Biežāk sastopamās kļūdas iesniegtajos publisko iepirkumu piedāvājamos

1. Dokumentu un iesniegto piedāvājumu neizskatīšanas gadījumi:

1.1. Pieteikumu dalībai iepirkumā/iepirkuma procedūrā paraksta persona, kas nav norādīta Uzņēmumu reģistra izziņā kā persona ar komersanta pārstāvības tiesībām un piedāvājumā netiek iesniegta pilnvara vai cits dokuments, kas apliecina pieteikuma parakstījušās personas tiesības pārstāvēt konkrēto pretendentu;

1.2. Nav iesniegts piedāvājuma nodrošinājums vai tā termiņš un/vai summa neatbilst prasībām;

1.3. Iesniedz piedāvājumu pēc noteiktā termiņa. Pat ja nokavētas būs tikai dažas minūtes, pēc iesniegšanas termiņa beigām iesniegto piedāvājumu iepirkuma komisija neatvērtu nosūtīs atpakaļ;

1.4. Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) nenospiež visas pogas, lai iesniegtu piedāvājumu. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu nonākot līdz statusam “Parakstīts” uzskata, ka pie šī statusa piedāvājums sistēmā ir jau iesniegts. Bet, pēc statusa “Parakstīts” ir jāveic vēl atbilstošas darbības, lai statuss piedāvājumam nomainītos uz “Iesniegts”. Pretendentam ir jāatver parakstītā piedāvājuma šķirklis “Iesniegšana” un formas apakšā jānospiež poga “Iesniegt piedāvājumu”.

2. Pretendentu kvalifikācija un iesniegtie dokumenti:

2.1. Pretendenta iesniegtajos dokumentos ir konstatējams, ka uzņēmuma gada neto apgrozījums neatbilst iepirkuma nolikuma prasībās norādītajam;

2.2. Nav iesniegtas prasīto sertifikātu un/vai licenču kopijas par tiesībām piegādāt konkrēto preci vai sniegt pakalpojumu vai dokumenti, kas apliecina konkrētās preces kvalitatīvos rādītājus;

2.3. Darbiniekam beidzies kvalifikāciju apliecinošā dokumenta derīguma termiņš (piemēram, arhitekta prakses sertifikāts un tml.);

2.4. Nav nepieciešamās pieredzes pēc apjoma vai funkcionāli līdzīgu pasūtījumu īstenošanā;

2.5. Nav iesniegtas atsauksmes saskaņā ar nolikuma prasībām;

2.6. Nav iesniegts vai arī iesniegts nepilnīgi/daļēji aizpildīts Apliecinājums par pieredzi;

2.7. Saskaņā ar nolikuma prasībām nav iesniegti visi nepieciešamie dokumenti par piesaistāmo darbuzņēmēju;

2.8. Iesniegtās tāmes nav sagatavotas atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība””;

2.9. Gadījumos, kad komersantam tiek konstatēts nodokļu parāds, kā pierādījums parāda neesamībai komisijas norādītajā termiņā tiek iesniegtas nepārbaudāmas izziņas par stāvokli attiecībā uz nodokļu nomaksu, piemēram, bez QR koda, vai ar nenolasāmu (nederīgu) QR kodu. Vai tiek iesniegti citi dokumenti, piemēram, maksājuma uzdevumi par veiktajiem pārskaitījumiem Valsts kasē, ko likums neparedz kā pierādījumu;

2.10. Ārvalstu komersanti kā apliecinājumu izslēgšanas gadījumiem iesniedz pašu apliecinājumu, neievērojot likumā noteikto kārtību, ka šādam apliecinājumam ir jābūt sniegtam kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai to reģistrācijas valstī (pretendenta apliecinājums, ko apstiprinājusi kādā no minētajām kompetentajām iestādēm).

