Personāla politika

Personāla politikas mērķis ir vienota, mūsdienīga un efektīva Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu, tostarp Nacionālo bruņoto spēku personāla vadība, lai nodrošinātu izglītota, kvalificēta un motivēta personāla piesaistīšanu un noturēšanu valsts aizsardzības uzdevumu izpildei, veicinātu personāla attīstību un lojalitāti, kā arī nodrošinātu nozares personāla tiesību ievērošanu dienesta un darba attiecībās un dienesta (darba) organizācijas pilnveidošanu.

Aizsardzības nozares personāla politika ir izstrādāta saskaņā ar Nacionālās drošības koncepcijā, Valsts aizsardzības koncepcijā un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2012.-2024. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem pamatprincipiem, prioritātēm un pasākumiem, kā arī Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm. Tās izstrādes procesā pētīta Lielbritānijas un Amerikas Savienoto Valstu pieredze, ņemti vērā valsts vadošo personāla vadības jomas pētnieku atzinumi un rekomendācijas. Dokumentā formulētas aizsardzības nozares personāla vērtības un personāla politikas pamatprincipi, pēc kuriem nozare ilgtermiņā veido savstarpējās attiecības ar nozares personālu.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.1 pantu:
 
Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru un tās noteikšanas kārtību, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, reglamentē Ministru kabinets. Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni. Amatu saimi un līmeni nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Informācija par Aizsardzības ministrijas centrālā aparāta amatpersonu, darbinieku, atašeju un pārstāvju mēnešalgas apmēra sadalījumu pa amatu grupām (bruto, euro)

       

Amatu grupa

Amatu skaits

Mēnešalgas diapazons (no līdz)

Amatu saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija, līmenis

Amata nosaukums

1.Administratīvā vadība

Valsts sekretārs

1

2441

7. Diplomātiskā un konsulārā darbība

AM pārstāvis starptautiskajā organizācijā

11

1458-1822

AM pārstāvis starptautiskajā organizācijā

1

1052-1382

Vecākais eksperts

3

1052-1382

12.1.Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru ministrijās

Nodaļas vadītājs

1

1458-1917

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

1253-1647

Vecākais referents

1

940-1287

14.Grāmatvedība

Nodaļas vadītājs

1

1458-1917

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

1253-1647

Vecākais referents

8

835-1190

15.Iekšējais audits

Vecākais eksperts

4

940-1287

16.Iestāžu drošība

Nodaļas vadītājs

1

1253-1647

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

1052-1382

Vecākais referents

10

835-1190

17.Iestāžu procedūras

Vecākais referents

10

835-1190

18.1. Arhīvu pakalpojumi

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

1052-1382

Vecākais referents

3

745-1093

18.3. Dokumentu pārvaldība

Vecākais referents

4

745-1093

19.2.Informācijas tehnoloģijas.Datu atbalsts

Vecākais referents

1

940-1287

19.3. IT un IS vadība

Vecākais eksperts

1

1458-1917

Vecākais referents

2

835-1190

19.4. Programmatūras attīstība

Nodaļas vadītājs

1

1458-1917

19.5.Sistēmu administrēšana un uzturēšana

Vecākais referents

3

940-1287

Vecākais eksperts

1

1458-1917

20.Inženiertehniskie darbi

Vecākais eksperts-inženieris telekomunikāciju jomā

1

1458-1917

21.Juridiskā analīze, izpildes kontrole ujn pakalpojumi

Departamenta direktora vietnieks

1

1983-2264

Padomnieks aizsardzības nozares ajut.

1

1983-2264

Nodaļas vadītājs

2

1458-1917

Nodaļas vadītāja vietnieks

2

1253-1647

Vecākais eksperts

5

1052-1382

Vecākais referents

2

835-1190

Juriskonsults

2

940-1287

Juriskonsults

1

835-1190

24. Komunikācija un sabiedriskās attiecības

Nodaļas vadītājs

1

1253-1647

Vecākais eksperts

1

1052-1382

Vecākais referents

6

835-1190

25.Konsultēšana

Padomnieks

3

1983-2264

Parlamentārais sekretārs

1

3118

Biroja vadītājs

1

1983-2264

Ministra palīgs

1

745-1093

Vecākais eksperts

3

1458-1917

Vecākais referents

1

1052-1382

26.1.Iestāžu un amatpersonu kontrole

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

1253-1647

Vecākais eksperts

1

1052-1382

Vecākais inspektors

4

835-1190

30. Personāla vadība

Nodaļas vadītāja vietnieks

1

1253-1647

Vecākais referents

3

835-1190

32.Projektu vadība

Projektu vadītājs

6

1458-1917

Vecākais eksperts

4

1052-1382

35. Politikas ieviešana

Nodaļas vadītājs

2

1458-1917

Vecākais inspektors

1

940-1287

Vecākais eksperts

1

1052-1382

Vecākais referents

25

835-1190

36. Politikas plānošana

Izpildsekretārs 

1

1983-2264

Aizsardzības padomnieks starptautiskajās organizācijās

2

1983-2264

Valsts sekretārar vietnieks

3

2186-2353

Departamenta direktors

10

1983-2264

Departamenta direktora vietnieks

1

1983-2264

Departamenta direktora vietnieks

1

1785-2038

Nodaļas vadītājs

17

1458-1917

Nodaļas vadītāja vietnieks

7

1253-1647

Vecākais eksperts

4

1052-1382

Vecākais referents

62

835-1190

55.Nacionālo bruņoto spēku darbinieki

Nodaļas vadītājs

1

1253-1647