Stratēģiskā komunikācija un politiskā līderība

Mūsdienās būtiska ir valsts un ikvienas valsts pārvaldes institūcijas stratēģiskā komunikācija, kas vērsta uz valsts iedzīvotāju rīcības un lēmumu pieņemšanas vadību. Valsts komunikācijā ar sabiedrību jāveido stāsti un to interpretācija, kas ļautu iedzīvotājiem izveidot emocionālus priekšstatus par konkrēto tēmu. Visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas kontekstā svarīga kļūst kompetencēs balstīta līderība. Svarīgi ir visaptverošas valsts aizsardzības sistēmas ieviešanas informācijas kampaņā iesaistīt sabiedrības līderus, kas skaidrotu aizsardzības sistēmas nozīmi un nepieciešamību.

Valsts komunikācijā un publiskajos pasākumos jāstiprina nacionālās nepārtrauktības ideja, ka Latvija ir pastāvējusi un turpinās pastāvēt nākotnē. Nepārtrauktību, kā daļu no valsts aizsardzības, veido cilvēku ticība notiekošajiem procesiem, dalība publiskajos pasākumos, kultūras un vēstures tradīciju saglabāšana un to publiska vairošana. Nacionālo nepārtrauktību veido arī valsts komunikācija krīžu un iespējamās valsts varas zaudēšanas gadījumos. Gadījumā, ja Latvija zaudē suverenitāti ārvalstu ietekmes dēļ, būtiski ir saglabāt komunikācijas kanālus ar starptautisko kopienu un Latvijas teritorijā esošajiem iedzīvotājiem, tādējādi vairojot pārliecību par valsts pastāvēšanas turpināšanos.

Ilgtermiņā jāveicina informācijas vides noturība pret citu valstu izplatītiem negatīviem vēstījumiem par Latviju. Jāvada viedokļu veidošanas process, kas balstās kritiskajā domāšanā un informācijas pieejamībā. Esošā pētnieciskā bāze  norāda uz Krievijas plašsaziņas līdzekļu lielo ietekmi uz atsevišķo iedzīvotāju viedokļu veidošanos Latvijā. Jāveicina Latvijas plašsaziņas līdzekļu, kā valstī svarīgākās informācijas platformas, standartu un kopējā līmeņa attīstība, lai nepieļautu nepatiesas un nepārbaudītas informācijas izplatīšanu, kas maldina sabiedrību par notikumiem un procesiem Latvijā un ārvalstīs. Jāatbalsta sabiedrisko mediju darbība, uzlabojot to kvalitāti un spēju uzrunāt visus Latvijas iedzīvotājus, kā arī zinātniskā žurnālistika valstī.

Lai veicinātu NATO, NATO dalībvalstu un NATO partnervalstu stratēģiskās komunikācijas spēju vairošanu, Latvijā darbojas NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs (Stratcom COE).Tas ir dibināts 2014. gadā un tā paša gada 1.septembrī tika akreditēts kā starptautiska militāra organizācija. Centra idejas pamatā bija Latvijas valdības pārliecība, ka mūsu valsts var dot lielāku pienesumu NATO alianses darbībai ne tikai ar dalību militārajās operācijās, bet arī izmantojot Latvijas intelektuālo potenciālu.

NATO stratēģiskā komunikācija ir koordinēta un apstākļiem atbilstoša NATO komunikācijas aktivitāšu un spēju izmantošana alianses politikas, operāciju un aktivitāšu atbalstam, lai veicinātu NATO mērķu sasniegšanu. Šīs aktivitātes un spējas ir:

Publiskā diplomātija
NATO civilā komunikācija un aktivitātes ar mērķi informēt un veicināt izpratni par NATO politiku, operācijām un aktivitātēm, papildinot NATO sabiedroto darbības nacionālā līmenī;

Sabiedriskās attiecības
NATO civilā komunikācija ar mediju starpniecību, lai savlaicīgi, precīzi, izsmeļoši un proaktīvi informētu sabiedrību par alianses politiku, operācijām un aktivitātēm;

Militāri publiskās attiecības
NATO militāro mērķu popularizēšana auditorijām, lai veicinātu sabiedrības izpratni par alianses militārajiem aspektiem;

Informācijas operācijas
NATO īstenotās militārās konsultācijas un militāro  informācijas aktivitāšu koordinēšana alianses operāciju, misiju un mērķu atbalstam, lai panāktu vēlamo rezultātu attiecībā pret naidīgo pušu, kā arī citu Ziemeļatlantijas padomes noteikto pušu, gribu, izpratni un spējām;

Psiholoģiskās operācijas
Plānotas psiholoģiskās aktivitātes, kuru gaitā tiek izmantotas komunikācijas metodes un citi līdzekļi attiecībā pret konkrētām, iepriekš saskaņotām, auditorijām, lai ietekmētu to uztveri, attieksmi un uzvedību, kas,  savukārt, ietekmē politisko un militāro mērķu sasniegšanu.

Vairāk informācijas pieejama www.stratcomcoe.org