvijas militārā vēsture

Ieroču uzbūve un šaušanas apmācība

Prakse

Skolas audzēkņu dienas režīms ietver skolēnu vecuma grupām atbilstošas fiziskās aktivitātes, mācību stundas, izvēles priekšmetu apguvi, konsultācijas un ekipējuma apkopi.