Vides aizsardzība

Vides aizsardzība nozares rīcībpolitikā

Vides aizsardzība vienmēr ir bijusi Aizsardzības ministrijas uzmanības lokā. Jau 1999. gadā Aizsardzības ministrijas (AM) un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) speciālisti izstrādāja pirmo AM un NBS vides aizsardzības stratēģiju un Rīcības plānu stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai.

Latvijai kļūstot par pilntiesīgu NATO un Eiropas Savienības dalībvalsti, jauni mērķi tika izvirzīti vides aizsardzības jomai kopumā un tai skaitā aizsardzības jomai – 2005. gadā tika apstiprināta jaunajām prasībām atbilstoša vides aizsardzības politika.

2016. gadā apstiprinātas AM vides aizsardzības pamatnostādnes 2017.-2021. gadam.

Lai ikdienas darbā būtu vieglāk orientēties vispārējos vides aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos un uz militāro darbību attiecināmie vides aizsardzības pasākumi būtu pieejami vienkopus, ir izstrādāti AM noteikumi (vides un dabas noteikumi mācību laikā, bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana un vides aizsardzības prasības Ādažu militārā poligonā, Lāčusila poligonā). Tiek rūpīgi sekots, lai militārās mācības notiktu saskaņā ar vides aizsardzības prasībām, ievērojot gan starptautisko un Latvijas normatīvo aktu prasības, gan NATO standartizācijas līgumu nosacījumus, kā arī sadarbojoties ar pašvaldībām un valsts vides un dabas aizsardzības institūcijām. Ādažu militārajam poligonam sagatavotas karavīru lauka kartes, kurās ietverta arī vides aizsardzības informācija.

Vides pārvaldība

Lai veidotu vides politiku un koordinētu vides aizsardzības jautājumus aizsardzības sistēmā, ir izveidota AM vides pārvaldības sistēmas vadības grupa, kurā darbojas AM, NBS un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) pārstāvji un tās darbu vada AM valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos.

Vides izglītība

Militārpersonu izglītošana un vides apziņas paaugstināšana ir viens no svarīgiem sistemātiski veicamiem pasākumiem, kas veido pamatu sapratnei par vides aizsardzības nepieciešamību militārajā sfērā. Regulāri tiek veikta militārpersonu instruktāža pirms mācībām, un vides aizsardzības jautājumi ir iekļauti apmācību programmās Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Instruktoru un Kājnieku skolās. Ikgadēji tiek organizēts seminārs virsniekiem, kuri nodarbojas ar vides aizsardzības jautājumiem NBS.

Piesārņojums un tā likvidēšana

Pastāvīgi tiek nodrošināta veikto piesārņojošo darbību norises uzraudzība, atļauju saņemšana, to nosacījumu izpilde, piesārņojuma apjoma datu apkopošana un sniegšana atbildīgajām iestādēm. Atbilstoši vides aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem, regulāri tiek veikts gruntsūdeņu monitorings DUS stacijās.

Regulāri veicot AM valdījumā esošo potenciāli piesārņoto vietu (atbilstoši VSIA “LVĢMC” Piesārņoto un potenciāli piesārņoto vietu reģistram) monitoringu un, atbilstoši monitoringa rezultātiem, ja nepieciešams, papildus izpēti, 20 vietām mainīts statuss no “potenciāli piesārņota” uz “vieta nav potenciāli piesārņota”, jo izpētes rezultāti piesārņojumu neuzrādīja.

2020. gada beigās, izmantojot Luksemburgas Lielhercogistes piešķirtos finanšu līdzekļus, uzsākta piesārņojuma sanācija objektā “Bataljons”, Ulbrokā, Stopiņu novadā, kur naftas piesārņojums konstatēts bijušās degvielas uzpildes stacijas vietā. Izpētē noteiktais ar naftas produktiem piesārņotās grunts apjoms ir 7750 m³.

No 2006.-2013. gadam veiktas vairākas izpētes un piesārņojuma sanācija bijušā naftas pārkraušanas termināla vietā NBS Aviācijas bāzē Lielvārdē. Darbu laikā secināts, ka piesārņojuma apjoms ir ievērojami lielāks. 2016. gadā veiktās izpētes rezultāti uzrāda, ka piesārņojums ar naftas produktiem atrodas aptuveni 1.3 ha platībā, kopējais piesārņojuma apjoms ir aptuveni 29 900 m³. Lai novērtētu piesārņojuma izmaiņu dinamiku pēdējos gados, plānots veikt atkārtotu piesārņojuma apjoma izpēti, pēc kuras tālāk organizēt piesārņojuma sanāciju.

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošana aizsardzības jomā notiek atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Bīstamie atkritumi, kas aizvien tiek atrasti pamestās bijušās padomju armijas teritorijās, piemēram, azbestcementa šīferis, dažādi naftas produkti, tiek savākti un nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem.

Dabas vērtību izpēte un aizsardzība

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, AM valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos veiktas dabas vērtību izpētes. Tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai, nodrošinot primāro uzdevumu – valsts aizsardzību, tiktu ievērotas vides un dabas aizsardzības prasības, nodrošinot militāro teritoriju ilgtspējību attīstību.

No 2013. gada 1. novembra līdz 2018. gada 31. augustam tika īstenots LIFE+ programmas līdzfinansēts projekts „Īpaši aizsargājamu putnu sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošana „Natura 2000” teritorijā ”Ādaži””. Informācija par projekta aktivitātēm un rezultātiem: http://putniadazos.lv

Mežu apsaimniekošana

Pārņemot jaunas teritorijas, AM valdījumā ievērojami palielinājušās meža zemju platības. Tiek nodrošināta esošās meža zemes apsaimniekošana, kā arī ārpus meža zemes augošu koku kopšana. Lai nodrošinātu ugunsdrošību mežā, izveidotas ūdens ņemšanas vietas, sagatavotas ugunsdrošības mineralizētās joslas. Ikgadēji rīkotas meža stādīšanas talkas (rudenī un pavasarī), piedaloties karavīriem un AM, VAMOIC darbiniekiem.