Militārās infrastruktūras attīstība

Infrastruktūras attīstības prioritātes un mērķi tiek noteikti ilgtermiņā un vidējā termiņā. Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments apkopo Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vajadzības un plāno jaunu būvniecības objektu un esošo nekustamo īpašumu attīstību, organizē plānošanas dokumentu sagatavošanu un to virzību. Par aizsardzības nozares infrastruktūras būvniecību, apsaimniekošanu un vides aizsardzības pasākumu veikšanu atbildīgs ir Valsts aizsardzības un militāro iepirkumu centrs (VAMOIC).

Aizsardzības ministrijas Nodrošinājuma un aizsardzības investīciju politikas departaments sadarbībā ar VAMOIC mērķtiecīgi realizē valsts drošībai nozīmīgu un stratēģiski svarīgu infrastruktūras izbūvi. Iepriekšējos gados ir izdevies attīstīt divas lielākās militārās bāzes Ādažos un Lielvārdē, tāpat ir uzsākts darbs pie Zemessardzes bāzu attīstības.

Aizsardzības ministrijas nekustamie īpašumi

Aizsardzības ministrijas valdījumā pašreiz ir 253 nekustamā īpašuma objektu, 1264 būves, kā arī 292 zemes vienības 20 088ha platībā. Lielāko daļu būvju ekspluatācijas uzsākšanas laiks ir pagājušā gadsimta 60. gadu sākums – 70.  gadu beigas, līdz ar to šo būvju tehniskais stāvoklis ir vai nu apmierinošs, vai slikts. Aizsardzības ministrija pakāpeniski realizē jaunu objektu izbūvi, tomēr to skaits uz kopējā apjoma ir mazs un kopējo vērtējumu būtiski neiespaido. Lai sakārtotu vidi, uzlabotu bāzu kopskatu un atbrīvotu vietu jaunceļamajām būvēm, notiek to būvju demontāža, kuras ir avārijas, neapmierinošā vai sliktā tehniskā stāvoklī

Lielākie uzsāktie un īstenotie pēdējo gadu būvniecības projekti

2021. gadā militārās infrastruktūras attīstībai tika atvēlēts nacionālais finansējums 58,4 miljonu eiro apmērā, kas ļāva turpināt Nacionāliem bruņotajiem spēkiem nepieciešamās infrastruktūras izbūvi.
 

Kazarmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporta komplekss

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zemessardzes bataljonu bāzu infrastruktūras attīstības ietvaros 2021. gadā tika noslēgts līgums par būvdarbu veikšanu jaunajai Zemessardzes bataljona bāzei Aizkrauklē, 2022. un 2023. gadā paredzot būvdarbu veikšanu, bet Zemessardzes bataljona bāzei Jēkabpils novadā  uzsākts būvniecības darbu iepirkums. 2021. gadā turpināti darbi saistībā ar noliktavu un administratīvo telpu  būvniecību Preiļu militārajā bāzē, kā arī noslēgts būvdarbu līgums par infrastruktūras attīstību militārajā bāzē “Meža Strautiņi”.

Vērienīgas pārmaiņas pērn notikušas Gaisa spēku Aviācijas bāzē Lielvārdē, kur uzcelta remontdarbnīca un pretgaisa aizsardzības apmācību ēka. Alūksnes militārajā bāzē tika pabeigta jaunā Kājnieku skolas Sporta kompleksa būvniecība, savukārt Rīgā, Krustabaznīcas ielā 9 tika uzcelta karavīru un zemessargu individuālā ekipējuma noliktava.

Nodrošinājums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pērn ir notikusi arī reģionālo poligonu attīstība. Poligona “Mežaine” attīstības vajadzībām tiek turpināta nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšanas procedūra, pabeigta šautuves kompleksa izbūve, turpināti administratīvas ēkas atjaunošanas darbi, kā arī teritorijas sakopšanas darbi.

Meža Mackeviči

Poligonā “Meža Mackeviči” ir uzsākta būvdarbu iepirkumu procedūra tilta izbūves vajadzībām, kas nodrošinās pilnvērtīgu piekļuvi poligonam, kā arī turpināts darbs pie divu 300 m šautuvju un granātu mešanas laukumu projektēšanas. Turpinās darbs arī pie teritorijā paredzētā papildus šautuves projekta, kuru plānots īstenot NATO Drošības investīciju programmas projekta ietvaros.

Reģionālajā poligonā “Lāčusils” pabeigts darbs pie  600m un 1500 m šautuvju projektēšanas iepirkuma.

Ārvalstu finansējums

Uzņemošās valsts atbalsta funkciju nodrošināšanai Ādažu un Lielvārdes militārajā bāzē tika pabeigta infrastruktūras attīstība, izmantojot NATO Drošības investīciju programmas finansējumu.

