Eiropas Aizsardzības aģentūra

Lai uzlabotu Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu sadarbību militāro spēju attīstības jautājumos, apvienojot to resursus un novēršot fragmentāciju militārā ekipējuma ražošanā, 2004. gada 12. jūlijā tika pieņemts lēmums par Eiropas Aizsardzības aģentūras (European Defence Agency – EDA) izveidi. EDA uzsākusi savu darbu 2005. gada 1.janvārī.

EDA ir vienīga ES institūcija, kas nodarbojas ar ES militāro spēju attīstības jautājumiem, aptverot visus spēju attīstības posmus kā, piemēram, ilgtermiņa militāro spēju prasību noteikšana; jaunu tehnoloģiju izstrāde un ieviešana atbilstoši šīm prasībām; un kopīgu bruņojuma iegādes projektu ierosināšana.

EDA galvenie uzdevumi ir:

  • dalībvalstu aizsardzības spēju attīstības veicināšana;
  • sadarbības koordinēšana bruņojuma iegādes jomā Eiropā;
  • Eiropas aizsardzības tehnoloģiju un industriālās bāzes (European Defence Technological and Industrial Base – EDTIB) stiprināšana un konkurētspējīga Eiropas aizsardzības tirgus izveidošana;
  • Eiropas aizsardzības pētniecības un tehnoloģiju (Research & technology – R&T) efektivitātes celšana.

EDA sastāvā ietilpst visas 27 ES dalībvalstis. Kopš 2023. gada 23. marta arī Dānija ir EDA dalībvalsts. Iepriekš Dānija bija izvēlējusies nepiedalīties EDA kā daļa no Dānijas  izņēmuma (opt-out) no ES kopējās aizsardzības politikas. EDA arī ir vienošanās ar vairākām valstīm ārpus ES, tostarp Norvēģiju, Serbiju, Šveici, Ukrainu un ASV.
ES un NATO 2023. gada kopīgās deklarācijas ietvaros EDA sadarbojas arī ar NATO.

2004. gada 21. jūnijā Ministru kabinets atbalstīja Latvijas pievienošanos EDA. Lai veiksmīgi iesaistītos EDA darbā, Aizsardzības ministrija nozīmēja valdes pārstāvjus un kontaktpersonas militāro spēju, pētniecības un tehnoloģiju, kā arī bruņojuma un tirgus jautājumos. Briselē darbojas Aizsardzības ministrijas pārstāvis EDA jautājumos, kas ir galvenā kontaktpersona starp ministriju un EDA.

Industrijas iesaiste

Atbilstoši ES globālajai stratēģijai, spēcīga un konkurētspējīga aizsardzības tehnoloģiskā un rūpnieciskā bāze (EDTIB) ir galvenais priekšnosacījums Eiropas aizsardzības spēju attīstīšanai un stratēģiskās autonomijas stiprināšanai. Līdz ar to EDA veido strukturētu dialogu un sadarbību ar dalībvalstu industriju aizsardzības nozarei svarīgākajās jomās, īpaši spēju attīstības un R&T jomās.
EDA sniedz atbalstu dalībvalstu aizsardzības industrijai, nodrošinot pieeju informācijai, uzņēmējdarbības iespējām un ES atbalsta instrumentiem (t.sk. finansējumam), īpašu uzmanību pievēršot mazajiem-vidējiem uzņēmumiem (MVU), kas sastāda 99% no visiem ES uzņēmumiem.

Plašāka informācija par industrijas iesaistes iespējām ir atrodama EDA mājaslapā:

https://eda.europa.eu/what-we-do/industry-engagement
https://eda.europa.eu/what-we-do/industry-engagement/sme-corner

Pētniecība un tehnoloģijas

Viena no EDA darbības prioritātēm ir pētniecība un tehnoloģijas (R&T), kas veido aizsardzības spēju attīstības pamatu. Tā kā nacionālā līmeņa finansējums pētniecībai un inovācijām nereti ir ierobežots, EDA piedāvā dažādus mehānismus kā dalībvalstis Eiropas līmenī var apvienot spēkus dažādu aizsardzības R&T projektu izstrādē un īstenošanā.

Lai nodrošinātu tehnoloģiju nepilnību (technology gaps) un kopīgo sadarbības jomu apzināšanu, EDA kopā ar dalībvalstīm ir izstrādājusi Visaptverošo stratēģiskās pētniecības programmu (Overarching Strategic Research Agenda – OSRA) – pētniecības un tehnoloģiju plānošanas instrumentu, kas sniedz kopīgu redzējumu par svarīgākajiem izaicinājumiem spēju tehnoloģiju jomās, kas risināmi Eiropas līmenī.

Plašāka informācija par iesaisti R&T aktivitātēs atrodama EDA mājaslapā:
https://eda.europa.eu/what-we-do/research-technology
https://eda.europa.eu/what-we-do/all-activities/activities-search/technology-watch-foresight

EDA Spēju tehnoloģiju grupas (CapTechs)

Specializētajās EDA Spēju tehnoloģiju grupās (Capability Technology Areas – CapTechs) darbojas dalībvalstu eksperti, to industrijas un pētniecības organizāciju pārstāvji, kuri vēlas brīvprātīgi iesaistīties sevi interesējošos kopējos aizsardzības pētniecības un spēju attīstības projektos. Kopš EDA dibināšanas 2004. gadā tā ir vadījusi vairāk nekā 250 dažādus R&T projektus, kuros ieguldīts vairāk kā 1 miljards EUR. Nevalstisko ekspertu dalību CapTechs grupās apstiprina Aizsardzības ministrija.

Plašāka informācija par CapTech grupām atrodama EDA mājaslapā:
https://eda.europa.eu/what-we-do/research-technology/capability-technology-areas-(captechs)

Finansējuma iespējas

EDA pārskata arī ES finansējuma iespējas ar aizsardzības industrijai un ar to saistītiem pētījumiem caur Eiropas Aizsardzības fondu (European Defence Fund – EDF) un citiem ES finansējuma avotiem.

Plašāka informācija par šīm atbalsta iespējām atrodama EDA mājaslapā:
https://eda.europa.eu/eufunding
Informācija par Eiropas Aizsardzības fonda iespējām atrodama arī AM mājaslapā:
https://www.mod.gov.lv/lv/uznemejiem/atbalsts-uznemejiem/eiropas-aizsardzibas-fonda-iespejas

Industrijas un pētniecības organizāciju pārstāvji var pieteikties jaunumu saņemšanai EDA mājaslapā:
https://eda.europa.eu/subscribe-to-our-newsletter