Militārpersonu izdienas pensija

Tiesības saņemt izdienas pensiju ir atvaļinātai militārpersonai, kurai izpildās Militārpersonu izdienas pensiju likuma 2. pantā minētie nosacījumi. 

Izdienas pensijas piešķir saskaņā ar Militārpersonu izdienas pensiju likumu karavīriem, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:
•    Aprēķinātais stāžs ir ne mazāks par 20 gadiem un Latvijas Republikas bruņotajos spēkos nodienēti ne mazāk kā 15 gadi
•    Aprēķinātais stāžs ir mazāks par 20 gadiem, ar nosacījumu, ka Latvijas Republikas bruņotajos spēkos (nepārtraukti) nodienēti 15 gadi un atvaļināšanas iemesls ir maksimālais vecums, slimība vai veselības stāvoklis, dienesta līguma termiņa beigas

Pieprasot izdienas pensiju, jāiesniedz:
•    Iesniegums izdienas pensijas piešķiršanai
•    Izziņa no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) filiāles par to, ka karavīrs nesaņem citu pensiju, vai par piešķirto pensiju un tās apmēru
•    Izziņa no VSAA filiāles par to, vai saņem bezdarbnieka pabalstu
•    Izdienas stāža aprēķins
•    Izziņa par darba samaksas (dienesta atalgojuma) un piešķirto naudas balvu vidējo summu par pēdējiem 5 gadiem (60 mēnešiem) pirms atvaļināšanas
•    Ja karavīrs atvaļināts no dienesta slimības vai veselības stāvokļa dēļ - NBS Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas (CMEK) izsniegta apstiprināta slimības apliecības kopija vai izziņa par veselības stāvokli, uz kuras pamata karavīrs ir atvaļināts
•    Pavēles par atvaļināšanu no aktīvā militārā dienesta apstiprināta kopija
•    Karavīra personas lieta
•    Citi dokumenti, kas apliecina izdienas stāža aprēķinā norādītos dienesta un darba periodus (darba grāmatiņa, izglītības dokumenti, arhīva izziņas u.c.)
•    Viena fotogrāfija (civilā apģērbā) digitālā (.jpg) formātā

Izdienas pensiju aprēķina, ņemot vērā pensijas pieprasītāja:
•    aprēķināto izdienas stāžu;
•    mēneša vidējo darba samaksu par pēdējiem pieciem gadiem pirms atvaļināšanas;
•    atvaļināšanas iemeslu.

Dokumentus iesniedz pēdējā dienesta vietā vai Aizsardzības ministrijas Sociālo lietu nodaļā.

Izdienas pensijas saņēmēja pienākums nekavējoties paziņot Aizsardzības ministrijas Sociālo lietu nodaļai par dienesta (darba) uzsākšanu amatā (profesijā), kas dod tiesības uz izdienas pensiju.

No izdienas pensijas ietur ienākuma nodokli saskaņā ar likuma Par iedzīvotāju ienākuma nodokli , 8.panta trešās daļas 10.punktu, 12. un 13.pantu.

Izdienas pensiju ieskaita pensijas saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā.

Izdienas pensijas izmaksa personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī

Personām, kuras izbrauc uz pastāvīgu dzīvi ārvalstī, Latvijas Republikā piešķirto pensiju var turpināt izmaksāt uz bankas kontu Latvijā.