Elektroniskā identifikācija

Elektroniskā identifikācija ir personas elektronisko identifikācijas datu izmantošanas process, lai elektroniskajā vidē pārbaudītu fiziskās personas identitāti. Elektroniskā identifikācija tiek veikta, lai pārliecinātos par fiziskas personas identitāti un tiesībām piekļūt un saņemt iestāžu un uzņēmumu nodrošinātos pakalpojumus. Saskaņā ar Fizisko personu elektroniskās identifikācijas likumu, elektroniskā identifikācija uzskatāma par notikušu un ir pielīdzināma fiziskās personas identitātes pārbaudei klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, vienā no šādiem gadījumiem:

  1. ja tā veikta ar kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas līdzekli;
  2. ja tā veikta gadījumā, kad elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs un elektroniskā pakalpojuma sniedzējs rakstveidā vienojušies par elektronisko identifikāciju un elektroniskās identifikācijas veidu, neizmantojot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektronisko identifikāciju;
  3. ja tā veikta gadījumā, kad elektroniskā pakalpojuma sniedzējs un fiziskā persona rakstveidā vienojušies par fiziskās personas identitātes pārbaudi elektroniskajā vidē, neizmantojot kvalificētu vai kvalificētu paaugstinātas drošības elektronisko identifikāciju.

Digitālās drošības uzraudzības komitejas viens no galvenajiem uzdevumiem elektroniskās identifikācijas jomā ir reģistrēt un uzraudzīt kvalificētus un kvalificētus paaugstinātas drošības elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzējus un to sniegtos pakalpojumus. Komiteja līdz šim ir kvalificējusi un uzrauga vienu elektroniskās identifikācijas pakalpojumu sniedzēju un to sniegtos elektroniskās identifikācijas pakalpojumus – VAS “Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs” (LVRTC), kura piedāvā četrus elektroniskās identifikācijas līdzekļus – eID karte, eParaksts karte, eParaksts karte+ un eParaksts (mobile).

LVRTC un tā nodrošināto elektroniskās identifikācijas līdzekļu atbilstību eIDAS regulā (ES Regula Nr. 910/2014) noteiktajām drošības prasībām ir apstiprinājusi arī Eiropas Komisija un ar tiem ir iespējams veikt elektronisko identifikāciju, lai saņemtu Eiropas Savienības dalībvalstu piedāvātos publiskos pakalpojumus.

Pilnu paziņoto elektronisko identifikācijas līdzekļu sarakstu skatīt Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC12…