Vides aizsardzības politika

Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vides aizsardzības politika balstās uz AM 2005.gada 1.decembra pavēli Nr. 375 un ietver ne tikai militāro, bet arī daudz plašāku - sociālo un ekonomisko - sfēru.

Balstoties uz ciešu un konstruktīvu sadarbību ar visu līmeņu valsts un pašvaldību vides aizsardzības iestādēm un amatpersonām un ievērojot nacionālos un starptautiskos normatīvos aktus vides aizsardzības jomā, Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki nodrošina, lai valsts aizsardzības objektos tiktu saglabāta, aizsargāta un, iespēju robežās, atjaunota vide un daba, taupīti resursi, kā arī tiktu novērsts, samazināts un kontrolēts piesārņojums atbilstoši tehniskajām, finansiālajām un administratīvajām iespējām. Taču vides aizsardzības pasākumi nedrīkst nonākt pretrunā ar primārā uzdevuma īstenošanu - valsts aizsardzības nodrošināšanu.

VIDES AIZSARDZĪBAS POLITIKAS ILGTERMIŅA MĒRĶIS IR SASNIEGT ŠĀDUS REZULTĀTUS:

• Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku struktūrā ir nepieciešamais skaits labi izglītotu un apmācītu vides speciālistu, kuri aktīvi risina vides aizsardzības jautājumus valsts aizsardzības nozarē;
• Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku personāls izprot vides aizsardzības nepieciešamību un, pildot savus pienākumus, ievēro vides aizsardzības prasības;
• Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku vides pārvaldības sistēma nodrošina ilgtspējīgas attīstības principu un vides aizsardzības prasību ievērošanu valsts aizsardzības objektu apsaimniekošanā; 
• valsts aizsardzības objektos panākta vides kvalitātes pakāpeniska un regulāra uzlabošanās un tiek novērsti piesārņojuma draudi;
•  Aizsardzības ministrija un Nacionālie bruņotie spēki savā darbībā iespēju robežās izmanto videi draudzīgas tehnoloģijas un atjaunojamos enerģijas avotus, veicina dabas un enerģētisko resursu taupīšanu;
• Aizsardzības ministrijai un Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem ir cieša un konstruktīva sadarbība ar visu līmeņu valsts, pašvaldību un starptautiskajām vides aizsardzības institūcijām;
• sabiedrībai ir iespējams iepazīties ar vides aizsardzības pasākumiem militārajos objektos, tādējādi stiprinot saikni starp Aizsardzības ministriju, Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un sabiedrību.