Atlase valsts aizsardzības dienestam pēc nejaušības principa

Valsts aizsardzības dienests (turpmāk – VAD) ir daļa no visaptverošas valsts aizsardzības, kas ieviesta, lai stiprinātu Latvijas aizsardzības spējas. Visas dienestā iegūtās zināšanas un prasmes stiprinās galveno mērķi – drošu un neatkarīgu Latviju.

2023. gada 1. decembrī noslēdzās pieteikšanās 2024. gada jūlija valsts aizsardzības dienesta iesaukumam, kuram brīvprātīgi pieteicās 515 Latvijas pilsoņi, savukārt iztrūkstošo skaitu nodrošinās ar atlasi pēc nejaušības principa (turpmāk - atlase), kas norisinājās 2024. gada 23. janvārī. Ar atlases anonimizētajiem rezultātiem ir iespējams iepazīties šeit.

 

Kas ir atlases process un kā tas notiks?

Atlasi valsts aizsardzības dienestam pēc nejaušības principa nodrošina un kontrolē Aizsardzības ministrija (turpmāk – AM). Kārtību, kādā AM veic valsts aizsardzības dienestam pakļauto pilsoņu un to pilsoņu, kas brīvprātīgi pieteikušies valsts aizsardzības militārajam dienestam, reģistrāciju, uzskaiti un iesaukšanu, nosaka Ministru kabineta 2023. gada 13. jūlija noteikumi Nr. 409 “Noteikumi par kārtību, kādā pilsoņus reģistrē, uzskaita, atlasa un iesauc valsts aizsardzības dienestā, un valsts aizsardzības militārajā dienestā apgūstamajām zināšanām un prasmēm”.

Sākotnēji tiek apzināts to pilsoņu kopums, kuri brīvprātīgi ir pieteikušies VAD, pēc kā tiek apzināts to pilsoņu skaits, kuri VAD tiks iesaukti, tos atlasot  pēc nejaušības principa saskaņā ar iepriekš minētajiem Ministru kabineta noteikumiem. 

Atlasei atbilstošo pilsoņu sarakstu, pamatojoties uz VAD likuma 6. pantā noteikto un izvērtējot šī likuma 8. un 9. pantā noteiktos kritērijus, sagatavo Aizsardzības ministrijas Valsts aizsardzības dienesta departaments (turpmāk – VADD). Tiek apkopota un analizēta informācija no valsts institūciju uzturētajiem reģistriem:

 1. no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Fizisko personu reģistra – informācija par visām personām, kuras atbilst VAD likuma 2. panta otrajā daļā noteiktajam; 
 2. no AM resursu vadības sistēmas – informācija par personām, kuras profesionālajā dienestā nepārtraukti nodienējušas vismaz 11 mēnešus; 
 3. no Iekšlietu ministrijas Sodu reģistra – par personu sodāmību; 
 4. no Izglītības ministrijas Valsts izglītības informācijas sistēmas – par personu izglītību; 
 5. no Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas uzturētās Invaliditātes informatīvās sistēmas – par personu veselības stāvokli;
 6. VAD pakļauto pilsoņu pārbaude tiek noslēgta ar to personu apzināšanu, kuras ir Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālo dienesta pakāpi, kuras minētajās iestādēs ir nodienējušas ne mazāk kā divus gadus.

Sagatavotais iesaukšanai VAD pakļauto personu saraksts tiek virzīts atlasei pēc nejaušības principa.

Iesaukšanai VAD pakļauto personu datu pārbaudi un izvērtēšanu veic ierobežots skaits AM VADD darbinieku, ievērojot “četru acu principu”. 

 

Kas būs pieaicināti uz novērošanu?

Procesa caurspīdīguma garantēšanai tiks veidota ministrijas VAD atlases pēc nejaušības principa pārraudzības komisija (saīsināti – Atlases pārraudzības komisija), kuras sastāvā  tiks iekļauti ministrijas departamentu pārstāvji (izņemot VAD departamentu), kuri uzraudzīs atlases pēc nejaušības principa procesu un rīcību ar VAD pakļauto personu sarakstu, garantējot, ka pirms un pēc izlozes saraksts netiek ietekmēts. 

