Starpnozaru sadarbība un noturība

Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas mērķis ir sekmēt iedzīvotāju gatavību aizstāvēt valsti, radīt priekšnoteikumus krīzes situāciju pārvarēšanai valstī, kā arī nodrošināt valstij svarīgu funkciju darbību krīžu un citu satricinājumu laikā. Valstiski svarīgu funkciju darbību nodrošina plānošanas, koordinēšanas un partnerības sistēmu izveidošana starp valsts institūcijām, privāto sektoru, NVO un iedzīvotājiem. Tādējādi praktiskais visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas uzdevums ir katrai valsts institūcijai noteikt konkrētus uzdevumus un lomu valsts aizsardzībā, kā arī izveidot ciešāku saikni starp Latvijas iedzīvotājiem, uzņēmējiem, NVO un valsts pārvaldes institūcijām, lai mazinātu neuzticības plaisu starp iedzīvotājiem un valsts pārvaldi, kā arī pašu iedzīvotāju vidū.

Lai attīstītu sadarbību  starp ministrijām un veicinātu izpratni par visaptverošas valsts aizsardzības ieviešanas procesu ministriju vidū, ir izveidota visaptverošas valsts aizsardzības jautājumu koordinācijas darba grupa ar Ministru prezidenta biedru, aizsardzības ministru kā tās vadītāju. Darba grupas sastāvā tiek pārstāvēti visu nozaru ministri, kā arī Valsts kancelejas direktors, darba grupas sekretariāta funkcijas veicot Aizsardzības ministrijai. Darba grupas pamatuzdevums ir nodrošināt visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas jautājumus augstākajā līmenī, kā arī sniegt stratēģiska līmeņa vadlīnijas visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas un rīcības plānu izveidei, kā arī starpnozaru koordinācijai. Lai sekmētu darbu dažādos līmeņos, tika izveidota darba grupa visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas izstrādei un nepieciešamās rīcības noteikšanai valsts sekretāru līmenī ar Aizsardzības ministrijas valsts sekretāru kā tās vadītāju.

Sekmējot sadarbību starp privāto un publisko sektoru, Aizsardzības ministrija ir uzsākusi ciešāku sadarbību ar valsts institūcijām, nevalstiskajām organizācijām un privātā sektora pārstāvjiem, lai organizētu krīzes scenāriju izspēles un pilnveidotu to zināšanas par nepieciešamo rīcību krīzes un kara gadījumā. Notikušo izspēļu rezultāti likuši secināt, ka arī komersantiem ir nepieciešams organizēt mācības un regulāri apmācīt darbiniekus rīcībai krīzes situācijās, tādējādi Aizsardzības ministrija ir gatava turpināt izveidoto sadarbību ar privātā sektora pārstāvjiem, lai organizētu mācības un pilnveidotu uzņēmumu zināšanas par nepieciešamo rīcību krīzes un kara gadījumā. Balstoties uz Aizsardzības ministrijas veiktajiem secinājumiem par realizēto izspēļu norisi un skatītajiem problēmjautājumiem, ir veikti grozījumi normatīvajos aktos, lai  sekmētu jebkāda veida krīzes pārvarēšanu. Aizsardzības ministrija uzsākusi arī ikgadējā valsts aizsardzības semināra rīkošanu līderiem – semināru iestāžu, uzņēmumu un nevalstisko organizāciju vadītājiem, politiķiem, akadēmiskās vides pārstāvjiem un žurnālistiem, lai sekmētu viņu un viņu pārstāvēto sabiedrības grupu iesaisti visaptverošajā valsts aizsardzībā.

Viens no Aizsardzības ministrijas darbības virzieniem visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas procesā ir NVO lomas veicināšana valsts aizsardzībā un NVO iesaiste aizsardzības plānošanas procesā, tādējādi ir uzsākta ciešāka sadarbība ar dažādām NVO, kas ir izrādījušas interesi attīstīt sadarbību dažādos virzienos. Aizsardzības ministrijai organizējot dažādas sanāksmes, seminārus un mācības, kā arī atsevišķu apziņošanas vingrinājumu, lai pārbaudītu NVO spējas informēt sabiedrību par svarīgām ziņām hipotētiskā krīzes situācijā, ir veicināta nevalstiskā sektora izpratne par tā lomu visaptverošajā valsts aizsardzībā.  Vienlaikus tiek pārbaudīta un pilnveidota NVO noturība un resursi potenciālās krīzes situācijās, kā arī tiek veicināta Latvijas sabiedrības patriotisko vērtību attīstība un gatavība iesaistīties valsts aizsardzībā.