Vides aizsardzība

Vides aizsardzība nozares rīcībpolitikā

Vides aizsardzība vienmēr ir bijusi Aizsardzības ministrijas uzmanības lokā. Jau 1999. gadā Aizsardzības ministrijas (AM) un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) speciālisti izstrādāja pirmo AM un NBS vides aizsardzības stratēģiju un Rīcības plānu stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai.

Latvijai kļūstot par pilntiesīgu NATO un Eiropas Savienības dalībvalsti, jauni mērķi tika izvirzīti vides aizsardzības jomai kopumā un tai skaitā aizsardzības jomai – 2005. gadā tika apstiprināta jaunajām prasībām atbilstoša vides aizsardzības politika.

Balstoties uz AM un NBS vides politiku, lai nodrošinātu resursu racionālu un efektīvu izmantošanu, 2012. gadā tika apstiprinātas AM ūdens resursu patēriņa samazināšanas programma un energoresursu patēriņa samazināšanas programma 2012.–2020. gadam.

Lai ikdienas darbā būtu vieglāk orientēties vispārējos vides aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos un uz militāro darbību attiecināmie vides aizsardzības pasākumi būtu pieejami vienkopus, ir izstrādāti AM noteikumi (vides un dabas noteikumi mācību laikā, bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana un vides aizsardzības prasības Ādažu militārā poligonā). Tiek rūpīgi sekots, lai militārās mācības notiktu saskaņā ar vides aizsardzības prasībām, ievērojot gan starptautisko un Latvijas normatīvo aktu prasības, gan NATO standartizācijas līgumu nosacījumus, kā arī sadarbojoties ar pašvaldībām un valsts vides un dabas aizsardzības institūcijām.

Vides pārvaldības sistēma

Balstoties uz AM vides aizsardzības dokumentiem, kā arī izvērtējot esošos vides pārvaldības sistēmas elementus un ņemot vērā citu NATO dalībvalstu pieredzi, tiek veidota starptautiskajam standartam ISO 14001 atbilstoša NBS vides pārvaldības sistēma. Vides pārvaldības sistēma tiek ieviesta pakāpeniski un netiks sertificēta. Ir izveidota AM vides pārvaldības sistēmas vadības grupa, kurā darbojas AM, NBS un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) pārstāvji un tās darbu vada AM valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos. AM vides pārvaldības sistēmas vadības grupa veido vides politiku un koordinē tās īstenošanu visā valsts aizsardzības sektorā.

Vides izglītība

Militārpersonu izglītošana un vides apziņas paaugstināšana ir viens no svarīgiem sistemātiski veicamiem pasākumiem, kas veido pamatu sapratnei par vides aizsardzības nepieciešamību militārajā sfērā. Regulāri tiek veikta militārpersonu instruktāža pirms mācībām, un vides aizsardzības jautājumi ir iekļauti apmācību programmās Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Instruktoru un Kājnieku skolās. Ikgadēji tiek organizēts seminārs virsniekiem, kuri nodarbojas ar vides aizsardzības jautājumiem NBS. Lai informētu sabiedrību par militārajos objektos sastopamajām dabas vērtībām un NBS pieredzi, veiksmīgi īstenojot militāras mācības un nodrošinot labvēlīgus apstākļus īpaši aizsargājamām sugām un biotopiem, tiek organizētas ikgadējas Vides dienas Ādažu poligonā.

Piesārņojums un tā likvidēšana

Saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 483 „Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu apzināšanas un reģistrācijas kārtība” un lai izvērtēto reālo vides stāvokli, 2002. gadā tika veikta piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu vizuālā apsekošana un reģistrācija visos AM valdījumā esošajos objektos. Visas potenciāli piesārņotās teritorijas tika papildus izpētītas, lai noteiktu piesārņojuma apjomu. Grunts piesārņojums ar naftas produktiem pārsniedza pieļaujamās robežvērtības divos objektos. 2005. gadā tika organizēta piesārņotas grunts sanācija „Kaugurmuižā”, Valmierā. No piesārņojuma ar naftas produktiem tika attīrīti 200 m3augsnes. No 2007. līdz 2013. gadam tika veikts nozīmīgs piesārņoto gruntsūdeņu attīrīšanas projekts NBS Aviācijas bāzē Lielvārdē. Taču, ņemot vērā piesārņojuma apjomu un to, ka attīrīšanas laikā tika atklāts, ka piesārņojums ir ievērojami lielāks, 2014. gadā tika uzsākti tehniski un ekonomiski piemērotāko risinājumu piesārņojuma likvidācijai meklējumi. 2016.gada sākumā „NBS Aviācijās bāzē” tika īstenots piesārņojuma sanācijas projekts, kura ietvaros tika savākts mazuts no zemē ieraktas tvertnes un ar mazutu piesārņota grunts. Kopējais savāktais piesārņojuma apjoms bija aptuveni 300 tonnas.

