Nacionālie bruņotie spēki apmācību vajadzībām ar spridzināšanas metodi var jaukt būves, par kurām informāciju sniegs valsts institūcijas un pašvaldības

Lai veiktu objekta demontāžu, atbilstoši būvniecības jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem *, pasūtītājam ir pienākums izstrādāt būvniecības ieceres dokumentāciju. Ieceres izstrādi veic sertificēts būvspeciālists.

Būvniecības ieceres dokumentācijas sastāvā ir darbu organizācijas projekts, kurā norāda demontāžas tehnoloģiju un darbu secību. Demontāžās metodes izvēlei un izstrādei pieaicina atbilstošās jomas ekspertus. Ja kā demontāžas metode tiek vērtēta vai izvēlēta spridzināšana, būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādātājs var pieaicināt NBS speciālistus vai izvēlēties citus atbilstošus ekspertus.

Būvniecības ieceres dokumentāciju, tai skaitā demontāžas metodi, saskaņo attiecīgā būvvalde. Pasūtītājs noslēdz līgumu par objekta demontāžas darbu veikšanu ar būvuzņēmēju. Savukārt, ja kā demontāžas metode apstiprināta spridzināšana, būvuzņēmējs var piesaistīt NBS atbilstoši Ministru kabineta 2015. gada 13. oktobra noteikumiem Nr. 579 "Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā vai spridzināšanas darbu veikšanā sauszemes teritorijā miera laikā".

* Ēku būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu nosaka Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” (ĒBN). Otrās vai trešās grupas ēkas nojaukšanai ir nepieciešama būvniecības iecere paskaidrojuma raksts (ĒBN 7.25.apakšpunkts). Ierosinot otrās vai trešās grupas ēku nojaukšanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šādus dokumentus un informāciju: skaidrojošu aprakstu par plānoto būvniecības ieceri, paredzēto nojaukšanas metodi un tās termiņus ēkai nojaucamajiem inženiertīkliem, būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanu, to apjomu un pārstrādes vai apglabāšanas vietu, vides aizsardzības pasākumiem, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbiem; Situācijas plānu atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000), kurā norādīta nojaucamā ēka ar nojaucamajiem inženiertīkliem; Attiecīgā inženiertīklu īpašnieka atzinumu (dokuments) par ārējo inženiertīklu atslēgumiem; Fotofiksāciju ēkām, kas vecākas par 40 gadiem; Darbu organizēšanas projektu (ĒBN 23.punkts).

Ostu hidrotehnisko, siltumenerģijas, elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, gāzes un citu, atsevišķi neklasificētu, inženierbūvju būvniecības procesa kārtību, būvniecības procesam nepieciešamos dokumentus un to saturu nosaka Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi” (AIBN). Otrās un trešās grupas inženierbūves nojaukšanai ir nepieciešama būvniecības iecere paskaidrojuma raksts (AIBN 6.26.apakšpunkts). Ierosinot otrās un trešās grupas inženierbūves nojaukšanu, institūcijā, kura pilda būvvaldes funkcijas, iesniedz paskaidrojuma raksta I daļu, kurai pievieno šādus dokumentus: zemes gabala inženierizpētes dokumentus vispārīgajos būvnoteikumos noteiktajos gadījumos; skaidrojošu aprakstu, kurā norādīta vispārīga informācija par inženierbūves tehniskajiem rādītājiem, lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai, teritorijas sakārtošanu pēc nojaukšanas darbu pabeigšanas, kā arī paredzēto nojaukšanas metodi un termiņiem; ģenerālplānu atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas; savietoto demontējamo inženiertīklu plānu atbilstošā vizuāli uztveramā formā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) uz topogrāfiskā plāna, būvju situācijas plāna vai inženiertīklu izvietojuma shēmas (AIBN 33.3.apakšpunkts).

2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumi „Kārtība, kādā Nacionālie bruņotie spēki tiek iesaistīti sprādzienbīstamu priekšmetu iznīcināšanā vai spridzināšanas darbu veikšanā sauszemes teritorijā miera laikā” nosaka kārtību, kādā valsts institūcijas un pašvaldības var informēt Nacionālos bruņotos spēkus par būvēm, kuras ir paredzēts (ir iespējams) nojaukt ar spridzināšanas metodi. Tāpat noteikumi paredz, ka, veicot būvju nojaukšanu ar spridzināšanas metodi, pieprasītājs organizē valsts vai pašvaldības policijas atbalstu drošības prasību nodrošināšanā, lai nepieļautu nepiederīgu personu iekļūšanu noteiktajā drošības zonā, kā arī, ja nepieciešams, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta un Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta klātbūtni un atbalstu.

Uz 2022. gadu ieplānotie būvju nojaukšanas projekti ar spridzināšanas metodi:

  • Objekts “Daudzstāvu tehniskā ēka” Ventspils novada Ances pagasta Irbene;
  • Objekts “Skola” Ventspils novada Ances pagasta Irbene.

Šie objekti ir bijušās padomju armijas pilsētiņas teritorijā un atrodas avārijas stāvoklī.

Nr.p.k Būves tips Skaits Raksturojums Piezīmes
1. Tilts/viadukts 1 Dzelzsbetona, betona konstrukcija Iespējamais apmācību plānošanas laiks 2023.gads
2. Tornis 1 Dzelzsbetona, betona, ķieģeļu konstrukcija  
3. Tornis 1 Metāla konstrukcija  
4. Ēka 3 Vienstāvu, daudzstāvu ķieģeļu konstrukcija  
5. Caurteka 4 Dzelzsbetona, betona konstrukcija  

Lai valsts vai pašvaldību institūcija piedāvātu ēku/objektu nojaukšanu ar spridzināšanas metodi ir nepieciešams nosūtīt NBS komandierim adresētu vēstuli uz adresi -  Nacionālo bruņoto spēku apvienotais štābs, Krustabaznīcas iela 9, Rīga LV-1006 vai elektroniski uz Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba lietvedības biroja e-pastu: nafhqcws@mil.lv