Baltijas Aizsardzības koledža

Baltijas Aizsardzības koledža (Baltic Defence College, BALTDEFCOL) ir profesionālās militārās izglītības iestāde, kuru pārvalda Igaunija, Latvija un Lietuva. Koledža dibināta 1999. gada 25. februārī Tartu, Igaunijā ar mērķi nodrošināt kopīgu virsnieku un aizsardzības nozarē strādājošo ierēdņu apmācību pēc vienotiem standartiem. Mācību plāns ir saskaņots ar NATO mācību metodiku un procedūrām, tādējādi veicinot Baltijas valstu bruņoto spēku pilnvērtīgāku sadarbību ar sabiedrotajiem.

BALTDEFCOL augsto kvalitāti nodrošina militārie un aizsardzības speciālisti no Baltijas un citām NATO un ES valstīm. Liela uzmanība tiek pievērsta arī daudznacionālas mācību vides nodrošināšanai, t.sk. uzaicinot studentus no NATO un ES, kā arī NATO partnervalstīm. Mācības norit angļu valodā.

Koledžā tiek piedāvāti šādi mācību kursi:

  • Stratēģiskās vadības kurss (Senior Leaders’ Course) ilgst 1 nedēļu un sniedz iespēju Baltijas valstu, to sabiedroto un partnervalstu augstākajiem virsniekiem, kā arī valdību institūcijās strādājošajiem attiecīgā līmeņa civilajiem darbiniekiem stiprināt savstarpējos kontaktus, tīklojot un attīstot augstāko izpildvaras pienākumu izpildes prasmes. Kurss tiek rīkots katru gadu un rotācijas kārtībā notiek katrā Baltijas valstī.
  • Augstākās vadības kurss (Higher Command Studies Course) ilgst 5 mēnešus un tiek organizēts katru gadu. Kursā galvenais uzsvars tiek likts uz virsnieku operacionālā līmeņa apmācību un izpratni par reģiona un globālajiem ģeopolitiskajiem procesiem. Tā mērķis ir sagatavot virsniekus un civildienesta ierēdņus dienestam un darbam vadošajos amatos operacionālā un stratēģiskā līmeņa drošības un aizsardzības institūcijās.
  • Apvienotais vadības un štāba virsnieku kurss (Joint Command and General Staff Course) ilgst 11 mēnešus un tiek organizēts katru gadu. Galvenais uzsvars tajā tiek likts uz virsnieku operacionālā līmeņa apmācību, sagatavojot vecāko virsnieku sastāvu un civildienesta ierēdņus uzdevumu veikšanai operacionālā līmeņa nacionālajos un daudznacionālajos štābos, kā arī drošības un aizsardzības institūcijās.
  • Augstākā instruktora kurss (Command Senior Enlisted Leaders’ Course) ilgst 3 mēnešus. Kursa pilotprojekts tika uzsākts 2019. gada rudenī, un tā mērķis ir augstāko instruktoru sagatavošana efektīvai padomdevēju un atbalsta sniedzēju lomai stratēģiskā līmeņa vadības lēmumu pieņemšanas procesos, risinot prognozējamus, kompleksus, politiskus, ar drošību saistītus izaicinājumus. Kurss tiek rīkots katru gadu.
  • Civildienesta ierēdņu kurss (Civil Servants’ Course) ilgst 3 mēnešus un tiek rīkots katru gadu. Kursā tiek nodrošināta valsts aizsardzības jomā strādājošo ierēdņu apmācība apvienoto operāciju, drošības un aizsardzības plānošanas un vadības jomās.

Tai skaitā NATO sertificētie kursi:

  • Operacionālā līmeņa enerģijas drošības kurss (Operational Level Energy Security Course);
  • Stratēģiskās komunikācijas kurss (Strategic Communications Course).

Kā arī Eiropas drošības un aizsardzības koledžas (European Security and Defence College – ESDC) sertificētais kurss:

  • Kiberaizsardzības politikas kurss (Cyber Defence Policy Course).

Koledžas galvenais mērķis ir nodrošināt Baltijas valstu vajadzību realizēšanu, tostarp deleģētā personāla prasmju un spēju attīstīšanu un Baltijas ierobežoto resursu un ģeopolitiskā novietojuma specifikas atspoguļošanu pasniegtajos mācību priekšmetos. Notiek arī neatlaidīgs darbs, piesaistot koledžai Sabiedroto valstu studentus, piedāvājot reģionam specifiskas studijas (specializācija Krievijas jautājumos).

Koledža sniedz ieguldījumu akadēmiskajā vidē, veicot lietišķus pētījumus un regulāri organizējot militāri politiskas ievirzes starptautiskas konferences, seminārus un lekcijas, kurās tiek diskutēts par aktualitātēm kā Baltijas reģionā, tā arī plašākā starptautiskā mērogā.  

Šobrīd notiek darbs pie koledžas nākotnes jeb ilgtermiņa mērķu precizēšanas. BALTDEFCOL atrodas NATO kursu sertifikācijas un institucionālās akreditācijas procesā, un tās galvenais fokuss ir daudznacionālas mācību vides nodrošināšana, turpinot sabiedroto un NATO partnervalstu studentu un mācībspēku piesaisti koledžai.
Austrumu partnerības sadarbības ietvaros Latvijas sniedz atbalstu Gruzijas un Ukrainas virsnieku mācībām Baltijas aizsardzības koledžā, kā arī atbalsta Kosovu, uzsverot Rietumbalkānu valstu Eiropas perspektīvas un Eiropas Savienības integrācijas un paplašināšanās ģeopolitisko nozīmi, veidojot iespējami plašāku miera un izaugsmes telpu Eiropā.

BALTDEFCOL komandanta maiņa notiek reizi trīs gados, un to rotējošā kārtībā ieņem kāds no Baltijas valstu nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem. Šobrīd BALTDEFCOL komandants ir Igaunijas pārstāvis brģen. Ilmars Tamms (Ilmar Tamm), kurš 2020. gada 19. jūnijā nomainīja Latvijas pārstāvi ģmaj. Andi Dilānu.