Atbilstoši vides aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem regulāri tiek veikts gruntsūdeņu monitorings potenciāli piesārņotās vietās, tajās tiek veikta papildu izpēte, piesārņojuma avotu likvidācija, piemēram, likvidēta bijusī degvielas uzpildes stacija, lai samazinātu potenciāli piesārņotu vietu skaitu – 2015. gadā kā potenciāli piesārņotas vai piesārņotas vietas ir atzītas 20 teritorijas (2005. gadā - 36).

Pastāvīgi tiek nodrošināta veikto piesārņojošo darbību norises uzraudzība, atļauju saņemšana, to nosacījumu izpilde, piesārņojuma apjoma datu apkopošana un sniegšana atbildīgajām iestādēm.

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošana aizsardzības jomā notiek atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Aizsardzības joma iekļaujas valsts atkritumu apsaimniekošanas un šķirošanas sistēmā – 2008. gadā atklāta ekostacija (dalītu atkritumu, t.sk. bīstamo, īslaicīgas uzglabāšanas laukums) Ādažu militārajā bāzē un 2014. gadā - NBS Aviācijas bāzē.

Bīstamie atkritumi, kas aizvien tiek atrasti pamestās bijušās padomju armijas teritorijās, piemēram, dihloretāns (toksisks šķīdinātājs), azbestcementa šīferis, dažādi naftas produkti, tiek savākti un nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem.

Dabas vērtību izpēte un aizsardzība

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, AM valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos ir veiktas meža inventarizācijas, kā arī dabas vērtību izpētes militārajos poligonos un NBS Aviācijas bāzē Lielvārdē. Tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai, nodrošinot primāro uzdevumu – valsts aizsardzību, tiktu ievērotas vides un dabas aizsardzības prasības, nodrošinot militāro teritoriju ilgtspējību attīstību.

Bioloģiskās daudzveidības atjaunošana Ādažu militārajā poligonā un „Natura 2000” teritorijā „Ādaži”

Eiropas Savienības valstis ir izveidojušas kopīgu aizsargājamo dabas teritoriju tīklu ar nosaukumu Natura 2000. Teritoriju izveidošanas pamatnosacījums ir visā Eiropā retu un apdraudētu augu un dzīvnieku sugu un to dzīves vietu (biotopu) aizsardzība. Šādu sugu un biotopu saraksti ir iekļauti divās ES direktīvās: Putnu un Biotopu, un to aizsardzība ir obligāta visām ES valstīm. Kopš iestāšanās ES arī Latvija ir izveidojusi savu daļu no šī tīkla. Natura 2000 tīklā Latvijā ir iekļautas 327 teritorijas. Viena no šīm teritorijām ir Ādažu aizsargājamo ainavu apvidus, kurā ietilpst gandrīz 80% no Ādažu militārā poligona.

No 2006. gada nogales līdz 2009. gada 31. decembrim Ādažu militārajā poligonā tika īstenots Eiropas Komisijas LIFE-Daba programmas ietvaros līdzfinansēts projekts.

Projekta iesniedzējs bija Aizsardzības īpašumu valsts aģentūra, partneri: NBS, Latvijas Dabas fonds un Dabas aizsardzības pārvalde, kā arī Vides ministrija kā projekta līdzfinansētājs.

Projekts bija pirmais gadījums Latvijā un Baltijas valstīs un viens no retajiem ES valstīs, kad ES LIFE-Daba projekta iesniedzējs un ES finansējuma saņēmējs bija aizsardzības nozares pārstāvis.

No 2013. gada 1. novembra līdz 2017. gada 31. oktobrim tiek īstenots LIFE+ programmas līdzfinansēts projekts „Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana „Natura 2000” teritorijā ”Ādaži””.  Projekta īstenošanas partneri ir VAMOIC, NBS, Latvijas Ornitoloģijas biedrība, AS “Latvijas Valsts meži” un Sējas novada dome.

Projekta kopējais budžets ir 1 537 988 EUR, no tiem 50% veido ES programmas LIFE+ finansējums, 21% – Latvijas vides aizsardzības fonda līdzekļi, un 29% finansē projekta partneri.