Veselības bojājuma pabalsts

Tiesības saņemt pabalstu karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma vai nāves gadījumā, ja: 
-    karavīram, kurš aktīvā dienesta laikā, pildot dienesta pienākumus, guvis veselības bojājumus, bet kuram nav noteikta invaliditāte, 
-    karavīram, kurš aktīvā dienesta laikā, vai gada laikā pēc atvaļināšanas no aktīvā dienesta noteikta invaliditāte un tās cēlonis saistīts ar dienesta pienākumu izpildi 
-    karavīram, kurš pildot militāro dienestu ir saslimis un pēc ārstēšanas atzīts par nederīgu turpmākajam dienestam un tāpēc pirms termiņa atvaļināts no dienesta 
-    bojā gājušā aktīvā dienesta karavīra laulātajam un lejupējiem, bet ja tādu nav augšupējiem, radiniekiem 

Pabalstu izmaksā Aizsardzības ministrija (turpmāk  - AM)

Pabalsta pieprasīšana

Pieprasot pabalstu, jāiesniedz: 
•    Iesniegums pabalsts piešķiršanai;
•    nelaimes gadījuma izmeklēšanas akts saskaņā ar 29.09.2010 MK noteikumi Nr. 605
«Kārtība, kādā izmeklē un uzskaita nelaimes gadījumus, kuros cietuši karavīri dienesta laikā un zemessargi, pildot dienestu Zemessardzē» (pievienota saite uz MK noteikumiem).
•    Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums par invaliditātes noteikšanu;
•    Centrālās medicīniskās ekspertīzes komisijas (turpmāk – CMEK)  izziņa.

Ja pabalstu pieprasa ģimenes loceklis karavīra nāves gadījumā, jāiesniedz:
•    iesniegumu pabalsta piešķiršanai;
•    aktu par notikušo nelaimes gadījumu vai CMEK atzinumu par konstatēto arodslimību;
•    ārstējošā ārsta vai CMEK izziņu par nāves cēloņa saistību ar dienesta pienākumu izpildi;

Iesniegumu un nepieciešamos dokumentus atlīdzības piešķiršanai pēc izvēles varat iesniegt dienesta vietā vai AM Sociālo lietu nodaļā (turpmāk – SLN):
•    personīgi;
•    nosūtot pa pastu vai iesniedzot ar pilnvarotās personas starpniecību.

Pieprasot pabalstu var izmanto iesnieguma veidlapu (veidlapa) veselības bojājuma pieprasīšanai vai pabalsta pieprasīšanai karavīra nāves gadījumā veidlapu (veidlapa), vai iesniegt brīvā formā uzrakstītu iesniegumu.

Ar savu parakstu atlīdzības pieprasītājs apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Pabalstu var pieprasīt arī pilnvarota persona, ja viņai atbilstoši Administratīvā procesa likuma 38.panta pirmajai daļai ir noformētas pārstāvības tiesības. Fiziskās personas pārstāvību noformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru.

Pabalsta apmēru nosaka un izmaksā saskaņā ar “Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma” 21.pantu.

Pabalsta saņemšana 

Pabalstu karavīra ievainojuma, sakropļojuma vai citāda veselības bojājuma vai nāves gadījumā:
•    ieskaitot pabalsta saņēmēja kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas (PNS) kontā;
•    piegādājot atlīdzības saņēmēja dzīvesvietā (piegāde dzīvesvietā noteikta par maksu, no 2018.gada 1.janvāra tā ir 2,39 euro).

Der zināt!

Pabalstu nepiešķir: 
•    Konstatētais veselības bojājums ir saslimšana (izņemot piem. Laima slimību);
•    Nav konstatējama cēloņsakarība starp notikušo nelaimes gadījumu un gūto veselības bojājumu;
•    Viegla veselības bojājuma gadījumā nav iestājusies darbnespēja;
•    Viegla veselības bojājuma gadījumā darbnespēja ilgst 6 dienas vai mazāk;
•    konstatē, ka nelaimes gadījuma cēlonis ir pašnāvība vai tās mēģinājums, alkohola vai citu apreibinošu līdzekļu lietošana, normatīvo aktu pārkāpumi vai nepiedienīga rīcība;
•    Veselības bojājums nav gūts pildot tiešos dienesta pienākumus.