Vides aizsardzība

Vides aizsardzība nozares rīcībpolitikā

Vides aizsardzība vienmēr ir bijusi Aizsardzības ministrijas uzmanības lokā. Jau 1999. gadā Aizsardzības ministrijas (AM) un Nacionālo bruņoto spēku (NBS) speciālisti izstrādāja pirmo AM un NBS vides aizsardzības stratēģiju un Rīcības plānu stratēģijā noteikto mērķu sasniegšanai.

2023. gadā apstiprināta jauna Aizsardzības resora vides aizsardzības rīcībpolitika un Aizsardzības resora vides aizsardzības pamatnostādnes 2023. – 2027. gadam.

Lai ikdienas darbā būtu vieglāk orientēties vispārējos vides aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos un uz militāro darbību attiecināmie vides aizsardzības pasākumi būtu pieejami vienkopus, ir izstrādāti AM noteikumi (vides un dabas aizsardzības noteikumi militāro mācību laikā, bīstamo ķīmisko vielu uzglabāšana un vides aizsardzības prasības Ādažu poligonā, poligonā “Lāčusils”, poligonā “Meža Mackeviči”, poligonā “Mežaine”). Tiek rūpīgi sekots, lai militārās mācības notiktu saskaņā ar vides aizsardzības prasībām, ievērojot gan starptautisko un Latvijas normatīvo aktu prasības, gan NATO standartizācijas līgumu nosacījumus, kā arī sadarbojoties ar pašvaldībām un valsts vides un dabas aizsardzības institūcijām. Ādažu poligonam, poligonam “Lāčusils” un poligonam “Meža Mackeviči” sagatavotas karavīru lauka kartes, kurās ietverta arī vides aizsardzības informācija.

Vides pārvaldība

Lai veidotu vides politiku un koordinētu vides aizsardzības jautājumus aizsardzības sistēmā, ir izveidota AM vides pārvaldības sistēmas vadības grupa, kurā darbojas AM, NBS un Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centra (VAMOIC) pārstāvji un tās darbu vada AM valsts sekretāra vietnieks nodrošinājuma jautājumos.

Vides izglītība

Militārpersonu izglītošana un vides apziņas paaugstināšana ir viens no svarīgiem sistemātiski veicamiem pasākumiem, kas veido pamatu sapratnei par vides aizsardzības nepieciešamību militārajā sfērā. Regulāri tiek veikta militārpersonu instruktāža pirms mācībām, un vides aizsardzības jautājumi ir iekļauti apmācību programmās Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, Instruktoru un Kājnieku skolās. 

Piesārņojums un tā likvidēšana

Pastāvīgi tiek nodrošināta veikto piesārņojošo darbību norises uzraudzība, atļauju saņemšana, to nosacījumu izpilde, piesārņojuma apjoma datu apkopošana un sniegšana atbildīgajām iestādēm. Atbilstoši vides aizsardzības jomu regulējošiem normatīviem aktiem, regulāri tiek veikts gruntsūdeņu monitorings degvielas uzpildes stacijās. Pēc nepieciešamības tiek veikta potenciālā piesārņojuma izpēte.

2023. gada rudenī pabeigti divi nozīmīgi vēsturiskā piesārņojuma sanācijas projekti, kuru veikšanai tika izmantots Luksemburgas Lielhercogistes piešķirtais finansējums:

  • Pabeigta trīs gadus ilgusī vēsturiskā naftas piesārņojuma sanācija objektā “Balti” Ulbrokā bijušās degvielas uzpildes stacijas vietā. Izpētē noteiktais ar naftas produktiem piesārņotās grunts apjoms ir 7750 m³. Sanācijas pirmajā posmā tika demontēta degvielas sūkņu stacija un 5 pazemes rezervuāri, kuros vēsturiski tika uzglabāti naftas produkti. Vēlāk darbs turpinājās izmantojot gan ex-situ, gan in-situ sanācijas metodes. Izraktas un attīrīšanai nogādātas gandrīz 800 tonnas stipri piesārņotas grunts (naftas produktu koncentrācija virs 10000 mg/kg). Pēc stipri piesārņotās grunts ekskavācijas tika uzsākta grunts dziļāko slāņu sanācija pielietojot divu metožu kombināciju – piesārņojuma ķīmisko oksidāciju un hidrodinamisko cirkulāciju. Sanācijas darbu rezultātā piesārņojuma koncentrācija samazinājās no maksimālās 65000 mg/kg līdz 304 mg/kg, kas nepārsniedz piesārņojuma robežlieluma vērtību.
  • Noslēgusies sanācija Zemessardzes bāzē Ogrē, kur, pielietojot hidrodinamiskās cirkulācijas metodi, divu gadu laikā tika attīrīta piesārņota grunts ~ 1475m3 apjomā. Piesārņojums atradās aptuveni 590 m2 lielā laukumā,1-4m dziļumā, vidēji 2,5m biezumā vietā, kur iepriekš atradušās degvielas tvertnes.

Atkritumu apsaimniekošana

Atkritumu apsaimniekošana aizsardzības jomā notiek atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likuma un citu normatīvo aktu prasībām. Bīstamie atkritumi, kas aizvien tiek atrasti pamestās bijušās padomju armijas teritorijās, piemēram, azbestcementa šīferis, dažādi naftas produkti, tiek savākti un nodoti bīstamo atkritumu apsaimniekotājiem.

Dabas vērtību izpēte un aizsardzība

Lai nodrošinātu normatīvo aktu prasību ievērošanu, AM valdījumā esošajos nekustamajos īpašumos, tiek veikta dabas vērtību izpēte un aizsardzība (piemēram, virsāju atbrīvošana no atvasēm, invazīvo sugu ierobežošana). Tiek veikti nepieciešamie pasākumi, lai, nodrošinot primāro uzdevumu – valsts aizsardzību, tiktu ievērotas vides un dabas aizsardzības prasības, nodrošinot militāro teritoriju ilgtspējību attīstību. 

Ādažu poligona bioloģiski vērtīgo pļavu apsaimniekošanā 2022. un 2023. gada vasarā tika izmantots Latvijas dabas fonda mobilais ganāmpulks, kas ir efektīva un izmaksu ziņā lēta metode.  

Mežu apsaimniekošana

VAMOIC nodrošina AM valdījumā esošās meža zemes apsaimniekošanu, lai nodrošinātu mežu saglabāšanu labā kvalitātē nākamajām paaudzēm un piemērotu poligonu teritorijas militārajām apmācībām. Mežu apsaimniekošana, īpaši meža atjaunošana un jaunaudžu kopšana, ir ilgtermiņa process, kur paveiktais darbs redzams gan pēc pieciem, gan 20, gan arī pēc 50 gadiem.

Lai nodrošinātu ugunsdrošību mežā, izveidotas ūdens ņemšanas vietas, sagatavotas ugunsdrošības mineralizētās joslas vairāk 250 kilometru kopgarumā.