Uzņemšana

UZŅEMŠANA PULKVEŽA OSKARA KALPAKA PROFESIONĀLAJĀ VIDUSSKOLĀ 2022/2023. MĀCĪBU GADAM

 

Mācības var uzsākt: pēc 9. klases absolvēšanas (iegūta vispārējā pamatizglītība)
Audzēkņu vecums: 15 - 16 gadi
Iegūstamā kvalifikācija: Jaunākais militārais instruktors (LKI 4.līmenis)
Mācību ilgums: 4 gadi

Uzņemšanas soļi

 

Profesionālās izglītības programmas veids un Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis

Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību

Iegūstamā profesija            

Programmas īstenošanas ilgums (gados)

Programmas apjoms (mācību stundās)            

Izglītības dokuments, kas apliecina profesionālās izglītības programmas apguvi

Profesionālās vidējās izglītības programma –

ceturtais LKI līmenis

Pamatizglītība            

Jaunākais militārais instruktors

   4    

5724

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Lai pieteiktos mācībām Skolā, izglītojamā vecāki/to likumīgie pārstāvji vai pilngadīgais izglītojamais iesniedz Skolas direktoram adresētu iesniegumu (turpmāk - iesniegums).

Iesniedzējs uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniegumam pievieno:

  1. iepriekš iegūtās izglītības dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālu;
  2. izrakstu no bērna medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 026/u) ar norādi atļaut apgūt Jaunākā militārā instruktora kvalifikāciju VAI izrakstu no stacionārā/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u).
  3. četras fotogrāfijas dokumentu noformēšanai (3x4cm);
  4. ja attiecināms, dokumentus, kas apliecina bāreņa vai bez vecāku gādības palikuša bērna statusu;
  5. ja attiecināms, darbspējīgu sertifikātu, kas apliecina vakcinācijas pret Covid-19 vai vīrusa pārslimošanas faktu.

Turpmākai saziņai ar Skolu tiks izmantots iesniegumā norādītā e-pasta adrese (uz Skolas nosūtīto vēstuli, pretendents atsūta apstiprinošu atbildi par vēstules saņemšanu).

Attālinātas dokumentu iesniegšanas gadījumā, uzņemšanas komisijas pārstāvis sazinās ar iesniedzēju par iespējamo laiku parakstīt un iesniegt citus dokumentus, un uzrādīt dokumentu oriģinālus.

Iestājpārbaudījumi - 2022. gada 20. - 22. jūnijs (precīzs datums un laiks tiks paziņots katram pretendentam individuāli):

  1. jāierodas Kandavā, Valteru ielā 6;
  2. jāuzrāda personu apliecinoša dokumenta oriģināls.

Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālās vidusskolas izglītojamo atlases rezultāti