Novērošanai klātienē aicināti pieteikties masu mediju, nevalstisko organizāciju un sabiedrības pārstāvji. 

 

Kāds būs algoritms – kā izvēlēsies cilvēkus, ko iesaukt?

Iesaucamos atlasei pēc nejaušības principa reģistrē pa administratīvajām teritorijām, piešķirot katram pilsonim kārtas numuru. Minimālais atlasāmo  skaits no katras administratīvās teritorijas ir viens, izņemot gadījumu, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā atlasei pēc nejaušības principa nav reģistrēts neviens iesaucamais.  

VAD iesaucamo atlasei izveidots unikāls gadījumskaitļu ģenerēšanas rīks. Lietojumprogrammatūra ļaus veikt unikālu skaitļu (identifikatoru) atlasi pēc iepriekš sagatavota iesaukšanai derīgu pilsoņu augšupielādētā saraksta, pēc tam saglabājot atlases rezultātus atsevišķā failā. Dators un gadījumskaitļu ģenerēšanas iekārta netiks pieslēgta pie interneta tīkla, tādējādi nodrošinot, ka process netiek ietekmēts.  

 

Kad un kādā veidā tiks izsūtītas pavēstes, cik ilgā laikā tas notiks? 

Iesaucamajiem, kuri atlasīti valsts aizsardzības militārajam dienestam atlasē pēc nejaušības principa, divu nedēļu laikā pēc rezultātu apstiprināšanas, uz oficiālo elektronisko adresi vai deklarētās dzīvesvietas adresi tiek nosūtīta informācija par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā un pavēste par ierašanos uz veselības pārbaudi. 

Ja e-adrese nav aktivizēta, pavēsti nosūtīs pa pastu ierakstītā sūtījumā uz deklarēto dzīvesvietu.

Ievērībai!

Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likuma 5. panta pirmās daļas 5. punktu, oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta Latvijas pilsoņiem – vīriešiem – no 18 līdz 27 gadu vecumam, izņemot personu:

 • kura saņem pakalpojumus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, kas ir reģistrēta sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā;
 • kura ir izstājusies no sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijas, lai saņemtu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus dzīvesvietā;
 • kura saņem sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā reģistrētas grupu mājas pakalpojumus;
 • kurai noteikta I invaliditātes grupa.
   

Kas jādara pēc pavēstes saņemšanas?

1. Saņemot informāciju par iesaukšanu valsts aizsardzības dienestā, iesaucamajam piecu darbdienu laikā ir pienākums aizpildīt pieteikuma anketu vienotajā rekrutēšanas platformā www.klustikaravirs.lv vai aizpildīt, parakstīt un nosūtīt Aizsardzības ministrijai, ievietojot to klāt pievienotajā iepriekš apmaksātā sūtījuma aploksnē.  

2. AM pavēstē norādītajā datumā un vietā  jāierodas uz veselības pārbaudi. Veselības pārbaudi veiks Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības Medicīnas nodrošinājuma centrs, Rīgā, Ezermalas ielā 6 C.

3. Pirms ierašanās uz veselības pārbaudi, nepieciešams patstāvīgi saņemt ģimenes ārsta izziņu (veidlapa 027/u).

4. AM VADD pēc  veselības komisijas atzinuma saņemšanas, izvērtējot visu  informāciju par iesaucamā atbilstību valsts aizsardzības dienestam, pieņem vienu no Valsts aizsardzības dienesta likumā paredzētajiem lēmumiem:

 • IESAUKT – lēmumā norādīts laiks un dienesta vieta kur jāierodas (2024. gada jūlija iesaukumam ierašanās vieta – Ādaži, Sauszemes spēku Mehanizētā kājnieku brigāde, 19.07.2024. laika posmā no plkst. 09.00 līdz 11.00);
 • ATLIKT – iemesls un termiņš uz kādu laiku VAD atlikts;
 • NEIESAUKT – neatbilst VAD  noteiktajām prasībām, noņemt no VAD uzskaites.

5. AM VADD lēmums iesaucamajam tiks paziņots uz e-adresi, vai pa pastu ierakstītā sūtījumā uz deklarēto dzīvesvietu.

 

Infografika - VAD atlase pēc nejaušības principa