Baltijas Aizsardzības koledža

Baltijas Aizsardzības koledža (Baltic Defence College, BALTDEFCOL) ir profesionālās militārās izglītības iestāde, kuru pārvalda Igaunija, Latvija un Lietuva. Koledža dibināta 1999. gada 25. februārī Tartu, Igaunijā ar mērķi nodrošināt kopīgu virsnieku un aizsardzības nozarē strādājošo ierēdņu apmācību pēc vienotiem standartiem. Mācību plāns ir saskaņots ar NATO mācību metodiku un procedūrām, tādējādi veicinot Baltijas valstu bruņoto spēku pilnvērtīgāku sadarbību ar sabiedrotajiem. BALTDEFCOL augsto kvalitāti nodrošina militārie un aizsardzības speciālisti no Baltijas un citām NATO un ES valstīm. Liela uzmanība tiek pievērsta arī daudznacionālas mācību vides nodrošināšanai, t.sk. uzaicinot studentus no NATO un ES, kā arī NATO partnervalstīm. Mācības norit angļu valodā.

Koledžā ir iespējams apgūt piecas izglītības programmas:

•    Augstāko štāba virsnieku kurss (Higher Command Studies Course) ilgst 5 mēnešus un tiek organizēts katru gadu. Kursā galvenais uzsvars tiek likts uz virsnieku operacionālā līmeņa apmācību un izpratni par reģiona un globālajiem ģeopolitiskajiem procesiem. Tā mērķis ir sagatavot virsniekus un civildienesta ierēdņus dienestam un darbam vadošajos amatos operacionālā un stratēģiskā līmeņa drošības un aizsardzības institūcijās. 
•    Vecāko štāba virsnieku kurss (Joint Command and General Staff Course) ilgst 11 mēnešus un tiek organizēts katru gadu. Galvenais uzsvars tajā tiek likts uz virsnieku operacionālā līmeņa apmācību, sagatavojot vecāko virsnieku sastāvu un civildienesta ierēdņus uzdevumu veikšanai operacionālā līmeņa nacionālajos un daudznacionālajos štābos, kā arī drošības un aizsardzības institūcijās.  
•    Civildienesta ierēdņu kurss (Civil Servants’ Course) ilgst 3 mēnešus un tiek organizēts katru gadu. Kursā tiek nodrošināta valsts aizsardzības jomā strādājošo ierēdņu apmācība apvienoto operāciju, drošības un aizsardzības plānošanas un vadības jomās.
•    Stratēģiskā līmeņa vadības kurss (Senior Leaders’ Course) ilgst 1 nedēļu un sniedz iespēju Baltijas valstu, to sabiedroto un partnervalstu augstākajiem virsniekiem, kā arī valdību institūcijās strādājošajiem attiecīgā līmeņa civilajiem darbiniekiem stiprināt savstarpējos kontaktus, tīklojot un attīstot augstāko izpildvaras pienākumu izpildes prasmes.   
•    Stratēģiskā līmeņa augstāko instruktoru kurss (Pilot Command Senior Enlisted Leaders’ Course) tiks uzsākts 2019. gada septembrī un ilgs 3 mēnešus. Tā mērķis būs augstāko instruktoru sagatavošana efektīvai padomdevēju un atbalsta sniedzēju lomai stratēģiskā līmeņa vadības lēmumu pieņemšanas procesos, risinot prognozējamus, kompleksus, politiskus, ar drošību saistītus izaicinājumus.

Periodiski notiek darbs pie mācību programmu aktualizēšanas un uzlabošanas, sekojot līdzi jaunākajām tendencēm un izmaiņām globālajā drošības vidē. Koledža sniedz ieguldījumu akadēmiskajā vidē, veicot lietišķus pētījumus un regulāri organizējot miltārpolitiskas ievirzes starptautiskas konferences un seminārus, kuros tiek diskutēts par aktualitātēm kā Baltijas reģionā, tā arī plašākā starptautiskā mērogā.  

Šobrīd notiek darbs pie koledžas nākotnes jeb ilgtermiņa mērķu precizēšanas. BALTDEFCOL atrodas NATO kursu sertifikācijas un institucionālās akreditācijas procesā, un tās galvenais fokuss ir daudznacionālas mācību vides nodrošināšana, turpinot sabiedroto un NATO partnervalstu studentu piesaisti mācībām koledžā. Latvijas gadījumā prioritāte ir Partnerattiecību mieram (Partnership for Peace, PfP) programmas valstis, īpaši Gruzija, Moldova un Ukraina. Prioritāra ir reģionam specifisko studiju (specializācija Krievijas jautājumos) nodrošināšana, tajā pašā laikā realizējot Baltijas valstu vajadzības, tostarp deleģētā personāla prasmju un spēju attīstīšanu un Baltijas ierobežoto resursu un ģeopolitiskā novietojuma specifikas atspoguļošanu pasniegtajos mācību priekšmetos. Īstenojot minēto apmācību, BALTDEFCOL sniedz nozīmīgu pienesumu arī pētniecībā un reģionālajā drošībā.

BALTDEFCOL komandanta maiņa notiek reizi trīs gados, un to rotējošā kārtībā ieņem kāds no Baltijas valstu nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem. Šobrīd BALTDEFCOL komandants ir Latvijas ģenerālmajors Andis Dilāns.