Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšanai, nodrošinot sabiedrībai pieejamāku līdzdalību un efektīvu, ātru tiesību aktu projektu izstrādes, saskaņošanas procesu, kā arī vadības sēžu procesu pilnveidošanu, ir ieviests vienots tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (turpmāk – TAP portāls). Šajā portālā ikviens var iesaistīties tiesību aktu izstrādē – sniegt viedokli un sekot līdzi dokumentu virzībai.

Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā, kuras mērķis ir nodrošināt publiskās pārvaldes pieņemto lēmumu atbilstību sabiedrības vajadzībām. Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi.  Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē: Attīstības plānošanas sistēmas likums; Valsts pārvaldes iekārtas likums; Ministru kabineta 2009. gada 25. augusta noteikumi Nr. 970 "Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā''.

Līdz ar TAP portāla ieviešanu, valsts un pašvaldību iestādēm savās tīmekļvietnēs vairs nav obligāti jāievieto informācija par izstrādes un saskaņošanas procesā esošiem dokumentiem. Aicinām sekot līdzi tiesību aktu projektu izstrādei jaunajā TAP portālā.