Personāla politika

Personāla politikas mērķis ir vienota, mūsdienīga un efektīva Aizsardzības ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu, tostarp Nacionālo bruņoto spēku personāla vadība, lai nodrošinātu izglītota, kvalificēta un motivēta personāla piesaistīšanu un noturēšanu valsts aizsardzības uzdevumu izpildei, veicinātu personāla attīstību un lojalitāti, kā arī nodrošinātu nozares personāla tiesību ievērošanu dienesta un darba attiecībās un dienesta (darba) organizācijas pilnveidošanu.

Aizsardzības nozares personāla politika ir izstrādāta saskaņā ar Nacionālās drošības koncepcijā, Valsts aizsardzības koncepcijā un Nacionālo bruņoto spēku attīstības plānā 2012.-2024. gadam noteiktajiem stratēģiskajiem pamatprincipiem, prioritātēm un pasākumiem, kā arī Valsts pārvaldes politikas attīstības pamatnostādnēm. Tās izstrādes procesā pētīta Lielbritānijas un Amerikas Savienoto Valstu pieredze, ņemti vērā valsts vadošo personāla vadības jomas pētnieku atzinumi un rekomendācijas. Dokumentā formulētas aizsardzības nozares personāla vērtības un personāla politikas pamatprincipi, pēc kuriem nozare ilgtermiņā veido savstarpējās attiecības ar nozares personālu.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 7.1 pantu:
 
Valsts tiešās pārvaldes iestāžu amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru un tās noteikšanas kārtību, ņemot vērā amatam atbilstošo mēnešalgu grupu, reglamentē Ministru kabinets. Amatam atbilstošo mēnešalgu grupu nosaka, pamatojoties uz amatu saimi un līmeni. Amatu saimi un līmeni nosaka atbilstoši Ministru kabineta noteiktajam valsts un pašvaldību institūciju amatu katalogam.

Informācija par Aizsardzības ministrijas centrālā aparāta amatpersonu, darbinieku, pārstāvju starptautiskajās organizācijās mēnešalgas apmēra sadalījumu pa amatu grupām (bruto, euro)

Amatu grupa Amatu skaits Mēnešalgas diapazons (no līdz) Vidējā mēnešalga
Amatu saime, apakšsaime, līmenis vai amata kategorija, līmenis Amata nosaukums
1. Administratīvā vadība VB Valsts sekretārs 1 2441 2441
7. Diplomātiskā un konsulārā darbība VA AM pārstāvis starptautiskajā organizācijā 11 1458-1917 1862
IVC Vecākais eksperts 3 1052-1382 1382
12.1. Finanšu analīze un vadība iestādēs vai nozaru ministrijās IVB Nodaļas vadītājs 1 1917 1917
IIIB Nodaļas vadītāja vietnieks 1 1647 1647
IIC Vecākais referents 1 1287 1287
14. Grāmatvedība VB Nodaļas vadītājs 1 1917 1917
VA Nodaļas vadītāja vietnieks 1 1647 1647
IIIA Vecākais referents 8 835-1190 1190
15. Iekšējais audits III Vecākais eksperts 4 940-1287 1287
16. Iestāžu drošība III Nodaļas vadītājs 1 1647 1647
IIB Nodaļas vadītāja vietnieks 1 1382 1382
IA Vecākais referents 10 835-1190 1155
17. Iestāžu procedūras II Vecākais referents 8 835-1190 1190
18.1. Arhīvu pakalpojumi IVA Nodaļas vadītāja vietnieks 1 1382 1382
IIA Vecākais referents 2 745-1093 919
18.3. Dokumentu pārvaldība III Vecākais referents 6 745-1093 1093
19.2. Informācijas tehnoloģijas. Datu atbalsts II Vecākais referents 2 940-1287 1287
19.3. IT un IS vadība IIIB Vecākais eksperts 1 1917 1917
I Vecākais referents 2 835-1190 1013
19.4. Programmatūras attīstība V Nodaļas vadītājs 1 1917 1917
19.5. Sistēmu administrēšana un uzturēšana IVB Vecākais eksperts 1 1917 1917
IIIA Vecākais referents 3 940-1287 1287
20. Inženiertehniskie darbi V Vecākais eksperts - inženieris telekomunikāciju jomā 1 1917 1917
II Video inženieris 3 835-1190 1190
21. Juridiskā analīze, izpildes kontrole un pakalpojumi VIA Departamenta direktora vietnieks 1 2038 2038
VIA padomnieks aizsardzības nozares jaut. 1 2353 2353
VB Nodaļas vadītājs 2 1458-1917 1917
VA Nodaļas vadītāja vietnieks 2 1253-1647 1450
IV Vecākais eksperts 6 1052-1382 1382
IIIA Vecākais referents 2 835-1190 1190
IIIB Juriskonsults 2 940-1287 1287
IIIA juriskonsults 1 1190 1190
24. Komunikācija un sabiedriskās attiecības IV Nodaļas vadītājs 1 1647 1647
III Vecākais eksperts 1 1382 1382
II Vecākais referents 10 835-1190 1085
II Reportieris 1 1015 1015
25. Konsultēšana III Padomnieks  3 1983-2264 1936
III Parlamentārais sekretārs 1 3362 3362
III Biroja vadītājs 1 2264 2264
I Ministra palīgs 1 700 700
II Vecākais eksperts 1 1647 1647
II Vecākais referents 1 1382 1382
26.1. Iestāžu un amatpersonu kontrole V Nodaļas vadītāja vietnieks 1 1647 1647
IV Vecākais eksperts 1 1382 1382
III Vecākais inspektors 4 835-1190 1066
30. Personāla vadība IVC Nodaļas vadītāja vietnieks 1 1647 1647
III Vecākais referents 3 835-1190 1190
32. Projektu vadība IIID Projekta vadītājs 8 1458-1917 1917
IIIA Vecākais eksperts 3 1052-1382 1382
33. Radošie darbi III Fotogrāfs (foto redaktors) 2 835-1190 1190
II Fotogrāfs ( video operators) 2 745-1093 887
35. Politikas ieviešana IVB Nodaļas vadītājs 2 1458-1917 1647
III Vecākais inspektors 1 1287 1287
IVA vecākais eksperts 1 1382 1382
II Vecākais referents 23 835-1190 1118
III Vecākais referents 3 940-1287 1287
36. Politikas plānošana V Izpildsekretārs 1 2264 2264
VI valsts sekretāra vietnieks 3 2186-2353 2353
VI Aizsardzības padomnieks starptautiskajās organizācijās 2 1983-2264 2264
V Aizsardzības padomnieks PESCO jaut. 1 2264 2264
V Departamenta direktors 10 1983-2264 2264
V Departamenta direktora vietnieks 1 2264 2264
V Departamenta direktora vietnieks 1 2038 2038
IV Nodaļas vadītājs 16 1458-1917 1888
III Nodaļas vadītāja vietnieks 6 1253-1647 1515
III Vecākais eksperts 6 1052-1382 1382
II Vecākais referents 56 835-1190 1133
55. Nacionālo bruņoto spēku darbinieki V Nodaļas vadītājs 1 1647 1647
IV Vecākais eksperts 1 1382 1382