Sabiedrības izglītošana

Jau no sākumskolas jāveicina atbildīgās attieksmes veidošanos pret Latviju kā valsti, pret Latvijas iedzīvotājiem un valsts drošību. Tas paredz kritiskās domāšanas attīstību, patriotisko audzināšanu, kā arī darbu ar skolotājiem konkrēto kompetenču veicināšanai skolēnos. Valsts aizsardzības mācība Latvijas skolās ir pirmais solis tam, lai koordinēti un visaptveroši strādātu pie šādas atbildīgās attieksmes veidošanas. Vienlaikus aizsardzības ministrija ir izstrādājusi simulācijas spēli jauniešiem par rīcību krīzes situācijās, kuras mērķis vairot izpratni par dažādām iespējamām krīzēm, to potenciālajām sekām un nepieciešamo rīcību.

Svarīgs apstāklis ir starp valsts pārvaldi un sabiedrību esošās plaisas mazināšana un uzticības veicināšana valsts pārvaldei. Lai to nodrošinātu ir jāveic izglītojošais un skaidrojošais darbs dažādu nozaru pārstāvjiem, kurā, izmantojot tiešās komunikācijas līdzekļus (semināri, konferences, diskusijas) izglītības nozares pārstāvji, plašsaziņas līdzekļu pārstāvji, lielo un vidējo uzņēmumu pārstāvji, kā arī pašvaldības un citu valstij būtisko nozaru pārstāvji tiktu informēti par valsts aizsardzības jautājumiem, katras nozares vietu, lomu un atbildību visaptverošās aizsardzības kontekstā. Tāpat ir nepieciešams nodrošināt sadarbības formātus gan ar izglītības iestādēm, gan civilajām nozarēm, ar kuru palīdzību tiktu nodrošināta atgriezeniskā saite. Tādējādi par valsts aizsardzību un drošību atbildīgās institūcijas saņemtu sabiedrības iniciatīvas, vērtējumu un priekšlikumus par to, kā veidojama un attīstāma visaptverošā valsts aizsardzība kopumā.

Papildus tam nepieciešams izstrādāt atsevišķu koncepciju, kādā veidā visaptverošās valsts aizsardzības jautājums un valstiskums tiek integrēts augstākajā izglītībā, lai radītu studējošajos interesi un motivāciju apgūt zināšanas par visaptverošo valsts aizsardzību un iesaistīties tajā. Tāpat jāstiprina arī militārās medicīnas spēja NBS, sadarbība ar Latvijas augstskolām, lai integrētu militāro medicīnu mācību programmās, kā arī jāsadarbojas ar veselības nozari krīzes mācību un reaģēšanas plānu izstrādē atbilstoši potenciālajiem agresijas scenārijiem. Savukārt attiecībā uz zinātni nepieciešams izveidot pastāvīgu valsts pasūtījumu, lai dažādās pētniecības jomās sākot ar sociālajām zinātnēm un beidzot ar eksaktajām un inženierzinātnēm tiktu sagatavota platforma nacionālajām inovācijām valsts aizsardzībā.

Lai mērķtiecīgi sagatavotu nākotnes militāros komandierus un stiprinātu Latvijas virsniecības līderību, Aizsardzības ministrija savā pakļautībā ir dibinājusi profesionālās vidējās izglītības iestādi - Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālo vidusskolu, kur vispārizglītojošo priekšmetu mācības tiek apvienotas ar tādu prasmju un vērtību apguvi, kas attīstīta skolēnus kā intelektuālas personības ar izteiktām līdera dotībām, augstu atbildības sajūtu, pilnveidojot nepieciešamās spējas izturēt paaugstinātu fizisko un psiholoģisko slodzi.