Licence komercdarbībai ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei, nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai

Kas var saņemt licenci?

Atbilstoši likuma „Par piesārņojumu” 44.¹panta piektajā daļā noteiktajām prasībām, Aizsardzības ministrijas izsniegto licenci komercdarbībai ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei, nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, ja valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu par to, ka attiecīgā komersanta darbība ir vērsta pret Latvijas Republikas drošību vai šis komersants pārkāpj Latvijas Republikai saistošos starptautiskajos līgumos ietvertos vai starptautisko organizāciju noteiktos ierobežojumus, un ja šā komersanta dalībnieki (fiziskās personas), izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla, prokūristi, vadītāji, personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki (sertificētie speciālisti), kas tieši saistīti ar licencē minēto darbu veikšanu, atbilst šādām prasībām:

 1. ir vismaz 21 gadu veci Latvijas pilsoņi vai Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi;
 2. nav sodīti par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;
 3. viņiem nav diagnosticēti psihiski traucējumi;
 4. viņiem nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;
 5. pēdējo divu gadu laikā nav administratīvi sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem;
 6. prokuratūrai vai valsts drošības iestādēm nav ziņu, kas apliecina viņu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, aizliegtām sabiedriskajām organizācijām, partijām vai to apvienībām;
 7. nav apsūdzētie kriminālprocesā;
 8. nav atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.pantu, — agrāk par gadu pēc attiecīgā lēmuma stāšanās spēkā;
 9. nav nosacīti atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.1  pantu, — agrāk par pārbaudes laika izbeigšanos;
 10.  nav atbrīvoti no soda saskaņā ar Krimināllikuma 59.pantu, — agrāk par gadu pēc nolēmuma par atbrīvošanu no soda stāšanās spēkā;
 11.  viņiem nav piemērots aizdomās turētā statuss kriminālprocesā par smaga vai sevišķi smaga nozieguma izdarīšanu;
 12. nav apturēta sertifikāta darbība.

      

Uz kādu termiņu tiek piešķirta licence?

Licence tiek piešķirta uz nenoteiktu termiņu.

    

Kāda ir licences piešķiršanas kārtība?

Licences piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2013.gada 30.aprīļa noteikumi Nr.243 „Kārtība, kādā veic speciālistu sertifikāciju un komersantu licencēšanu darbam ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un militāri piesārņotu teritoriju izpēti un sanāciju”.

Lai saņemtu licenci komercdarbībai ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei, nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai, komersants iesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas un sertifikācijas komisijā iesniegumu licences saņemšanai (MK 30.04.2013. noteikumu Nr.243 3. pielikums) un šādus dokumentus:

 1. sarakstu, kurā norādīti komersanta dalībnieki – fiziskas personas (izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla), prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijā, kā arī darbā pieņemtie sertificētie speciālisti (norāda katras personas amatu un personas kodu);
 2. psihiatra un narkologa atzinumu par komersanta dalībnieku – fizisko personu (izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla), prokūristu, vadītāju un personu, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijā, – veselības stāvokli;
 3. darba līguma apliecinātu kopiju par katru darbā pieņemto sertificēto speciālistu. 

   

Kārtību, kādā veic ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpēti un sanāciju nosaka Ministru kabineta 2008. gada 25. augusta noteikumi Nr.672 "Ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un nesprāgušu munīciju piesārņotu un potenciāli piesārņotu teritoriju izpētes un piesārņotu teritoriju sanācijas kārtība".

 

Kur jāiesniedz pieteikuma dokumenti licences saņemšanai?

Dokumenti jāiesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas un sertifikācijas komisijai (adrese: K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai ar drošu elektronisko parakstu: pasts@mod.gov.lv.

Lai saņemtu atbildes uz Jūs interesējošiem jautājumiem, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: licences@mod.gov.lv vai zvanīt pa tālruni: 67335233.

Licence komercdarbībai ar militāra rakstura sprādzienbīstamiem priekšmetiem un ar nesprāgušu munīciju potenciāli piesārņotu un piesārņotu teritoriju izpētei, nesprāgušas munīcijas meklēšanai, identificēšanai, izcelšanai, savākšanai un uzglabāšanai.