Militārā ražotāja sertifikāts

Kas var saņemt militārā ražotāja sertifikātu?

Aizsardzības ministrijas izsniegto militārā ražotāja sertifikātu Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču ražošanai ir tiesīgi saņemt individuālie komersanti vai komercsabiedrības, kuri ir saņēmuši Aizsardzības ministrijas speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar stratēģiskas nozīmes precēm, kā arī atbilst šādiem kritērijiem:

- ir apliecināta pieredze aizsardzības jomā;
- nav konstatēti pārkāpumi, kas saistīti ar eksporta ierobežojumiem uz trešajām valstīm;
- ir nodarbināti pieredzējuši vadītāji (vadītāji ar vismaz vienu gadu ilgu pieredzi vadošā amatā ar aizsardzību saistītu ražojumu komercdarbības jomā);
- ir norīkoti vismaz divi augstākā līmeņa vadošie darbinieki, kas personīgi atbildīgi par sūtījumiem un eksportu, un amats nedrīkst radīt interešu konfliktu.

Kāda ir militārā ražotāja sertifikāta piešķiršanas kārtība?

Militārā ražotāja sertifikāta piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabineta 2010. gada 20. jūlija noteikumi Nr. 657 “Kārtība, kādā izsniedz vai atsaka izsniegt stratēģiskas nozīmes preču licences un citus ar stratēģiskas nozīmes preču apriti saistītos dokumentus”. Lai saņemtu militārā ražotāja sertifikātu, komersants iesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijai iesniegumu militārā ražotāja sertifikāta saņemšanai (MK 20.07.2010. noteikumu Nr. 657 6.pielikums) un šādus dokumentus:

- aprakstu par komersanta pieredzi darbā ar ražojumiem vai daļēji pabeigtiem ražojumiem, kas saistīti ar aizsardzību un laisti tirgū ar komersanta vārdu vai zīmolu;
- ražotnes adresi, kurā komersants izgatavo ar aizsardzību saistītus ražojumus vai daļēji pabeigtus ar aizsardzību saistītus ražojumus;
-  sarakstu, ar pieredzējušiem vadītājiem un  augstākā līmeņa vadošiem darbiniekiem (norāda katras personas amatu un personas kodu). Sarakstam pievieno aprakstu par katras sarakstā minētās personas pieredzi darbā ar ražojumiem, kas saistīti ar aizsardzību.

Kas jāzina saņemot militārā ražotāja sertifikātu?

Vienlaikus ar militārā ražotāja sertifikātu Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisija  izsniedz sertifikāta īpašos nosacījumus konkrētās militārās preces izgatavošanai.

Īpašu nosacījumu obligātās sastāvdaļas:

- reģistrācijas kārtība un termiņi,
- visa ražošana notiek tikai militārā ražotāja sertifikātā norādītajās ražošanas telpās;
- izejmateriālu un sastāvdaļu iegādes nosacījumi (noteiktajā kārtībā informēt AM);
- saražotās produkcijas marķēšana kārtība;
- izejmateriālu, sastāvdaļu un saražotās produkcijas pārvadāšanas kārtību (noteiktajā kārtībā informēt AM).

Militāra ražotāja kontrole:

Aizsardzības ministrijas komisijas pārstāvji ne retāk kā reizi sešos mēnešos apseko militārā ražotāja sertifikātā norādītās ražošanas telpas, aizpilda pārbaudes aktu un savas kompetences ietvaros pārbauda īpašos nosacījumos noteiktās prasības. 

Svarīgi atcerēties: 

Militārā ražotāja sertifikāta saņēmuši komersanti militārās preces izgatavošanas vietā nodrošina tādus apstākļus, kas nepieļauj vides, cilvēku dzīvības, veselības vai mantas apdraudējumu.

Uz kādu termiņu tiek piešķirts militārā ražotāja sertifikāts?

Militārā ražotāja sertifikāts tiek piešķirts uz 5 gadiem.

Kur jāiesniedz pieteikuma dokumenti militārā ražotāja sertifikāta saņemšanai? 

Dokumenti jāiesniedz Aizsardzības ministrijas Licencēšanas komisijai (adrese: K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473) vai ar drošu elektronisko parakstu: pasts@mod.gov.lv

Lai saņemtu atbildes uz Jūsu interesējošiem jautājumiem, lūdzam rakstīt uz e-pasta adresi: licences@mod.gov.lv vai zvanīt pa tālruni 67335233.