Digitālās drošības uzraudzības komiteja

Komiteja ir koleģiāla uzraudzības institūcija aizsardzības ministra pakļautībā, kuras mērķis ir uzraudzīt un reģistrēt kvalificētus vai kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējus un to sniegtos pakalpojumus kvalificētu elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju reģistrā.

Komiteja veic Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumā noteiktās uzraudzības institūcijas funkcijas un uzdevumus, kā arī paziņo Eiropas Komisijai elektroniskās identifikācijas shēmas, sagatavo priekšlikumus attiecībā uz normatīvo aktu projektiem par kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju un tā sniegto pakalpojumu uzraudzību, kā arī savas kompetences ietvaros sniedz priekšlikumus valsts un pašvaldības iestādēm.

Komitejas sastāvā ietilpst Aizsardzības, Satiksmes, Tieslietu, Iekšlietu un  Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju valsts sekretāri, Datu valsts inspekcijas vadītājs, Latvijas Universitātes aģentūras "Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts" struktūrvienības "Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija" vadītājs un komitejas sekretariāta vadītājs. Komitejas sēdes ir slēgtas.

Paziņojums

Digitālās drošības uzraudzības komiteja (turpmāk – komiteja) 2017. gada 15. decembra sēdē izskatīja valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (turpmāk – LVRTC), kā sertifikācijas pakalpojuma sniedzēja, iesniegto atbilstības novērtēšanas ziņojumu un citus lietā esošos dokumentus, vērtējot LVRTC un tā sniegto pakalpojumu atbilstību Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (turpmāk – eIDAS regula) noteiktajām prasībām kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem. 

Komiteja, pamatojoties uz eIDAS regulas 20. panta 1. punktu un 22. panta 1. punktu, Elektronisko dokumentu likuma 19. un 20. pantu, nolēma:

1) apstiprināt, ka LVRTC atbilst eIDAS regulas prasībām par kvalificētiem uzticamības pakalpojumu sniedzējiem; 

2) piešķirt kvalificēta pakalpojuma statusu šādiem LVRTC sniegtajiem pakalpojumiem – elektroniskais paraksts (eID karte, eParaksts karte, eParaksts karte+), elektroniskais zīmogs (eZīmogs, eZīmogs+) un laika zīmogs;

3) veikt attiecīgus ierakstus uzticamības sarakstā.

Adrese: K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473, Latvija

Fakss: (+371) 6 7212307

E-pasts: eiuk@mod.gov.lv