Par mums

Skolas izveides pamatmērķi:

  • nodrošināt jaunās paaudzes sagatavošanu profesionālajam militārajam dienestam, attīstīt līdera spējas;
  • padziļināti apgūt ar inženierzinātnēm saistītus mācību priekšmetus un attīstīt audzēkņu fizisko sagatavotību;
  • apgūt personību attīstošas prasmes;
  • apgūt militārās iemaņas, kas ļauj turpināt studijas Latvijas Nacionālajā aizsardzības akadēmijā vai ārvalstu militārajās mācību iestādēs (turpināt studijas militārajā jomā pēc skolas beigšanas nav obligāta prasība).

Izglītības Valsts kvalitātes dienests 2021. gada 28. jūnijā pieņēmis lēmumu:

  • Reģistrēt valsts tiešās pārvaldes iestādi – Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola kā profesionālās vidējās izglītības iestādi Izglītības iestāžu reģistrā (juridiskā adrese: Valteru iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120).
  • Piešķirt Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālajai vidusskolai reģistrācijas Nr.4331403455.
  • Lēmums stājas spēkā 2021.gada 1.jūlijā.