3. Tehnisko un finanšu piedāvājumu dokumentācija: 

3.1. Preces piegādes/pakalpojuma izpildes termiņi, trūkumu novēršanas termiņi, garantijas termiņi neatbilst prasībām vai vispār nav norādīti;

3.2. Piedāvātās preces vai pakalpojuma apraksts neatbilst tehniskās specifikācijas prasībām (piemēram, pretendents, rakstot savu tehnisko piedāvājumu, ir kopējis tehnisko specifikāciju, kā rezultātā dažviet ir palikuši vārdi „vai ekvivalents”, izmēru pielaides u.c., kā rezultātā nav iespējams identificēt kādu preci/pakalpojumu komersants piedāvā);

3.3. Gadījumos, kad tiek prasīts, nav iesniegts izvērsts/detalizēts finanšu piedāvājums;

3.4. Patvaļīgi veic izmaiņas EIS e-konkursa Pasūtītāja publicēto veidlapu struktūrā t.sk. dzēš vai pievieno rindas vai kolonnas, līdz ar to finanšu piedāvājums nav aizpildīts atbilstoši nolikuma prasībām, kas padara piedāvājums nesalīdzināmus un neizvērtējamus, tādējādi piedāvājums nav iesniegts par pilnu iepirkuma priekšmeta apjomu;

3.5. Nav aizpildīts finanšu / tehniskais piedāvājums atbilstoši nolikuma prasībām;

3.6. Nav iesniegti piedāvāto preču ražotāju izsniegti tehniskie apraksti, ja komisija tādus ir pieprasījumi nolikumā, lai varētu konstatēt piedāvājuma atbilstību tehniskajai specifikācijai, vai piedāvājums sagatavots pavirši, neatspoguļojot sava tehniskā piedāvājuma prasību atbilstību tehniskajai specifikācijai;

3.7. Pārliecinoties, vai nav iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, pretendents neiesniedz vai iesniedz nepietiekamus pierādījumus preces/pakalpojuma cenas veidošanās mehānismam.

4. Procedūra:

4.1. Neizmanto savas tiesības iesniegt jautājumus iepirkumu komisijai iepirkuma procedūras norises laikā;

4.2. Jautājumus par iepirkuma priekšmetu neuzdod laikus, tas ir, uzdod, neievērojot likumā noteikto kārtību, ka iepirkuma komisijai atbildes jāsniedz 5 darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas beigām, līdz ar to komisija nevar sagatavot atbildi pēc būtības un informēt par to visus ieinteresētos piegādātājus. Par savlaicīgi iesniegtiem jautājumiem būtu uzskatāmi tādi, kas iesniegti vismaz 9 dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņā beigām;

4.3. Dažkārt, ja nav izprotams kāds iepirkuma procedūras dokumentos izvirzītais nosacījums, pretendenti nevis uzdod jautājumu iepirkumu komisijai, bet neskaidro nosacījumu vienkārši neņem vērā, kā rezultātā pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst iepirkumu procedūras dokumentos izvirzītajām prasībām;

4.4. Noteiktajā termiņā neatbild uz iepirkuma komisijas uzdotajiem precizējošajiem jautājumiem;

4.5. Bez objektīva un pārbaudāma pamatojuma prasa pagarināt piedāvājumu vai atbilžu sniegšanas termiņu, kas ir nesamērīgi garš, līdz ar to tiek kavēta iepirkuma procedūras realizācija.

 

Publisko iepirkumu procedūru prasību ievērošana nodrošina vienlīdzīgas tiesības un iespējas visiem pretendentiem – iepirkumu komisijas locekļi ir personiski atbildīgi par visu normatīvajos aktos noteikto prasību konsekventu ievērošanu un nav tiesīgi interpretēt likumu normas, pat ja tas attiecas it kā uz tādiem sīkumiem, kā viens paraksts, apliecināta kopija vai par piecām minūtēm nokavēts piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

Iepirkuma komisijai konstatējot kādu no augstāk uzskaitītājām situācijām, tiek izvērtēti visi apstākļi un pieņemts lēmums par rīcību, ievērojot nozari regulējošo normatīvo aktu prasības un konkrētā iepirkuma nolikuma prasības, attiecīgi vai nu, precizējot nepieciešamo informāciju, ja tas ir iespējams, vai izslēdzot kandidātu/pretendentu no dalības iepirkumā.