2021. gadā tika pabeigta liela daļa ASV finansēto infrastruktūras objektu būvniecība un tika uzsākti darbi pie jaunu projektu izstrādes, kurus plānot realizēt sākot ar 2022. gadu. Finansējuma mērķis ir nodrošināt un stiprināt Latvijas kā uzņemošās valsts atbalsta spējas. 2021. gadā arī atbilstoši starptautiskajiem nolīgumiem veikta Kanādas bruņoto spēku finansētās infrastruktūras izbūve Ādažu militārajā bāzē, kura turpinās 2022. gadā.

Tāpat 2020. gada februārī tika noslēgts saprašanās memorands ar Luksemburgas Aizsardzības ministriju, kas paredz līdzfinansējuma piešķiršanu vides attīrīšanas darbiem militāros objektos Latvijā, stiprinot Latvijas uzņemošās valsts atbalsta spēju. Saskaņā ar saprašanās memorandu Luksemburga Latvijai piešķirs finansējumu 1,2 miljonu eiro apmērā laika posmā no 2020. līdz 2023. gadam. 2020. gadā par Luksemburgas finansējumu uzsākta Zemessardzes 1.Rīgas brigādes 19. Kaujas Nodrošinājuma bataljona teritorijas sanācija. Sanācijas darbu pabeigšana plānota 2023. gada 1.ceturksnī. Papildus tam 2020. gada nogalē Luksemburgas puse ir informējusi par lēmumu piešķirt papildu 5,7 miljonu eiro Lielvārdes bāzes teritorijas piesārņojuma attīrīšanai.

Sadarbība ar pašvaldībām

Tika turpināta sadarbība ar pašvaldībām, kuru teritorijās atrodas lielākie militārie objekti, AM piešķirot pašvaldībām ministrijas budžeta līdzekļus, atbalsta infrastruktūras, piemēram, pašvaldības autoceļu pārbūves projektēšanas un būvniecības darbu veikšanai.

Būvniecībai paredzētais nacionālais finansējums un īstenojamie projekti 2021.gadā

2022. gadā kopējais būvniecībai atvēlētais nacionālais finansējums sastāda aptuveni 66 miljonus eiro, no kuriem puse ir atvēlēta esošo līgumsaistību segšanai, īstenojot jau uzsāktos būvniecības projektus.

Nākamajos gados noteiktās prioritātes būvniecības jomā:

  • Valsts aizsardzības mācības (VAM) infrastruktūras attīstība;
  • NATO Drošības Investīciju Programmas (NSIP) projektu īstenošana;
  • Aizsardzības spēju projektu attīstībai nepieciešamās infrastruktūras izbūve;
  • Noliktavu infrastruktūras uzlabošana;
  • Kadetu skolas vajadzībām nepieciešamās infrastruktūras izbūve;
  • Esošo Zemessardzes bāzu attīstība un jaunu standarta Zemessardzes bāzu izveide;
  • Mācību infrastruktūras (t.sk. šautuvju) attīstība reģionālajos poligonos un valsts aizsardzības mācības vajadzībām.

Apmācību infrastruktūras attīstība 2022. un turpmākajos gados ietver šautuvju un to atbalsta infrastruktūras izbūvi gan reģionālajos poligonos, gan atsevišķu Nacionālo bruņoto spēku bāzēm pieguļošajās teritorijās. Šādas apmācību infrastruktūras izbūve nepieciešama arī valsts aizsardzības mācības ieviešanas ietvaros.
2022. gadā plānotie iepirkumi ar īstenošanu Rīgas reģionā būvniecības jomā ietver ugunsdzēsēju depo, noliktavu, izmitināšanas  infrastruktūras projektēšanu, būvniecību, atbalsta infrastruktūras attīstību.

Šogad aizsardzības nozare turpinās attīstīt NBS infrastruktūru, galveno uzsvaru liekot uz reģionālo militāro bāzu, noliktavu, poligonu un apmācību infrastruktūras attīstību, lai Latvijas reģionos, tai skaitā, Latgalē, stiprinātu valsts aizsardzības spējas, radītu jaunas darba vietas un sekmētu ekonomisko izaugsmi.
Latgales reģionā plānota infrastruktūras attīstība Lūznavas militārajā bāzē, poligona “Meža Mackeviči” attīstība, kā arī Zemessardzes bataljonu infrastruktūras sakārtošana Rēzeknē un Daugavpilī.

2022. gadā tiks turpināta jau uzsākto valsts aizsardzības vajadzībām nepieciešamo nekustamo īpašumu pārņemšana, paplašinot esošās teritorijas un nodrošinot nepieciešamo militāro infrastruktūru NBS un sabiedroto vajadzībām.